111. Nejvyšší kanclíř Vratislav z Pernštejna přimlouvá se k nejvyšším ouředníkům zemským za Jana Pertolda, aby mu za práci, kterouž při korunovací krále Rudolfa vykonával, zaplaceno bylo.

VE VÍDNI. 1575, 20. prosince. - Orig. v archivu českého místodržitelství.

Službu svú vzkazuji. Nepochybuji, že v paměti dobré míti ráčíte, jak sem se na onen čas skrze psaní své z Řezna k V. M. učiněné, aby Janovi Pertoldovi, komornímu služebníku J. M. C., za nemalou práci jeho, kterúž jest netoliko při tomto nyní minulém J. M. krále Rudolfa, ale také i předešlém J. M. C. na království České korunování v přihotovení a ozdobení k tomu náležejících potřeb a nástrojuov měl, od stavuov království Českého něco darováno bylo, k V. M. přimlouval: pak poněvadž až posavad nic toho jest se nestalo, a on mne za další přímluvu k V. M. prositi nepřestává, V. M. za to přátelsky žádám, že pro jeho věrné a pilné služby, kteréž J. M. C. od v mnoha let činí, na ty cesty pomysliti ráčíte, aby jemu za takovou práci jeho něco dáno bylo; což tak na žádost a přímluvu mou učiniti ráčíte, V. M. se toho vším dobrým odměniti nepominu. S tím milost boží s námi. Datum v Vídni v outerý po svaté Lucii léta 75. [I za potraviny, kteréž do kuchyně dvorní na hradě Pražském dodávány byly, nebylo dlouho nic placeno. Po mnohém upomínání a žádostech lidí nařídil císař Maximilian II. v lednu 1576 komoře české, aby potřebným věřitelům ihned zaplaceno bylo. Ostatně jak to s placením vypadalo, viděti nejlépe z reskriptu císařského zaslaného dne 24. ledna 1576 komoře české:

"Wiewohl wir euch noch vom 26. Tag Septembris verschienen 75. Jahrs genädigist auferlegt, dass ihr an unserer Statt mit unserm Rentmeister bei euch, dem ehrenfesten unserm getreuen lieben Wolfen Schelhamer, Verordnung thuen und daran sein sollet, damit vermüg damals eingeschlossner Verzeiclinuss dasjenige, was von etlichen Parteien in unserm jüngsten zu Prag Sein zu Notdurft unserer freundlichen geliebten Söhne und Fürsten, Herrn Rudolfen, Römischen auch zu Hungern und Beheimb Künigs, und Ernsten, Erzherzogen zu Üsterreich oc, Kuchl und Keller dargegeben gewesen, entrichtet und bezahlet wurde, so wollen wir euch aber genädiger Meinung nicht bergen, dass anjetzo noch mehrere Parteien, wie ihr ab inliegenden eingeschlossnen vier unterschiedlichen Auszügen zu sehen, umb ihre Bezahlungen ihres Ausstands, welicher sich auf 4608 Gulden 14 Kreuzer verlaufen thuet, bei uns zum höchsten anhalten. Wann wir dann genädiglich gern sehen wollten, dass die Supplicanten zufüeden gehalten wurden, in Ansehung, dass sie allbereit lang aufgezogen, an ihme selbst billich und es auch umb eines kunftigen Willen zuthuen ist, und aber unmüglich fället, soliche und dergleichen Schulden bei denen uns so uberhauften, täglich und unvermeidenlichen fürfallenden Hofsausgaben an unsern kaiserlichen Hof anjetzo zu entrichten lassen, derwcgen und weilen wir je an unserm kaiserlichen Hof nicht gereichen noch gelangen mügen: so vermahnen wir euch hiermit genädiglich befehlend und wöllen, dass ihr auf alle erhebliche Mittel und eg bedacht sein und die Ding dahin richten wöllet, damit angeregte arme Parteien, als denen all ihr Wohlfahrt daran gelegen, aus unserm Rentmeisterambt fürderlichen und ohne weitern Verzug, soviel jederen ausstehet, bezahlet und vergnüeget werden, genädiglich versehend, ihr werdet wohl die Mittei und Weg zu finden wissen, auf dass die genöthigisten Parteien alsobald entrichtet, die vermüglichisten aber zu weiterer Geduld behandlet, und bei guetem Willen erhalten, nachmals aber vergnüeget und wir also weiters Anlaufens von ihnen enthebt sein mügen."]
Přihlásit/registrovat se do ISP