112. Císař Maximilian oznamuje místodržícím království Českého, že jest za krále polského zvolen i poroučí jim, aby zámožné osoby stavu panského a rytířského k doprovození jeho do království Polského nebo až na hranice téhož království vyzvali.

VE VÍDNI. 1575, 23. prosince. - Opis souč. v archivu Třeboňském.

Maximilian etc. Vysoce urození, věrní naši milí! Jakož o tom bezpochyby již vědomost máte, že jsme my z vuole a z vňuknutí pána Boha všemohoucího od stavuov království Polského za krále a pána jich, jakž jsme tomu těchto dní pořád od kurýrův k nám jednoho po druhém vypravených vyrozuměli, voleni a jmenováni, čemuž ačkoliv by některé osoby z týchž stavuov na odpor býti a proti tomu se stavěti chtěly, ale té naděje jsme, že to všecko i při nich na dobré míře postaveno bude. I poněvadž takové volení naše na též království Polské k tomu důstojenství, kteréhož nám pán Buoh z milosti své svaté prvé popříti ráčil, ke všemu dobrému, vyzdvižení a vzdělání všeho křesťanstva a zvláště království Českému a všem zemím k němu příslušejícím se vztahuje, jeho božská milost z toho předkem pochválena buď; avšak nám vedle toho na to všelijak mysliti a o to pečovati sluší, jakž pak toho velká potřeba z příčin výš psaných nastává, abychom se buď do téhož království neb při nejmenším na hranice s ním se stýkající, čím dřív tím líp vypravili a ty věci dále k místu a konci vésti ráčili. I jináč nám dobře nenáleží nežli poctivě a co nejoupravněji býti muože se tam vystrojiti, k čemuž, jakž sami rozuměti můžte, věrných poddaných našich milých potřebovati budeme, v čemž jsme pak toho oumyslu býti a o to Vám i jiným osobám předním z stavuov království Českého jako i jinde každému obzvláštně psáti chtěli, než rozvažujíc při sobě to, že pro duoležitost a spěšnost čas k tomu sloužiti nechce, ano také, že Vy je všecky lépe nežli my znáte a jednoho každého, kdo by se k tomu hoditi a trefiti mohl, dobře povědomi jste, protož jsme se na tom ustanovili, abychom Vám toto psaní naše císařské učiniti ráčili, milostivě poroučejíc, abyste ihned, jakž Vás dojde, osoby z stavu panského a rytířského, zvláště pak možné i jiné což nejvíce býti může, ze všech krajův před sebe beze všeho meškání obeslali, a předložíc jim společně neb rozdílně k jakému prospěchu a vzdělání všeho křesťanstva a zvláště, jakž dotčeno, témuž království Českému a zemím k němu příslušejícím, když my v spravování a vladařství dotčeného království Polského vejdeme, se vztahuje a bohdá bude, s nimi jménem a na místě našem všelijak dostatečně a se vší pilností jednali, aby s námi sobě k dobrému a nám k vuoli to učinili a vystrojíc se zbrojně beze všeho prodlévání jeden každý vedle možnosti své pohotově byli, a jakž by jim (vyrozumějíce my tomu od Vás) buď od nás neb zase na místě našem od Vás dále věděti dáno bylo, s námi do téhož království Polského neb na hranice jeli a v tom se k nám jakožto věrní poddaní poslušně a volně ukázali. Což tak při kom obdržíte i také sami od sebe v tom vedle jisté, konečné a nepochybné naděje naší, kterúž k Vám obzvláštně neseme, že jiným na sobě dobrý chvalitebný příklad ukážete, učiniti moci budete, jakž pak k této duoležité a spěšné potřebě na patnácte aneb při nejmenším na dvanácte set koní zbrojných, oupravných z království Českého konečně se ubezpečujem, toho nás ihned beze všeho meškání dnem i nocí, neb ty věci žádného prodlévání trpěti nechtí, tejna nečiňte, a my Vám i těm všem jiným osobám, kde by a kdy k nám přijeti neb se s námi strhnouti měly, oznámiti neobmeškáme a k Vám vždy té jisté a konečné, nepochybné naděje býti ráčíme, rozvažujíce při sobě to zdravě co na tom, když toho království Polského vedle milostivé vůle pána Boha všemohoucího dostanem, všemu křesťanstvu vysoce záleží a zvláště jaký se odpor s pomocí jeho svatou žíznivému nepříteli Turku pro ochranu Vás i všech jiných poddaných našich věrných milých státi moci bude, předně na sobě jiným dobrý a chvalitebný a pobožný příklad ukážete. Což my Vám i jednomu každému vší milostí naší císařskou zpomínati a nahrazovati ráčíme, a tak od Vás spěšné odpovědi s dobrým vyřízením čekati budeme. Dán etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP