114. Nejvyšší úředníci zemští království Českého navrhují císaři Maximilianovi II., aby strany nařízení veřejné hotovosti v Čechách sněm do Prahy položil, kde by Moravané, Slezáci a Lužičané s pány českými o tom společně dohodnouti se mohli.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1576, 13. ledna. Konc. v archivu českého místodržitelství.

Nejjasnější a nejnepřemoženější císaři a pane, pane náš nejmilostivější! Psaní V. C. M., kteréž nám strany nařízení veřejné hotovosti činiti, a jak ta v arciknížetství Rakouském nařízena jest, to v spisu příležitě odsýlati, a co nám při tom milostivě poroučeti ráčíte, jsme poddaně vyrozuměli, a podle takovéhož milostivého poručení V. C. M. to v bedlivém společném rozjímání a uvažování měli, mohly-li by jaké cesty k nařízení též veřejné hotovosti do budoucího sněmu obecního obrány býti.

Však po takovém našem společném rozjímání toho jsme v tomto počtu, v kterémž jsme se tak sjeli, nic u sebe nemohli najíti, poněvadž jest teď na sněmu tomto obecním minulém toho artikule, jakž toho V. C. M. v psaní svém dokládati ráčíte, z některých příčin, zvláště pak, aby se také o to s pány Moravany, Slezáky a Lužičany jisté snešení státi mohlo, jakž se v pamětech našich snáší, do budoucího sněmu, když by držán byl, odloženo bylo, a ty země, jakožto k tomuto království připojené na týž sněm budoucí sem do tohoto království Českého, aby jisté osoby z prostředku svého s plnou mocí vypravily, s kterýmiž společně o to jednáno býti má, a tak nerozumíme, jak by taková veřejná hotovost bez sněmu obecního přes takový jistý odklad se naříditi dobře trefiti mohla, nebo chtějíc tu něco toho obrati, tehdy by malou platnost přinesla; než, pokudž by V. C. M. toho tak pilnou a duoležitou potřebu znáti ráčili, jiné cesty tomu obrati nevíme, než abyste V. C. M. tím dřívěji strany toho artikule sněm obecní v tomto království, na kterýž by z výš jmenovaných zemí k témužto království příslušejících (jakž výš dotknuto) s plnou mocí vysláno bylo, položiti a rozepsati dáti ráčili. S tím se, jako věrní poddaní V. C. M., s našimi poníženými službami poroučené činíme. Dán na hradě Pražském v pátek ochtáb svatých Tří králuov léta ect. 76.
Přihlásit/registrovat se do ISP