122. Nejvyšší úředníci zemští království Českého oznamují císaři Maximilianovi, že jakmile o způsobu psaní se jeho předků jako králů uherských, českých a polských a jak ta království jedno po druhém v psaní se dostavovala, se dozvědí, to hned oznámiti nepominou.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1576, 18. dubna. Konc. v archivu českého místodržitelství.

Nejmilostivější císaři! Milostivému psaní a poručení V. C. M:, abychom v knihách pargaménových, kteréž při kanceláři V. C. M. české na hradě Pražském, do nichž výpisy nemálo privilejí vepsány jsou i sice v registratuře, nicméně pokud potřebu bychom uznali i při dskách zemských se vší bedlivou pilností vyhledati dali, kterak sou se předkové V. C. M., slavných pamětí, kteříž království Uherského, Českého i Polského [v držení byli], poněvadž ste V. C. M. též království Polské k sobě přijíti a juramentum vykonati ráčili, psávali a jakž ta království jedno po druhém dostavovali, o tom abychom V. C. M. bez prodlévání oznámili, tomu sme vyrozuměli a mezi sebou o to dostatečné promluvení měli. I poněvadž potřeba toho jest, aby v tom nic přehlídnuto nebylo, a V. C. M., jaký se zpuosob v tom za předkuov V. C. M. zachovával a ta království jak jedno po druhém se dostavovala, se s jistým gruntem oznámiti mohlo, a poněvadž k tomuto sněmu jiní nejvyšší páni ouředníci a soudci zemští se sjedou, s nimi o to dále, kde by se co toho v pamětech neb privilejích i jinde vyhledati mohlo, radu držeti a V. C. M., co se tak toho vyhledati a najíti moci bude, ihned oznámiti nepomineme. Neb i v těch listech a obdarování, které sou předešlí králové čeští stavu panskému, rytířskému i městskému od sebe dávati ráčili, snad se toho něco vyhledati moci bude a s tím c. Dán na hradě Pražském v středu sazometnou léta 76.
Přihlásit/registrovat se do ISP