128. Petr Bernášek a Řehoř Vodička, vyslanci Kutnohorští k sněmu českému, oznamují šepmistrům a radě Hor Kutných o věcech sněmovních, kteréž teprva téměř se začínají, že snešeno jest, aby z 30 lánů roli jeden rejtar a pěší, v stavu městském pak třidcátý člověk vydán a vychováván byl, a žádají za zprávu strany nákladův na hory učiněných.

V PRAZE: 1576, 26. května: - Opis v arch. města Hory Kutné.

Službu etc. Při tom oznamujem V. O., že teprva sollicitací naše z rozkazu a nařízení nejvyššího pana sudího v pondělí nejprv příští začíti se měla, protože věci sněmovní teprva téměř dobře se začínají a toliko mezi stavy vyššími o to, aby ze 30 lánův rolí každý rejtara s koněm a jednoho pěšího k tomu, stav pak městský třidcátého člověka, kdyžbykoli toho potřeba kázala, aby vydali a svým vlastním koštem vychovali, dnešního dne snešeno jest. Ale my v naší věci skrze pospíchání v našem jednání ten nedostatek máme, pro kterýž tohoto posla naschvále k V. O. odsýláme, jedno, že v tom se pamatujeme, že v předešlé suplikací, kteréž jsme do soudu zemského podali, koštu na ty dva doly do 40.000 vynaloženo jest a v těchto suplikacích, které s sebou jsme vzali k přednešení Jich M. toliko o 30.000 zmínka se činí, přehlídnutím-li v psaní či naší nepamětí co tu schází, nemůžeme se domysliti a toho se obáváme, ač té suplikací předešlé nevíme se kde doptati na ten čas, ale kdyby se našla a s touto poslední konferována byla, abychom v nějakém domnění nebyli při Jich M.; druhé, že výpisův takových koštův, na něž se ta suplikací vztahuje a referuje, od písaře dolového ani ztížnosti jeho sepsané nemáme; třetí, že i to naučení od některých pánův přátel máme, abychom z toho vortu k Hruškám přináležejícího nějaký pěkný kus neb dva Jich M. do sně.u pro snadnější sklonění Jich M. přednesli a ukázali, aby Jich M., že slušné věci se žádá, porozuměli. A protož za to žádáme, že to vše, což může nejrychleji se státi, opatřiti a nám odeslati ráčíte. S tím pán Bůh všemohoucí rač s námi se všemi býti. Datum v sobotu post Urbani v hodinách 19 pospěšně v Starém městě Pražském v doně jenž slove u Moravův léta Páně 76. Poslu dáno 3 gr. č., ostatek nechť jemu se doplatí.
Přihlásit/registrovat se do ISP