115. Obsazení hranic a míst pomezních v Uhřích lidem válečným a rozvrh útrat.

1577. — Souč. opis v arch. Třeboň.

Osazením hranic a míst pomezních v Uhřích jak by se budoucně držeti mělo.

V hořejším kraji Uherském.

Item, v Sakmaru mají zuostati dva praporce s 500 knechtů ně meckých, na něž i nejvyšším a jeho čeládkou záplata aneboližto služba jde

 

3623

 

fl.

 

 

Kr.

   

Item víc na 32 osoby, kteréž k municí

           

nařízeny jsou

240

"

"

   

Na 100 uherských koní

582

"

30

"

   

Na 25 drabantů uherských

75

"

"

   


Suma toho učiní za měsíc

4528

fl.

30

Kr.

   

Item, v Otšodtu Niklasovi Batorymu držeti se

           

má 100 koní a 20 drabantů, na něž se

           

vynakládá za měsíc

610

"

30

Kr.

   

Item, v Tokaji mají zuostati 200 knechtů

           

německých, 50 koní německých oupravných,

           

na jeden ten každý po 9 fl. počítajíc, 50

           

archybusierů po 8 fl., sejde se záplaty na ně

           

i s nejvyšším a jeho čeládkou

2321

"

kr.

   

Víc na 22 osob při municí

200

"

"

   

Na 200 lehkých koní

1053

"

"

   

Na 15 uherských drabantů

39

"

30

"

   Suma učiní toho

3613

fl.

30

kr.

   

Item, v Kalu pod jich hejtmanem

           

zuostává knechtů německých

           

140, vychází na ně

661

fl.

kr.

   

Na 60 uherských drabantů...

172

"

"

   

Na 100 husařů i s záplatou hejt

           

mana jich

555

"

"

   

Na 50 archybusierů

392

"

"

   

Na 9 osob při municí

72

"

"

   

Suma za měsíc vše..

1852

"

kr.

   

Item, v Taši jest jeden praporec

           

knechtů německých, totiž 350

           

osob, na něž záplata s právem

           

jich vychází

2304

"

kr.

   

Na 50 archybusierů

392

"

"

   

Na 45 osob při municí, poněvadž tu hlavní cejghauz jest, a tak se jich tu ten počet drží

377

"

"

   

Na 2 purkrabie a jich koně..

32

"

"

   

Suma toho učiní

3105

"

kr.

   

Item, v Sendru drží se 370

           

knechtů německých, mezi nimiž

           

jest 50 rejtarů, jde na ně za

           

Měsíc

2477

"

kr.

   

Na 19 osob při munici

155

"

"

   

Na 200 uherských koní....

1036

"

30

"

   

Na 70 drabantů

190

"

"

   

Suma toho učiní..

3858

"

30

kr.

   

Item, v Putnoku a Ballogu

           

měsíčně záplaty

213

"

kr.

   

Item, v Šathvaru též zuostávají

           

70 knechtuov německých, učiní

           

na ně záplaty měsíčné....

463

"

kr

   

Na tři osoby při municí....

28

"

"

   


Suma toho učiní..

491

"

kr.

   

Item, u Krásné Horky drží svých

           

90 koní, jde na ně měsíčně zá

           

Plata

234

fl.

37

kr.

2

d.

Na 35 koní a 25 drabantů držitele

           

téhož městečka

226

fl.

52

"

2

d.

Suma za měsíc učiní

461

fl.

30

kr.

 

Item, v Onodu jest 50 koní jízdných a 50 knechtů německých, na něž služba měsíčně jde

471

fl.

15

kr.

   

Item, v Erli mají se držeti pod

           

jedním praporcem 300 knechtů

           

Německých, schází se na ně mě

           

síčná záplata

 

2300

fl.

kr.

 

Na 100 německých střelčích koní

1000

"

"

   

Na 500 uherských lehkých koní

           

i na jich frejtafl

2312

"

30

"

   

Na bubeníka, fendrycha, trubače,

           

mimo jich žold dává se po 10 fl.

           

a tak toho přijde

40

"

"

   

Na 200 uherských drabantů

500

"

"

   

Na rotmistry a 2 vejdy....

50

"

"

   

Též na nejvyššího s jeho čeládkou i jiné ouřadní a správné osoby

           

za měsíc vychází

500

"

"

   

Suma toho všeho učiní.

6702

fl.

30

Kr.

   

Item, nejvyšší polní zuostává v své

           

staré váze, vedle toho má 125 ně meckých

           

oupravných koní, na něž jde i na profusa

2455

"

"

   

Na 200 husařů, kteří na nejvyššího

           

šetřiti musí

953

"

"

   

Na 50 archybusierů Rošelových, kteří též na nejvyššího šetří

456

"

"

   

Štefan Hamonaj na 50 koní, též k šetření ná nejvyššího

239

"

15

"

   

Pavlovi z Sáru, jakožto nejvyššího

           

polní radě, vydává se i na jeho

           

10 koní za měsíc

186

"

"

   

Item, víc na druhů polní radu jde

100

fl.

Kr.

   

Item, na mustrhery i jiné osoby a písaře, kteří lidu válečnému v horních Uhřích platí, vychází

420

"

"

   
Suma na před psané hranice a místa
           

pomezní nákladu za měsíc učiní

30.718

fl.

30

kr.

   

Na pomezí a hranicích bánských.

Item, v Muranu mají zuostati

           

60 knechtů německých, učiní

           

jim záplaty za jeden měsíc

610

fl.

30

kr.

   

Drabantům 13 v kastelu....

83

"

45"

"

   

Suma toho učiní.

694

fl.

15

kr.

   

Item, v Liebetnu a Pryši k předešlým drabantuom přistoupilo ještě 30, a tak jich jest 130 knechtů, vychází na ně za měsíc

372

fl.

kr.

   

Item, v Boseku zuostávají 60

           

koní a 100 drabantů, platí se

           

jim za měsíc

602

fl.

30

kr.

   

Item, v Vigloši a Oczově jest

           

200 drabantů, za měsíc učiní

           

na ně

587

fl.

07

kr.

2

d.

Na 50 koní

200

"

"

   

Na 100 knechtů německých měsíčně se dává

500

"

"

   

Suma toho učiní

1287

fl.

07

kr.

2

d.

Item, v Karpnu zuostává 240

           

koni, 200 drabantů, schází se

           

na ně

2145

fl.

30

kr.

   

Na 100 knechtů německých

660

"

"

   

Suma toho obojího

2805

fl.

30

kr.

   

Item, v Tšabraku též zuostávají 50 koní a 106 drabantů,

           

přijde jim za měsíc

630

fl.

30

kr.

   

víc 50 knechtům německým..

210

"

"

   

Suma toho učiní

840

fl.

30

kr.

   

Item, v Sitně má se držeti 20

           

německých knechtů, na něž mě

           

síčně jde

130

fi.

kr.

   

Item, v Bukanči jest 100 koní

           

a 180 drabantů, dává se jim za

           

měsíc služby

982

fl.

30

kr.

   

a 50 knechtům německým též za měsíc se dává

210

"

"

   

Suma toho učiní

1192

fi.

30

kr.

   

Item, v Altsolu drží se 100 koní, 100 drabantů, dává se na

           

ně měsíčně

796

fi.

kr.

   

Na 100 knechtů německých.

486

"

ť

     

Suma obojího

1282

fl.

kr.

   

Item, v Dobryni a Slatině

           

mají se držeti 30 drabantů a

           

platí se jim měsíčně

82

fl.

30

kr.

   

Item, v Zazi s. Antalu zuostává

           

90 drabantů, dává se jim měsíčně

253

fl.

45

kr.

   

Item, v Šemnici předešlých 50

           

drabantů zuostává, vychází na

           

ně záplata

153

fl.

45

kr.

   

Item, v Levi též zuostávají 132

           

koní, 50 drabantů, učiní na ně

772

fl.

45

kr.

   

Item, v Tapolču mají 20 drabantů, vychází na ně

52

fl.

30

kr.

   

Item, v Uyvaru jsou a zuostá

           

vají 280 koní a 200 drabantů,

           

těch se díl umenší, však na tu

           

službu knechti němečtí se přijmou,

           

a tak se za měsíc sejde

           

placení jim

1920

fl.

kr

   

Item, hejtmanu krajskému drží se

           

200 koní a 200 drabantů, vychází na ně

1908

fl.

30

kr.

   

Na 50 archybusierů

456

"

"

   

Suma toho učiní

2364

fl.

30

kr.

   


Suma na dotčené hranice za měsíc
           

se sběhne záplaty

14807

fl.

07

kr.

2

d.

Přihlásit/registrovat se do ISP