2. Rudolf II. nařizuje šepmistrům a konšelům Kutnohorským, aby komisařům a osobám sněmem voleným, kteří k shledání nedostatkův a neřádův při horách do Kutné Hory přijedou, o všem náležitou zprávu učinili a v pořádný spis uvedli.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1586, 1. února. - Orig. v arch. města Hory Kutné č. 3796.

Rudolf Druhý. etc. Poctiví věrní naši milí! Věděti nám milostivě dáváme, že jsme, podle jistého s stavy království Českého na minulých obecních sněmích snešení, pro vyhledání a k nápravě přivedení při horách v tomto království mnohých nedostatkuov a neřáduov vedle osob od jmenovaných stavuov k tomu volených jisté komisaře naříditi ráčili, kteříž při Horách Kutnách začátek učiniti mají a dáli Buoh od dneška v týmdni k vám konečně přijedou. I aby tu, poněvadž nám v zemi na tom artikuli vysoce záleží, ničímž meškáni nebyli, protož vám poroučeti ráčíme, abyste, uvedouc všecky takové nedostatky a neřády, i také jakby podle zdání vašeho k nápravě ty hory, jakožto přední klenot zemský, zase buď k prvnějšímu neb lepšímu spůsobu přivedeny býti mohly (tak jakž vám o tom teď předešle od nejvyšších ouředníkův zemských a rad našich, kteříž u vás na Horách Kutnách byli, tolikéž poručeno jest), v pořádný a srozumitedlný spis, toho nadepsaným komisařuom našim a od stauov voleným osobám podali, i o všem jiném, čehož by se vás tak v jiných všelijakých případnostech a potřebách našich a těch hor dotazovali, gruntovní správu učinili. Na tom jistú vuoli naši císařskou naplníte. Dán na hradě našem Pražském v sobotu den sv. Brigity léta osmdesátého šestého.
Přihlásit/registrovat se do ISP