1 2 3 4 5 6

Předmluva

OBSAH.

Sněm léta 1586, dne 17. listopadu zahájený a 17. prosince ukončený.

Úvod

1. V Hlušcích 15. ledna 1586. Albrecht Kapoun ze Svojkova císaři Rudolfovi II. v příčině odložení soudu komorního a uvažování věcí horních. (Dobré zdání Viléma z Rožmberka o téže věci.)

2. Na hradě Pražském 1. února 1586. Rudolf II. Kutnohorským, aby komisařům k ohledání hor vypraveným nápomocni byli

3. Na hradě Pražském 12. března 1586. Rudolf II. kurfirštovi Braniborskému v příčině plavby po Labi, Odře a jiných řekách Braniborska a svobodného dovážení a cla z mořské soli

4. Ve Vratislavi 19. dubna 1586. Stavové knížetství Slezského žádají Rudolfa II. za nařízení sněmům Moravskému a Lužickému, aby veřejná hotovost zemská vedle usnešení přiměřeně provedena byla

5. V Praze 27. dubna 1586. Rudolf II. komoře české v příčině vyplácení platu komorního mateři jeho císařovně Marii

6. Na Horách Kutných 2. června 1586. Kutnohorští svým vyslaným do Prahy, aby Kaňkovským prodávání vina, soli a jiných potravin nebylo dovoleno

7. V Praze 9. června 1586. Dobré zdání v příčině zvyupomínání berně a posudného

8. V Jinomostí 14. června 1586. Arcikníže Ferdinand Vilímovi z Rožmberka, zda-li by na sněmu českém o posloupnosti na trůně jednáno býti mohlo, prosí též za oznámení o nějakém doktorovi anglickém

9. V Praze 8. července 1586. Rudolf II. komoře české v příčině řádného vyplácení komorního platu císařovně Marii

10. V Praze 16. července 1586. Rudolf II. Vilímovi z Rožmberka v příčině pomoci na zaplacení dluhů královských

11. 19. července 1586. Jan Vchynský ze Vchynic Vilímovi z Rožmberka, že jest při dvoře císařském podezříván

12. V Praze 2. srpna 1586. Plná moc komisařům daná v příčině srovnání sporu o hranice mezi královstvím Českým a knížetstvím Bavorským

13. Na hradě Pražském 27. srpna 1586. Mandát Rudolfa II. v příčině odvedení berně a posudného

14. 29. srpna 1586. Nařízení císařské komoře české, aby dány byly věřící listy komisařům, kteříž s duchovenstvem v Čechách a na Moravě v příčině půjčky vyjednávati mají

15. V Praze 29. srpna 1586. Rudolf II. dává plnou moc komisařům v příčině urovnání sporu o hranice mezi královstvím Českým a knížetstvím Bavorským

16. V Praze 29. srpna 1586. Rudolf II. komoře české v příčině zvyupomínání posudného

17. [Na konci měsíce září 1586]. Arcibiskup Pražský císaři Rudolfovi, že purkrabí Karlštejnský Jan Vchynský ze Vchynic nevážnými slovy popíral králi Českému právo patronátní na Karlštejně

18. V Rajhradě 4. října 1586. Probošt kláštera Rajhradského arcibiskupu Pražskému v příčině půjčky císaři

19. V Praze 6. října 1586. Arcibiskup Pražský císaři, že duchovenstvo nabízí mu 15.000 tolarů darem

20. Na hradě Pražském 6. října 1586. Rudolf II. pokládá sněm k 16. listopadu 1586

21. V Praze 15. října 1586. Jan Vchynský ze Vchynic Vilímovi z Rožmberka, že neprávě byl obviněn v příčině ustanovení děkana Karlštejnského, prosí, aby ho neopouštěl

22. Na hradě Pražském 27. října 1586. Rudolf II. Janovi Vchynskému ze Vchynic, aby dostavil se před soud na hrad Pražský dne 12. prosince 1586

23. V klášteře Kladrubském 29. října 1586. Opat kláštera Kladrubského komoře české v příčině půjčky peněz císaři

24. V Praze 30. října 1586. Jan Vchynský ze Vchynic děkuje Vilímovi z Rožmberka za útěchu i doporučuje mu Jana Valdemara Hasištejnského z Lobkovic

25. V Praze 30. října 1586. Arcibiskup Pražský císaři, že na panstvích královských není žádných kněží nepořádných

26. V Praze 10. listopadu 1586. Jan Vchynský ze Vchynic stýská si Vilímovi z Rožmberka, že jest pronásledován

27. Královská instrukcí na sněm český, kterýž zahájen byl dne 17. listopadu 1586

28. 17. listopadu 1586. Císař předkládá stavům odůvodněnou žádost v příčině splacení dluhů královských

29. [1586]. Roční vydání na hranice a pomezí Turecké

30. [1586]. Součet dluhů císařských při komoře české; poznamenání mnoho-li věřitelům v království Českém ze sbírky zemské zaplaceno bylo

31. [V listopadu 1586.] Oznámení císaře Rudolfa na odpověď, kterouž dali stavové v příčině pomoci na zaplacení dluhů královských

32. Ve Vídni 18. listopadu 1586. Arcikníže Arnošt císaři, co by na sněmu českém v příčině zaplacení vojska na hranicích Uherských jednáno býti mělo

33. 7. - 20. listopadu 1586. Jan Vchynský ze Vchynic pohání některé osoby k svědomí proti Vilímovi Vostrovcovi z Kralovic

34. Na Horách Kutných 25. listopadu 1586. Kutnohorští svým vyslaným do Prahy, aby Kaňkovským šenk vína dovolen nebyl

35. V Novém městě Pražském 25. listopadu 1586. Vyslaní Kutnohorští v Praze radě na Horách Kutných o sněmovním jednaní

36. Na Horách Kutných 26. listopadu 1586. Kutnohorští svým vyslaným do Prahy, poněvadž o horách jednáno býti má, aby ještě v Praze zůstali

37. V Praze 30. listopadu 1586. Rudolf II. biskupovi Vratislavskému o oznámení stavům knížetství Slezského v příčině jednání o zřízení veřejné hotovosti

38. 15. listopadu - 2. prosince 1586. Výpovědi svědkův ve při mezi prokurátorem císařským Vilímem Vostrovcem z Kralovic a Janem Vchynským ze Vchynic, co se bylo dne 24. září 1586 na Karlštejně stalo

39. V Praze 2. prosince 1586. Arcibiskup Pražský císaři, aby lhůta k zaplacení duchovenstvem císaři věnovaných 15.000 tolarů prodloužena byla

40. 8. ledna - 6. prosince 1586. Nařízení císařská o zápisu do desk v příčině odprodání a koupě statků královských, ujištění dlužných peněz a darování domu a mlýnu

41. V Novém městě Pražském 9. prosince 1586. Vyslanci Kutnohorští v Praze oznamují radě na Horách Kutných o snešení sněmovním v příčině sbírky z vína, piva a obilí

42. 12. prosince 1586. Rytířstvo přijalo do stavu svého Pichla z Pichlberku a Austala z Sála

43. 13. prosince 1586. Rytířstvo přijalo do stavu svého bratří Freysichselbsty z Freudenbachu a Fidlera z Muldavy

44. V Novém městě Pražském 14. prosince 1586. Vyslaní Kutnohorští v Praze radě na Horách Kutných o ukončení sněmu a jednání o věcech horních

45. 15. prosince 1586 praes. Konsistoř pod obojí žádá stavy za přímluvu k císaři, aby nekázni a nepořádným kněžím přítrž učiněna byla

46 16 prosince 1586 Páni přijali do stavu svého bratří Trčky

47. 16. prosince 1586. Páni přijali do stavu svého Zárubu z Hustiřan

48. Na Horách Kutných 16. prosince 1586. Kutnohorští svým vyslaným do Prahy, aby domů se navrátili

49. Usnešení sněmu dne 17. listopadu zahájeného a 17. prosince 1586 ukončeného

50. (1586.) Jan Vchynský ze Vchynic prosí Vilíma z Rožmberka za přímluvu k císaři, aby mu milost udělena byla

51. (1586.) Jiří starší z Lobkovic Vilímovi z Rožmberka v příčině Jana Vchynského

52. Na hradě Pražském 20. prosince 1586. Revers císaře Rudolfa stavům českým v příčině svolené pomoci na splacení dluhů královských

1 2 3 4 5 6Přihlásit/registrovat se do ISP