6. Šepmistři a rada na Horách Kutných vyslaným svým v Praze, aby při nejvyšším purkrabí Pražském nebo při presidentu komory české jednali, aby Kaňkovským prodávání vína, soli a jiných věcí potravních propuštěno nebylo, poněvadž by to ku škodě Hor Kutných bylo.

NA HORÁCH KUTNÝCH. 1586, 2. června. - Orig. v arch. města Hory Kutné č. 3818.

Slovutní páni přátelé a sousedé naši milí! Zdraví a v něm jiného všeho dobrého vám na pánu Bohu žádajíc věrně rádi přejem. Jaké jest nám poručení od JMCské tuto pominulou sobotu odesláno, toho přípis vám pro širší vyrozuměni odsýláme, při tom oznamujem, že JMti nejvyššímu p. mincmejstru a ouřadu hornímu tolikéž v ten rozum, a snad v širších slovích jest poručení učiněno, ano i toho přípis odeslán, a to vše v retuňku v přítomnosti Kaňkovských a lidu jiného horního odtud publikováno tuto sobotu pominulou. Ač pak se nenachází, aby proti privilegiím a svobodám našim toto poručení tak hrubě škodné mělo býti, nebo fedruňkem tím prvé jsme povinni byli vedle náležitosti, však že někteří Kaňkovští na tom sobě mnoho zakládají a tudy sobě jakousi svobodu učiniti chtí i tím se honosí, že vína šenkovati, soli prodávati budou moci a také řemesla všelijaká tam se osazovati vůli budou míti: což kdyby vedle jich vejkladu sobě osvoboditi měli, znáti můžete, že by znamenitá záhuba obci se stala, ano i město Hora Kutná tak starožitné a první po Praze v tomto království Českém, jakožto komora JMCské, k snížení a pádu přišlo, čehož pán Bůh uchovati rač. Protož jestli že by vám přistup k JMti nejvyššímu panu purkrabí Pražskému nesloužil, aspoň pana presidenta komory České s panem Pavlem Lidlem i s jinými pány, jakž se viděti bude, žádati a prositi budete, chtělo-li by co toho proti privilegiím města se díti, aby pán ráčil naším milostivým pánem býti a nad námi i tou chudou obcí, aby v svých důchodích nehynula, ale při předešlém spůsobu zůstavena byla, ruku ochrannou a laskavou držeti ráčil. Nebo srozumíváme tomu, že JMti páni komisaři spraveni býti ráčí, jakoby předešle Kaňk od obce naši ničímž fedrován, chleby i jinými profanty nebyl: ale omylná to správa jest, nýbrž mnohem laciněji všelijaké věci zde u Hory než na Kaňku se kupovaly a ještě posavad hašplíři to mluví, že raději sobě všechno u Hory kupovati budou nežli tam na Kaňku; a tak když se to předejde, naděje jest, že JMt ráčí při předešlém spůsobu toho zůstaviti a nad obcí naši i tak velikým počtem řemeslníkův lítost míti. Ano i toho před vámi tajiti nemůžeme, že máme o tom správu, že takové osvobození z strany profantův dodávání na Kaňk má v spis a v patent uvedeno býti a na vlaském dvoře se přibíti, protož bude se i o to moci promluviti, poněvadž bez toho všeho ta věc jinak opatřena býti může. Psaní toto druhý JMCské svědčící může také do komory české dodáno býti, jest to Tomáše Wodňanského odpověď. S tím pán Bůh rač dáti nám se šťastně v dobrém zdraví shledati. Dán na Horách Kutnách v pondělí po památce blahoslavené Trojice svaté léta P. LXXXV.

 

Šepmistři a rada na Horách Kutnách.Slovutným etc. Řehořovi Vodičkovi, Zikmundovi Freysichselbstovi z Freydenpachu a Janovi Piscisovi, na ten čas do měst Pražských vyslaným.
Přihlásit/registrovat se do ISP