18. Kryštof, probošt kláštera Rajhradského, arcibiskupu Pražskému Martinovi, že mu od císařských komisařů uloženo bylo půjčku 500 tolarů císaři učiniti, poněvadž však jemu nemožno takovou sumu sehnati, a opatové Broumovští povinni bývali v takových věcech klášter Rajhradský zastati, prosí za přímluvu k opatu Broumovskému, aby i nyní tak se stalo.

V RAJHRADĚ. 1586, 4. října. - Orig. v arch. arcib. Pr. sub Varia misc. rel.

Modlitbu svou poníženou, osvícené kníže, pane, pane mně milostivý a laskavě příznivý. Zdraví, při tom jiného všeho dobrého, dlouhého a šťastného panování VknMti na pánu Bohu žádati nepřestávám. Milostivý a osvícený kníže! Oznamuji VknMti, že budouc já obeslaný od pánuov komisařuov JCMti s jinými pány preláty markrabství Moravského tyto dny pominulé, jest na mne uloženo půjčky JMCské 500 fl.: ačkoliv jsem se zastíral a za obranu bral pana opata svého Broumovského, dokládajíc, že jest on mne v té věci povinen zastati, jakž jest za předkuov páně od starodávna bývalo, výmluvy ode mne této nepřijato, nicméně těch pět set tolarů uloženo. Kdež jest, milostivý kníže, věc nemožná, abych já měl věděti a sobě smysliti takovou sumu vyhledati, neb jsem při velkém nedostatku a na nejvýše jsem se ze všeho vydal a vynaložil, že jsem to stavení nového mlýna při klášteře k oužitku přivésti a dokonati musel. A tak k VknMti se v tom poníženě utíkám a prosím, že ráčíte ku panu opatu Broumovskému za mne se přimluviti, poněvadž předkové pana opata toho bránili, aby jiná žádná obzvláštní půjčka neb kontribuci dávána nebývala z klášteruov Břevnovského a Rejhradského, když jest koliv na pana opata Broumovského co toho přicházelo a bývalo ukládáno, aby mne v tom zastati ráčil. A co toho VknMti učiniti pro mne ráčíte, já svými nehodnými službami na modlitbách svých budu a jsem povinen za VknMt pána Boha prositi, aby ráčil dlouho v dobrém zdraví chovati VknMt k rozmnožení církve jeho svaté. A s tím milosti boží poručena činím VknMt. Datum v klášteře Rejhradském 4. 8bris léta 86. VknMti ponížený kaplan

 

kněz Kryštof, probošt kláštera Rajhradského m. p.


Přihlásit/registrovat se do ISP