41. Vyslaní Kutnohorští při sněmu v Praze oznamují šepmistrům a radě na Horách Kutných snešení sněmovní v příčině sbírky z vína, piva a obilí.

V NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM. 1586, 9. prosince. - Orig. v arch. města Hory Kutné č. 3829.

Službu svú vzkazujem etc. Slyšíce na čem by někteří artikulové sněmovní zavříni již včerejšího dne byli a tu sami při vyhlašování jsouce přítomni nemohli jsme pominouti, než VMti to, jako věc již jistou, oznámiti. A předně strany sbírky z vín na tomto zavříno jest: z vín domácích z vědra po gr., které vyšenkuje se nebo prodá na sudy; a ta sbírka všechna začne se od sv. Pavla na víru obrácení nejprvé příští památky. Z moravských, rejnských, uherských po 10 gr. Co se ven z země vína poveze: kdo prodá po 5 gr. z vědra, kdo veze na pomezí tolar. Z sladkých piti z laky po tolaru. Přespolní piva do měst Pražských nebo jiných kdo veze a prodá: z polouvozí 1 gr. Z obilí sbírka: z strychu pšenice, žita, hrachu, jahel etc. co kdo prodá po 2 gr., z ječmene po 1 gr. To páni a měšťané, poddaní jich toho polovici. Z pšenice, které se na slady kupují, z těch nemá dáváno býti; poněvadž z piva posudní se dává. Po zemi nebo vodě co se ven z země pšenice veze, z strychu 6 gr., z sladu gr., z žita 4 gr., z ječmene 3 gr.

A ti toliko artikulové včerejšího dne vyhlašováni jsou, více nemohlo toho čteno býti, jedno že teprvé zasedli k dvacáté druhé do sněmu a po jednoho i druhého artikule přečtení odporové někteří byli, zvláště od vyslaných z Litoměřic a Laun strany vín, a páni Pražané také něco se ohlašovali; však Litoměřičtí a Launští velmi drsnatou odpověď vzali skrze JMt pána z Rožmberka, o čem by bylo mnoho psáti. Ostatek artikulův dnes čten bude.

Na čem jest mezi VMtni zůstáno a snešeno strany odporu pana Jana staršího Lukaveckého, to jest pánuom a přáteluom VMtí, jako panu Abrahamovi, též panu Kalištovi oznámeno, kteřížto, že takové psaní má projiti a jich rada opovržena býti, žádného oblíbení na tom nemají, a to proto, že již z práva svého se vyvésti a z pychu jej viniti moci neráčíte, a o to že se praktikuje od něho chytráka, poněvadž srozumívá, že by v příčině pychu provedeného práv nezůstal, aby se ňák z toho vytáhl. A potom jsouce tím jist, že VMti z práva vyvede, bude s VMtmi o roli jak se jemu líbiti bude chtíti zacházeti. Než poněvadž příčinu sám dává k smlouvě, jistší věc a bezpečnější VMtí jest, aby to smlouvou ohledáno bylo: stane-li se smlouva, budou koně propuštěni bez zárukování, nestane-li se, ráčíte míti před sebou pořád práva. A on pan Jan Lukavecký s VMtmi nebude moci tak, jakž by mu se líbilo, zacházeti, vždy na té uzdě bude. Poddaná pak, poněvadž v pilnější časy bez koní byla, ještě že by býti za nějaký tejden mohla a oddaní jiní i fedrovati že by byli povinni v potřebách, pan Jan pak Lukavecký jak k VMti straně platen bude, to připouštějí k uvážení VMtí. Nicméně aby již páni prostředníci v tom hledáni byli, aby taková smlouva ještě před tímto hodem vykonána byla. Podle toho tehdy, jestliže byste neráčili psaní takového panu Janovi Lukaveckýmu odeslati, račte ještě to v své bedlivé uvážení vzíti a proti chytrosti té se opatřiti. Berně, poněvadž se svato-Mikulášská neodvozuje, jestli by sebrána byla, račte ji odeslati s listy přiznávacími, odvedem ji, kdež náleží proti kvitanci. S tím VMti ochraně božské poroučíme. Datum v Novém městě Pražském v outerý sv. Mikuláši léta 86. VMti vyslaní

 

Řehoř Vodička, Pavel písař.


Přihlásit/registrovat se do ISP