48. Šepmistři a rada na Horách Kutných vyslaným svým v Praze, poněvadž sněm skončen, věci pak horní až po svátcích vánočních váženy budou, aby domů se navrátili a vyzvěděli, zdali sbírka také z těch věcí, kteréž pro zdržení lidu horního se dodávají, dávána bude; sněm vytištěný aby koupiti nezapomněli.

NA HORÁCH KUTNÝCH. 1586, 16. prosince. - Orig. v arch. města Hory Kutné č. 3825.

Službu sú vzkazujem, etc. Podle toho, jakož jste nám psaní učinili, poněvadž byste porozumívali, že co se dotejče věcí horních, že na ten čas leč po hodech váženy nebudou, pročež by vaše Praze očekávání a času maření i outraty daremné byly, abychom pro vás koně s vozem poslali: tak činíme, a při tom vám také berni svato-Mikulášskou s listy přiznávajícími po Štěpánovi služebníku našem odsýláme, kterouž, tu kdež náleží, proti jisté kvitancí dáti a odvésti moci budete. Co se pak šenkování vín na Kaňku dotýče: poněvadž to vždy více se rozmáhá a vy o tom suplikací JJMtem bezpochyby jste, též i psaní od ouřadu horního dnův pominulých do komory svědčící vám odeslané, dodali a jakž předešle relací jste činili, že poručení o tom vyjíti má, a to že u popisu zůstává, na čem by to bylo, to na pních a přátelích našich vyzvěděti moci budete, abychom potom, jak se v tom dále praviti máme, pověděti mohli. Z strany pak sněmu, ten poněvadž již zavřín jest, rádi bychom věděti chtěli, pokudž se ty sbírky tkne, také-li sbírka ta z těch věci, kteréž se sem na hory pro fedruňk a zdržení lidu horního dodávají, též z piva Brodského díti se bude, aneb bude-li se také na nás a pokud vztahovati. Protož o to s pány a přátely našimi rozmluvíte a, pokudž byste daremní vaše tam čekání býti poznávali, ohlásíce se u některých pánův z komory, domův se navrátiti moci budete. Sněm jestli již vytištěný koupiti nezapomínejte. S tím pán Bůh rač se nám v dobrém zdraví s potěšitedlnými novinami dáti shledati. Datum na Horách Kutnách v outerý po památce sv. Lucie léta 86.

 

Šepmistři a rada na Horách Kutnách.Slovoutným etc. Řehořovi Vodičkovi a Pavlovi Litomyšlskému, vyslaným našim do Prahy etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP