50. Jan Vchynský ze Vchynic prosí Vilíma z Rožmberka, aby společně s nejvyšším hofmistrem Jiřím st. Popelem z Lobkovic k císaři se přimluvili v příčině udílení mu milosti.

Sine dato [1586.] - orig. v arch. Třeboň.

VMt vysoce urozený a můj milostivý pane! Šťastný dobrý večer a těch mnoho na pánu Bohu VMti žádám. A podlé toho VMti spis ten odsýlám a za to velice a služebně prosím, že ráčíte nejvyššímu panu hofmistru něco toho napsati, aby pán se k tomu přičiniti ráčil, (poněvadž vím, že tu na radě a přímluvě jeho mnoho záležeti bude), aby mi od JMti takové milostivé kondicí podány byly, abych bez mnohé difikultaci s JMCskou se spokojiti, poníženě a poddaně a k milosti přijíti mohl; nebo co by JMt na tom ráčil míti, kdyby v této tak veliké nevině mé, kteréž dobře sám pan hofmistr rozuměti ráčí, mělo něco zkázou věčnou dobré mé poctivosti na mne uloženo býti, a já jistě, nežli bych poctivosti své ublížil, raději všecko extremum chci podstoupiti. V tom se VMti služebně důvěřuji, račte milostivý pane na ono přísloví spolu se panem hofmistrem se ohlídnouti: melius esse reum dimittere, quam justum condemnare. Však mi se vidí, že to podstupuji, na čemž by JMCská, jako křesťanský pán, příkladem pana děda i pana otce svého, kteříž sou Uherským a Českým pánům v skutku postiženým a přemoženým právem milosti činili, přestati moci ráčil. Račte milostivý pane odpustiti, haec enim in hac innocentia ex amaritudine animae procedunt, VMti svému milostivému pánu se důvěřuji a poroučím, a věřím, jestli že slušně (jakož pak tak má býti) na důstojenství JMti a zachování toho mysliti ráčíte, že také ráčíte pro budoucí soud boží spravedlivě na to mysliti, aby nevinný víc než jednou metlou mrskán nebyl et ne poena excedat delictum. Prosím i za to, račte v artikule přípisu zřízení zemského pohleděti, ráčíte najíti, kdy a na jaký způsob Karlštejn se postupovati má, o čemž ste onehdá nedostatek míti ráčili. Pá Bůh nebeský rač VMt v ochraně své míti; božské požehnání ve všem dáti a při dobrém svědomí (kterémuž já se těším a důvěřuji) zachovati. VMti služebník upřímný

 

J. z Vchynic.


Přihlásit/registrovat se do ISP