51. Jiří st. z Lobkovic Vilímovi z Rožmberka, poněvadž císař přímluvu jich za Jana Vchynského slyšeti nechce, aby nový purkrabí Karlštejnský všecky svršky Janovi Vchynskému náležité zaplatil, anebo dříve v držení vpuštěn nebyl, dokavadž by Vchynský všechny mu náležité věci neprodal a neodstěhoval; v příčině přístupu Vchynského ke dvoru že by dotaz na císaře učiněn býti mohl etc.

Sine dato [1586.] - Orig. v arch. Třeboň.

VMt můj nejmilejší pane, pane švagře! Od pána Boha dobrý a šťastný den vinšuji. A podle toho sem porozuměl, co ste mi po panu Janovi Vchynském vzkázati ráčili; a poněvadž jest nás JMCská strany přímluvy o osobu jeho slyšeti chtíti neráčil, to při tom zůstaveno býti musí. Při nejmenším mi se za slušné býti vidí, aby ta komissí, jak jest se JMt s námi snésti ráčil, průchod svůj jměla a to prvé, nežli by se toho zámku jinému postoupilo, tak mohlo-li by k tomu přivedeno býti, aby to budoucí držitel všecko, co by tu koliv spravedlivě od všelijakých věci panu Vchynskému náležitého bylo, zaplatil; pakli by se nad tím mnoho zastavovati chtěl, aby v držení vpuštěn nebyl, až by sobě to všecko pan Vchynský zpeněžil, odstěhoval a zvyupomínal. Druhé, poněvadž páni ouředníci dvorští na tom nějaké rozmyšlení (jak pan Vchynský zpravuje) mají, aby se toho na JMCské dotazovati jměli strany chození a přístupu jeho ke dvoru JMti: mně by se vidělo, že na tom žádného zvláštního rozmyšlení jmíti nemáme, abychom se toho na JMCské na žádost jeho dotázati neměli. Čehož bych všeho rád VMti a nejvyššímu panu kanclíři nápomocen byl, kdybych bezpečně pro nedostatek zdraví svého z domu vycházeti směl, v čemž prosím, že mne při sobě omluvného jmiti ráčíte. Žádal jest mne také pan Vchynský, abych VMti o těch dvaceti tisíc nějaké připomenutí učinil: vidělo-li by se VMti také o to s JMtf promluviti, což tak na žádost jeho činím, a to všecko k VMti vůli a uvážení připouštím, a lásce Mti se poroučejíc upřímným a vždy volným švagrem VMti zůstávám.

 

Jiří z Lobkovic.


Přihlásit/registrovat se do ISP