52. Revers císaře Rudolfa II. daný stavům království Českého v příčině svolené pomoci do pěti let na zaplacení dluhův královských.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1586, 20. prosince. - Opis souč. v arch. minist. vnitra ve Vídni sub Registra č. 11. fol. 253.

My Rudolf. Oznamujem tímto listem všem, jakož jsou nám všickni tři stavové království Českého na jminulém sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě našem Pražském v pondělí po svatém Martinu léta božího 1586 a zavřen téhož léta v středu den moudrosti boží, z své dobré a svobodné vuole jistou pomoc na splacení stižných dluhův našich z vína, z sladkého piti, piv přespolních, obilí všelijakého, sladův, vlny, z peněz na ourocích, z ryb, z klenotuov a jiných věcí do pěti let pořád zběhlých jednomyslně vedle zavření sněmovního, jakž v sobě to šířeji obsahuje a zavírá, k milostivé žádosti a zalíbení našemu poddaně svoliti a dávati připověděli, což jsme od nich, jakožto poddaných našich věrných milých, (a kteříž jsou takových nad možnost svou, chtíc nám, králi a pánu svému, všelijak věrně a upřímně z té obtížnosti zpomoci, učinili) milostivě přijmouti ráčili a přijímáme, tímto listem za sebe, dědice a budoucí naše krále České přiříkaje: že z počátku psaným stavuom království našeho Českého takové dobrovolné svolení, kteréž jsou nám z žádné povinnosti, než z poddané lásky, z své svobodné dobré vuole učinili, k ujmě jich privilejím, svobodám a obdarováním; i také starobylým zvyklostem a pořádkuom nebude a býti nemá nyní i na časy budoucí. Tomu na svědomí... Dán na hradě našem Pražském v sobotu po Moudrosti boží léta božího 1586.
Přihlásit/registrovat se do ISP