2. Rudolf II. pronajímá purkmistru a konšelům města Hor Kašperských sámek Kašperk za roční plat 165 kop gr. m. na další tři léta.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1592, 11. ledna. — Opis souč. v rukopise archivu českého místodržitelství: Majestalien1576—1594. Fol. 276.

Pergrejchnštejnským pronajímá se zámek Karlšperk s jeho příslušenstvím podjistý plat roční do tří let pořad zběhlých.

My Rudolf Druhý etc. Oznamujem tímto listem všem, jakož sme předešle opatrným purkmistru a konšeluom i na místě vší obce města našeho hor zlatých Pergrejchnštejna, věrným našim milým, na jich poníženu prosbu zámek náš Karlšperk se čtyřmi dvory pustými sedlskými a ves řečenou Kavrlík, k témuž zámku přináležející, s jich vším a všelijakým příslušenstvím, též mejto v Cimruku proti odvozování nám do komory naší české každého roku jedno sto šedesáte pět kop míšeňských do šesti let pořad zběhlých na jistej spuosob pronajíti ráčili, jakž list náš nájemní jim na to vydaný v sobě šíře obsahuje a zavírá. I prosili jsou nás dotčeni Pergrejchnštejnšti, poněvadž jsou svrchu psaná léta nájemní tu středu po památce Obětování blahoslavené panny Marie pominulého devadesátého prvního léta vyšla, abychom jim týž zámek dále proti odvozování svrchu psané summy najíti ráčili: k jejichžto ponížené prosbě nakloněni jsouce, protož k tomu milostivě povolovati a jim týž zámek s oznámeným příslušenstvím od vyjití předešlého nájmu, totiž od středy po památce Obětování blahoslavené panny Marie minulého devadesátého prvního léta počítajíc zase vším tím předešlým spuosobem do tří let pořad zběhlých k držení a užívání pronajímati ráčíme, činíc jim při tom i to pohodlí, kdež sou nám prve plat nájemní v roce po dvakráte, polovici při času sv. Jiří a druhou polovici o svatým Havle odvozovali, aby to nyní pro uspoření outrat jednou v roce jmenovitě při sv. Havle vykonávali. Na potvrzení toho pečeť naši císařská k tomuto listu sme přivěsiti rozkázali, jenž jest dán na hradě našem Pražském v sobotu po sv. Třech králích léta etc. devadesátého druhého etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP