14. Císař Rudolf nařizuje berníkům království Českého, aby Mikulášovi Palfymu s Erdödu, nejvyššímu hejtmanu válečnému na Prešpurku, na zaplacení služeb lidu válečnému s berné domovní r. 1591 sebrané 4480 tolarů vydali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1592, 21. března. — Konc. v arch. míst. kr. Česk. S. 15.

Rudolf etc. Urození, stateční a poctiví věrní naši milí! Jest v tom milostivá vůle i také potřeba naše, z kteréž vám poroučeti ráčíme, abyste urozenému Mikulášovi Balfy z Erdödu, radě, komorníku a nejvyššímu hejtmanu našemu na Prešpurce a Ujvaru, věrnému našemu milému, na zaplacení služeb lidu jeho válečnému z této strany Dunaje z berně domovní, jminulého devadesátého prvního léta sebrané, pět tisíc šest set zlatých rejnských (což na tolařích, každý tolar po 75 k. počítajíc 4480 tolar, učiní) ihned proti kvitanci jeho odvésti a vyčísti rozkázali. Má vám taková summa při budoucím peněz do Uher odeslání poražena býti. Na tom jistu vůli naši císařskou naplníte. Dáno na hradě Pražském v sobotu po neděli postní Judica léta 92.
Přihlásit/registrovat se do ISP