33. Mandát Rudolfa II. do hraje Kouřimského, aby obyvatelé vedle usneseni sněmovního k hotovosti zemské se připravili.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1592, 8. září. — Opis souč. v arch. musea král. Českého.

Rudolf Druhý etc. Urozeným, statečným etc. kraje Kouřimského, věrným milým, milost naši císařskou a všecko dobré vzkazujem. Věrní milí! Jakož o tom dobrou vědomost máte, že jsou se stavové království našeho Českého na sněmu obecním, kterýž na hradě Pražském léta etc. 88. držán byl, s námi na tom jednomyslně snesli, aby pro opatření téhož království jeden každý z obyvatelův podle starého šacuňku léta etc. 57 z pěti tisíc kop gr. č. jednoho koně jízdného a jednoho pěšího v hotovosti měl a počet svůj v místo od nás k tomu obrané a uložené oupravně vypravil, jakž to sněmovní snesení a mandátové naši tehdáž vůbec vyšlí v sobě siřeji obsahují a zavírají: i poněvadž toho vysoce důležitá potřeba ukazuje, aby v těchto nynějších nebezpečných Časech pro obranu, ochranu a zachování netoliko království Českého, ale také markrabství Moravského (zvláště pokudž by nepřítel Turek do Uher a zemí Rakouských další vpády učiniti a jim škoditi chtěl) a jiných oudův neboližto zemí k němu příslušejících dotčená hotovost podle vyměření téhož sněmovního snesení znovu nařízena a to všem vůbec mandáty našimi v známost uvedeno bylo, a protož jsme pominouti moci neráčili, nežli všech i jednoho každého tímto naším odevřeným císařským listem milostivě napomenouti a při tom i poručiti, abyste se ihned beze všeho meškání koňmi, zbroji, pacholky a všelijakými jinými potřebami časně zásobili a přihotovili a každého času v náležité hotovosti jsouce k nastalé potřebě dalším milostivým poručením naším se poddaně spravili. Jakž pak té celé a nepochybné naděje k vám býti ráčíme, znajíc sami toho tak znamenitou a nevyhnutedlnou potřebu býti, že se v tom ve všem, jakožto věrní poddaní, poslušně zachováte a před škodami sněmem vyměřenými uvarovati hleděti budete, jinače nikoli nečiníce. Dán na hradě našem Pražském v outerý den památky Narození panny Marie léta etc. 2.
Přihlásit/registrovat se do ISP