69. Zpráva vyslaných Kutnohorských o sněmování dne 27. a 29. března 1593.

Orig. v archivu města Hory Kutné č. 4713.

1593. v sobotu po neděli Oculi, 27. Martii. Toto více konáno. Snesení stavu třetího při těch proposicích sněmovních skrze primátora Starého města Pražského jest vyneseno ut supra.

Kromě toho artikule strany berně a posudního oznámil proti snesení jiných, že do tří let se svolují. JJMti vyšší dva stavové ráčili to v uvážení vzíti a poručiti vystoupiti třetímu stavu. Potom odloženo soudu i sněmu do pondělého k hodině 8.

V pondělí po neděli Laetare, 29. Martii. Skrze JM nejvyššího pana hofmistra pana Jiřího staršího z Lobkovic a na Libochovicích promluveno: předně, odpověd třetího stavu všechna po artikulích jest vopáčena a dotaz učiněn, takové-li jest jich snesení, aby oznámili a JJMti tomu vyrozuměti mohli. I jest od pana primasa Starého města Pražského mluveno, že tak. Proti tomu nejvyšší pan hofmistr ráčil promluviti: že JJMti stav panský i také potom rytířský nemohou toho tajiti, předně, že " tak jakž jest skrze vyslané středního dne pánuom Pražanuom a jiným posluom z měst oznámenť a o tom o všem relací učiněna, jiné sou naděje neráčili býti, než že třetí stav, totiž městky, jakožto páni Pražané a jiní poslové z měst, příkladem předkuov svých se srovnají. Ale že to jinak se stalo, nenadali sme se, aby nás to mělo potkati. A nesnáší se u JJMti v paměti, aby se kdy podobného co tomu trefiti mohlo, a naděje nejní, aby páni Pražané a jiní poslové z měst co toho pamatovati mohli, aby předkové jejich před stavy vyššími, panským a rytířským, se předdávati a předčiti měli, než vždycky o to mezi JJMtmi smejšleno bylo, aby svornost mezi stavy zachována býti mohla. Že sme se pak na tom snesli, aby toliko do roka berně a posudni to trvalo, měli jsme toho příčiny slušné a znamenité, a ty v proposici sněmovní od JMCské nejsou tak předloženy, aby při nich zůstaveno býti musilo, než k uvážení sou podány, aniž JMCská ráčí toho žádati. Než več se před námi uvolujete, my JMCské toho přeje[me], než na nás vyšší dva stavy abyste se uvolovati měli, tohoť bychom nic vděčni nebyli. Nebo jestli vy páni Pražané a jiná města z poddané náklonnosti a upřímné JMCské ste hotovi sloužiti, i my stavové vyšší hotovi sme JMCské, pánu, pánu našemu nejmilostivějšímu, netoliko statky, ale i hrdlem sloužiti; a když se vám tak líbí dávati; my bychom vám toho přáli, abyste netoliko za ty tři lita berně a posudni dávali, ale poněvadž tak peněz mnoho máte, třebas pořád do desíti let nebo na věčnost. Protož budete-li chtíti páni Pražané i jiná města při tom státi, chceme tak JMCské oznámiti; než my vedle snesení našeho zůstávati chceme.

Potom žádali třetí stav potazu. A tu v světnici hrubé se vyslaní z měst domlouvali na primasa a Plzeňské, že sou nechtěli k jich potazu přistoupiti, než svou králku vedli, a tu k posměchu a domluvě těžké jim všechněm posloužili, a že paměti není, aby co k tomu podobného se trefilo; že chtělli jest tak svý zdání, kderéž neví se jakým oumyslem bylo a proč tak na svém tuze stál, přednášeti v sněme, měl to pěkně vokročiti. I poručeno jemu bylo a sneseno, aby oznámil, že přistoupili k stavům vyšším. Potom když vstoupil do sněmu, maje v ten rozum, jak mu poručeno bylo, mluviti " dělal zápolí, a ty příčiny opět opakoval, proč jsou to oni, třetí stav, svolení učinili a jaké toho příčiny měli, a zavíral tím, pokudž JMCská ráčí na tom chtíti přestati, aby ta berně a posudni do roka, trvala, že oni toho vděčni by byli, anobrž aby nikdá jí potřeba nebylo dávati.

Proti tomu od JMti nejvyššího pana hofmistra promluveno: že JMCská ráčí pán býti milostivý a otec vlasti a neráčil na tom býti nikdy a ještě neráčí, aby mimo možnost naši, věrných a upřímných poddaných svých, čeho při nás žádati chtíti ráčil. Item, ty proposici od JMCské ne tím oumyslem přednášeny, abychom povinni byli se tak zachovati, jakž v sobě zprosta zni, než podávají se k uvážení, a JMCská s milostivou žádostí toho podávati ráčí. Kdyby jinak bylo, nebylo by potřebí sjezdu nás všech tří stavuov a sněmování, než ráčil by JMCská poručiti a na nás tuto i jinou dani uložiti. Protož, aby oznámili vuoli svou světle a patrně, aby se tomu vyrozuměti mohlo; categorice aby mluvili.

Proti tomu od primasa Staroměstskýho opět obaleně mluveno a vokolo. Při tom pan mistr Václav Cirillus, kanclíř Nového města Pražského, na dožádání vyslaných Menšího města Pražskéhoť a jiných posluov z měst, kromě Plzeňských, vystoupivši na lavici, že člověk malej jest, promluvil:

"Vaše milosti, vysoce urození páni páni, urození páni páni, urození a stateční páni rytíři a nejvyšší páni úředníci a soudcové zemští a všichni páni k tomuto sněmu shromáždění, páni naši milostiví! Pražané Nového města Pražského a Menšího města i s jinými posly z měst dožádali se mne, abych od nich promluvil, že jak sou se pátečního dne na Staroměstským rathouze společně a jednomyslně snesli a s potazem VMtí se srovnali; avšak jak jest se to převrhlo a obrátilo, nevědí, ještě přitom zůstávají a s VMtmi se srovnávají zúplna a docela. Categorice ozvali sme se všichni, že tak jest. Potom od primasa, že jest od něho oznámeno bylo, že se snášejí s JJMtmi, a tento mistr Václav všetečně tuto se ohlašuje, a prvé pátečního dne páni Novoměští i Malostranští od nich se odtrhli a k městuom připojili, však potom na druhý den na větším díle z měst poslové že sou se srovnali s námi Staroměstskými a tak mi poručili oznámiti. A tento mistr Václav tu roztržitost činí, jakoby žádný nerozuměl tomu na mále, a sám sobotního dne v těchto místech mluvil mně, že tomu povolují, aby bylo do tří let, aby bylo perfectum. Proti tomu pan mistr Cirillus ohlásil se a žádal JJMtí, aby jeho za takového neráčili držeti a této omluvy k sobě připouštěti, že on to, co mluví, s vůlí a na dožádání jiných mluví. Potom se všichni ozvali, že tak jest.

Od nejvyššího pana hofmistra: že tomuto ohlášení ráčili vyrozuměti Nového města Pražan a Menšího města a posluov z jiných měst, a neráčí toho nic vděčni býti, že takové nesrozumění by chtělo býti mezi třetím stavem, ješto když ruka ruku myje, bejvají obě bílé. V tom tudy stejné místo mají taková promluvení, a ješto v příčinách takových měloby přednášeno býti jedním srdcem, jednou myslí a upřímně; však jakkoliv jest, JJMti toto ohlášení od Pražan Nového města Pražského a Menšího města i jiných posluov z měst vděčně přijímati ráčí, a Staroměstských také, co se ohlašují, tomu se vyrozumívá.

Mluveno v potazu stavu rytířského: poněvadž páni měšťané tak mnoho peněz mají a chtí se před námi vyvejšovati a předčiti, přijímáme toho; my jestliže s JMCskou do pole potáhnem, nechť oni sedí na polštářích a nám dosti peněz odsýlaji.

Z hrabství Kladského poslové vznášeli, jaké jim příkoří hejtman Kladský činí proti jich privileji.
Přihlásit/registrovat se do ISP