72. Vyslanci Kutnohorští podávají radě města Kutné Hory zprávu o jednání sněmovním dne 3. dubna 1593.

Orig. v arch. města Hory Kutné č. 4715.

1593. V sobotu po neděli Laetare 3. Aprilis. JMCská ráčil stavuom repliku dáti. A předně, když před JMCskou do pokoje stavové vstoupili, skrze pana Krištofa Želinskýho, místokancléře, ráčil dáti v tento rozum oznámiti: Ráčil JMCská tomu milostivě porozuměti, jakou sou odpověď stavové království tohoto českého na sněmovní proposici dali, a ráčil na to hnedle na ni zasednouti a to všechno milostivě uvážiti a naříditi, že jest replika proti tomu v spis uvedena, kderáž stavuom podána bude, z nížto stavové budou moci vyrozuměti, čeho dále JMCská ráčí milostivě při nich vyhledávati. A přitom jakž předešle milostivě stavuov napomínati ráčí, aby připustíce k srdci svému takovou pilnou a důležitou potřebu JMCské a království tomuto nastávající, že v tom se k JMCské jinak poslušně a poddaně zachovají, nežli se posavad stalo. Jakož té milostivé naděje býti ráčí, že příkladem předkuov svých tu lásku poddanou JMCské ukáží, jako i předkové jich činili, pomyslíce na to, že JMCská neráčí tu svých vlastních věcí vyhledávati, ale království tohoto a zemí k němu příslušejících, s tím dalším doložením, poněvadž stavové tomu mohou porozuměti, jaké příčiny k tomu JMCskou zbuzují a v těchto časích tak nebezpečných obávati se jest, pokud by se jinače k tomu nepřičinili, jaké by nebezpečenství těmto zemím nastalo. Když to všechno uváži, ráčí ne jiné naděje býti JMCská, že k tomu se jinak přičiní, a JMCská ráčí jim to vší milostí císařskou připomínati.

Páni stavové: že sou porozuměli, co JMCská tu milostivě předkládati ráčí, a poněvadž má se replika v spisu podati, stavové království tohoto žádají, aby JMCská milostivě k tomu povoliti ráčila, aby širšímu počtu to v známost uvésti a o to spolu promluviti mohli, na čem dále jich snesení bude, JMCské v známost uvésti chtí.

Potom, když do soudní světnice se sešli a na repliku očekávali, protáhlo se to za dvě hodině; mezi tím toto jednáno: P. Děpolt z Lobkovic, nejvyšší mistr křižovnický v království českém, podal vejpisu psaní od JMti arciknížete Arnošta, kderýž jemu učiniti ráčil, aby p. Eneášovi Konzagovi k ňákému kunterstvi dopomohl. Z čehož se znáti dává, že on za samou tou příčinou za obyvatele království tohoto přijat býti žádá. Protož že prosí stavuov, aby k JMCské se přimluviti ráčili, poněvadž tu nejní na to křižovnictví nadánie králuov českých a císařuov, ale předkuov stavuov království tohoto pro budoucí obyvatele, kdeří by regule sv. Jana Jerosolimitanskóho byli, aby jeho p. Eneáše Konzaga za obyvatele přijmouti neráčili. Odpověděno, že chtí se přimluviti k JMti.

Rady JMCské soudu dvorského a komorného žádali: poněvadž tu na sněme dlouho se zdržují a potom po hodech měl by hned soud komorní nastati a tak by hospodářství svého nemohli opatřiti, žádají, aby stavové přimluviti se ráčili k JMCské, aby soudu komorního odloženo bylo. Potom přímluvy šly o to a na větším díle se snášeli, aby odloženo toho soudu bylo. A na třetí stav i o ten artikul potaz šel a podán byl od nejvyššího pana hofmistra království Českého s tím doložením, poněvadž stav městský také zaneprázdnění a rozepře své mají při témž soudu komorním, aby své zdání oznámili, mělo-li by se odložiti toho soudu.

Potom, když tu repliku přinesl od JMCské pan místokanclíř, jest čtena vuobec a tento její rozum byl: JMCská ráčil tomu vyrozuměti, na čem sou se stavové království tohoto českého snesli a jakou odpověď na proposici sněmovní dali; předně, že sou berni svolili do roka, při tom i toho doložili, poněvadž by netoliko ta pomoc, byť do dvou nebo tři let svolena byla, ani také, by všechny své statky dáti měli, nepostačila proti takovému ukrutnému nepříteli a žíznivému krve křesťanské Turku, že žádají, aby JMCská vo podstatnou pomoc při svaté říši a jiných potentátích jednati ráčil. JMCská neráčí tejna činiti stavuov, že jest to hned po tom vpádu nepřítele Turka do země Charvatské učiniti a skrze vyslané a orátory své v svaté říši i ve Vlaších o pomoc jednati a při nich nemalou sumu spůsobiti ráčil, kderáž jest již složena a ještě se zakazují, jest-li JMCská ráčí životně proti nepříteli se vypraviti, hojnější pomocí. I poněvadž z toho porozumívají, jaký jest jich zakázání, a vědí stavové, že tyto země bližší sou nepřítele, nežli říše a jiné země, a taková toho pilná a důležitá potřeba jest, protož JMCská ráčí žádati, aby tu tureckou pomoc beze všech vejminek a excepcí do tří let svolili. A jakž dokládají, aby za sebou takové berně zanechali a sami lidu válečnému platiti mohli, jakž by podle zprávy učiněné jim do 30000 kop služby na pomezních zámcích zadržáno bylo, totiž za 40 měsícuov: ale JMCská neráčl uznávati, proč by stavové JMti neměli v tom se důvěřiti, že nejinam než na placení, ne sukny aneb jinejmi profanty, ale penězi hotovými suma ta obrácena bude, což se posavad dalo, jakž o tom zprávu stavové vzíti mohou od p. Vácslava Herera a jiných mustrherrů, ano také, že jim registra podána budou. A kdoby ty takové zprávy postranní činil, že by se jim jinak nežli penězi platiti mělo, JMCská žádati ráčí, aby jmenován byl, že by JMCská takového strestati chtíti dáti ráčil. Že pak tak mnoho reštantu tomu lidu válečnýmu pozůstává, toho příčina jest, že lidu mnoho na hranicích jest, poněvadž za sto mil dobře hranic se opatrovati musí; ta suma a předešlá na to postačiti nemohla a něco jinam k potřebám zemským toho jest obráceno.

Posudní že se svoluje z každého věrtele piva po 6 gr.: to JMCská milostivě přijímati a té naděje býti ráčí, že prohlédaje k pilným potřebám takové posudní také do tří let svolí a od excepcí upustí a se důvěří, že předně stavuom z těch 2 gr. ouroky platiti se budou, nad čímž že zalíbení míti budou.

O sto tisíc vypůjčených, že ta suma v záloze jest a kam se obrátí, že stavuov nebude tejno. A poněvadž proti takovému fortelnému nepříteli musí také opatření býti, JMCská ráčí žádati stavuov, aby na jistý prostředky pomyslili, odkud by takových 100000 shledati a oplatiti se, tu kdež sou vypůjčeny, mohlo. Co se 41000 restantuov od pana Malovce dotejče, mohli tomu vyrozuměti stavové, že JMCská na spokojení ubohých lidí na hranicích a obzvláště na Ujvaru [...]; na to že suken jim za třetí díl na vznešení vaše jest odesláno, a v brzkých časech ostatek jim odesláno bude. Protož, aby se na tom stavové nezastavovali, nýbrž JMCská stavuov ještě žádati ráčí, aby od léta 73 až do 83 reštantu upustili na ten lid válečný.

Kontribucí z židů že nemnoho ponese užitku, na tom aby stavové se nezastavovali.

Strany defensí, aby při tomto sněmu k tomu osoby nařídili a jim tu plnou moc dali, aby mohli s jinými vyslanými jiných zemí o to jednati a na místě staviti, mezi tím aby lid do pštolunku přijat byl a ten na hranice pro defensí vypraven byl.

Sbírka z masa z každý libry 1 d. a to aby se do pokladnice zemské skládalo: že oblibovati ráčí a za dobrý prostředek uznávati, aby pomyslili a to opatřili, poněvadž se touto sbírkou JMCské i království tohoto českého dobré obírá, kdyby peněz potřeba byla, kderak by jich docházeti mohli.

Strany nejvyššího p. purkrabí, že to místo JMCská ráčí brzy opatřiti a dosaditi.

Vízy že zastavovati moci neráčí o své ujmě, než na čem se stavové snesou a to JMCské podadí, ráčí to JMt v milostivém uvážení míti.

Strany plavby, že to JMCská ráčí chtíti brzy opatřiti, aby o to komisí vypravena byla a s knížaty a korfiršty se jednalo.

Poctové aby se činili z berně každého roku, slušná věc jest.

Strany mandátuov o minci, že k dalšímu uvážení JMCské s nejvyššími pány úředníky a soudci zemskými a radami svými toho artikule JMCská zůstavovati ráčí.

Strany cel pomezních při starobylém spůsobu aby zůstávalo, a JMCská ráčí té milostivé naděje k stavuom býti, že nedopustí regalií JMti umenšovati.

O partyty, že sou se na tom snesli páni stavové na sněme s JMCskou a to do sněmu dali položiti: kdyby JMCská ráčil míti to změniti, že by tudy k větším obmysluom příčina dána byla. K tomu že sou někdeří z vyšších stavuov i také z nižšího stavu, aby od toho nebylo puštěno.

Srovnání práv horních a práv městských s zřízením zemským aby osoby voleny byly, JMCská ráčí chtíti brzy k tomu čas položiti.

Strany mezí a hranic odprodávanie od tohoto království cizozemcuom, itera, nošení ručnic a zbraní zrádných a ustanovení řádu mezi řemeslníky, item, aby bez relací na statky manské [...] se [...] Ty i jiné artikule JMGská s JJMtmi nejvyššími pány úředníky zemskými a radami svými uvážiti chtíti ráčí.

A té naděje k stavům, jako věrným poddaným, býti ráčí, že prohlídnouce.k těmto slušným a důležitým potřebám toho, co by k nejlepšímu bylo království tomu a pro dobré JMCské, obírati budou a k JMCské v tom upřímnou poddanost prokáží. A JMCská ráčí jim to milostí svou císařskou připomínati.
Přihlásit/registrovat se do ISP