76. Rudolf II. obesýlá stavy království Českého na hrad Pražský ke dni 30. června, aby o předešlém ujednání a svolení sněmovním relací sepsána a vyhlášena býti mohla.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1593, 28. května. — Součas. opis v arch. města Prahy MS. č. 1080.

Rudolf Druhý etc. Milost naši císařskou etc. a všecko dobré vzkazujem. Věrní milí! Jakož sou všickni tři stavové království našeho Českého při sněmu obecním, kterýž se postu jminulého na hradě našem Pražském držel, předkem nám z poddané lásky jisté svolení do dvou let pořád zběhlých, totižto berně domovní pro obhájení a osazení hranic proti Turku, krve křesťanské žíznivému nepříteli, též posudní na pomoc vychování dvoru našeho a k zaplacení ourokuov i tolikéž sum hlavních obyvateluom království tohoto povinovatých, nicmíněji sbírku, aneboližto kontribucí, z jistých a rozdílných věcí pro ochranu a všelijakou jinou potřebu království tohoto učinili, však poněvadž jest se týž sněm z příčin některých tak daleko protahoval, že jsou v to dnové kajicí a slavnosti velikonoční vkračovaly, tak že to, což nám od jmenovaných stavuov potomně dokonale povoleno jest, v spis a relaci pořádnou jest uvedeno a podle starobylého obyčeje publikováno býti nemohlo. Avšak aby skrze ňáké průtahy a další obmeškání těch všech povolených věcí království toto a země k němu příslušející v ňáké nebezpečenství a potom snad (čehož pán Buoh uchovati rač) v nenabyté škody uvedeny nebyly, vidělo se nám za potřebné býti, vás všech tří stavův království tohoto, jakožto věrných poddaných našich, zase skrze tyto mandáty na hrad Pražský obeslati. A protož vás všech i jednoho každého obzvláštně milostivě napomínati a žádati ráčíme, abyste se v středu po památce svatých Petra a Pavla, apoštoluov Páně, jinak třidcátého dne měsíce června nejprve příštího do Prahy sjeli a potom na zejtří tím zážeji na témž hradě našem najíti dali, tak aby relací sněmovní sepsána a potom vůbec vyhlášena býti mohla; v čemž milostivou vůli naši císařskou a královskou naplníte. Dán na hradě našem Pražském v pátek po památce na nebe vstoupení Pána Krista léta etc. devadesátého třetího a království našich Římského osmnáctého, Uherského jedenmecítmého a českého též osmnáctého.
Přihlásit/registrovat se do ISP