77. Císař Rudolf II. nařizuje Ferdinandovi Hoffmanovi z Grinpichlu a Krištofovi Želiňskému z Sebuzína, aby Jáchymovi Novohradskému z Kolovrat pojištění dluhu (66.000 kop) na panství Loketské zapsali do desk zemských.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1593, 28. května. — Kvat. zelený relací od r. 1589 do r. 1594, č. 48., fol. M. 3. v král.česk. arch. zemském.

Rudolf Druhý etc. Urozený a statečný, věrní naši milí. Věděti vám milostivě dáváme, že jsme dlužni urozenému Joachymovi Novohradskému z Kolovrat a na Buštěhradě a Kosátkách, purkrabí Karlštejnskému, radě a presidentu komory naší české, věrnému našemu milému, šedesáte šest tisíc kop míšeňských, a to takových: třiceti jeden tisíc, kteréž jest nám léta etc. sedmdesátého devátého při času svatého Havla, k obzvláštní prosbě a milostivému zalíbení našemu, proti jistotě s rukojměmi pod ourok obyčejný, šest ze sta počítajíc, poddaně půjčil a ty mu posavad zaplaceny nejsou, a třiceti pět tisíc, kteréž nám nyní, též k zvláštní žádosti a milostivému oblíbení našemu, vše na tolařích celých, dobrých, stříbrných, v této zemi berných, rázu našeho, neboližto kurfiršta Saského, každú kopu neb tolar po třicíti groších bílých, aneb sedmdesáti krejcařích, počítajíc, do nového léta nejprve příštího, totiž když se začne psáti léta etc. devadesátého čtvrtého, pod takovýž ourok poddaně půjčuje, jakž jest je nám pak do ouřadu našeho dvorského colmistrství k rukám slovutného Hanuše Rytmana, colmistra našeho, věrného milého, dnes datum zouplna vyčísti dal.

I chtíce my, aby dotčený Joachym Novohradský z Kolovrat takovou summou svou, těmi šedesáti šesti tisíci kopami míšeňskými, jist a bezpečen býti mohl, ráčili jsme mu to na panství našem Loketském, jmenovitě na zámku a městu Loktu s statky a ouřady Kynšperkem, Hertenperkem a Šen-pachem, se všemi městečkami a vesnicemi k témuž panství zámku a městu, statkům a ouřadům náležejícími, tak jakž jsou toho posavad oni Loketští zástavou v držení a užívání byli, nic ovšem nevymienujíc, ujistiti a tímto listem pojišťujem, milostivě vám poroučejíc, abyste buď oba spolu neb jeden z vás ke dekám zemským došli a takový zápis a ujištění nadepsanému Joachymovi Novohradskému z Kolovrat, dědicům a budoucím jeho, na jmenovaném panství Loketském, zámku, městu, statcích a ouřadech, městečkách, vesnicích a lidech osedlých i neosedlých a z těch gruntův zběhlých, s dvory kmetcimi, s dědinami, lukami, lesy, háji, porostlinami, platy stálejmi i běžnými, s kurmi, vejci, robotami, rybníky, potoky, mlejny, vodotočinami, cly, krčmami, s poddacími kostelními a s jiným vším a všelijakým k témuž panství, zámku, městu, statkům a ouřadům, mestečkám a vesnicím příslušenstvím, se vší zvolí a plným panstvím, což nám tu, jakožto králi českému, náleželo a náleží, nic ovšem nevy-mieňujic, na místě našem učinili. A to na tento spůsob, jestli že by při vyjití tohoto roku jemu Joachymovi Novohradskému z Kolovrat, dědicům a budoucím jeho, hlavní summa i s ourokem podle nového nařízení na tu šummu přišlým dána a vyplněna nebyla, aby moc jměl a jměli, vezmouce jednoho komorníka od desk zemských, v nahoře psané panství, zámek, město, statky a ouřady, městečka a vesnice se vším a všelijakým k nim příslušenstvím se uvázati, jakž hlavní summy tak také i ourokův zadržalých ihned dobejvati a to držeti dotud a tak dlouho, dokudžby jemu neb jim hlavní summa s ouroky i s škodami a náklady na to vzešlými na tolařích dobrých, stříbrných, svrchu jmenovaných rázův a tak dobrých, jakž jest jich nám sám půjčil, dána a zaplacena nebyla. Však kdyby dána a zaplacena byla etc.. Dán na hradě našem Pražském v pátek po Božím na Nebevstoupení léta etc, devadesátého třetího etc.

Urozenému Ferdinandovi Hoffmanovi z Grinpichlu a z Střechová na Grabštejně dědičnému hofmistru v Štyrsku a dědičnému maršálku v Rakousích a Štyrsku, presidentu komory naší dvorské a v Novém Městě v Rakousích hejtmanu, a statečnému Kryštofovi Želinskému z Sebuzína na Břežanech, místokancllři v království českém, radám našim věrným milým, společně neb rozdílně.
Přihlásit/registrovat se do ISP