84. Císař Rudolf II. povoluje purkmistru a konšelům mesta Rakovníka prodání neb směnění dvou kmetích dvorů v Hříšové, které Justina z Hořešovic ke kostelu a faře sv. Bartoloměje v Rakovníku odkázala, když blíže města něco jiného zjednají, tak aby důchod kostela a fary neutrpěl žádné ujmy.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1595, 28. června. — Kopiář archivu města Rakovníka.

Rudolf Druhý etc. Opatrní věrní naši milí! Jakož jste nás skrze poníženou suplikací svou za ; milostivé povolení naše císařské, jakožto krále českého, abyste, pro příčiny v též suplikaci doložený, ty dva dvory kmetcí v Hříšově ležící s platem a s tím se vším, což k týmž dvorům náleží, což jest tak někdy nábožná Justina z Hořešovic k kostelu a faře svatého Bartoloměje v městě Rakovníce kšaftem odkázala, a nad tím ouřad téhož města za správce na věcný časy nařídila a ustanovila, bud prodati; směniti aneb sfrejmarčiti, (však bez umenšení a ublížení důchodu kostelního a farního) a na to místo H něco jiného blíže města zjednati mohli, ve vší poníženosti poddaně prosili: i uznávajíce my takovou žádost vaši slušnú býti, k tomu, jakožto král Český etc, milostivě dovolovati a vám toho moc dávati ráčíme, abyste, tak jakž dotčeno, ty dvory se vším jich příslušenstvím (však s nahoře psanou vejmínkou, aby důchodu kostelnímu a farnímu v ničemž ublíženo nebylo) prodati, směniti aneb sfrejmarčiti mohli a moc měli; té při tom milostivé naděje k vám jsouce, že v ty příčině jiného nic, než co by kostelu a vší obci vaší s dobrým a užitečným bylo, obmejšleti nebudete. A my sme taky statečnému Humprechtovi Černínovi z Chuděnic na Chuděnicích, radě naší a podkomořímu království českého, věrnému milému, aby na to z povinnosti ouřadu svého bedlivý pozor měl i také toho s pilností šetřil, aby se vyměření našemu ve všem náležitě od vás zadosti stalo, poručiti ráčili. Vědouc, že na tom jistou a milostivou vuoli naši císařskou naplníte. Dán na hradě našem Pražském v pondělí po svatém Janě Křtiteli božím léta etc. devadesátého třetího.
Přihlásit/registrovat se do ISP