88. Komora česká starším židům Pražským, aby nařízení v příčině sečtení všech židů šachováno bylo.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 1593, 5. července. — Koncept v archivu místodrž. král. Českého.

Židé starší Pražští! Dává se nám toho zpráva od JMCské pana rychtáře a primasa Starého města Pražského, kderýmž jest to poručeno, aby, sejdouce se na rathouz váš, všecky židy, neb osoby obojího pohlaví, mužského i ženského, nad dvaceti let, kteří by ženatí a vdaní byli obzvláštně, neženaté a nevdané také obzvláštně, a co jich pod dvaceti let až do desíti stáří jest, tolikéž domácí a přespolní obzvláštně sečísti a poznamenati dali: žeby vás k tomu posavad přivésti nemohl, což nám s nemalým podivením jest. A protož vám jménem a na místě JMCské poroučíme, abyste se v tom netoliko sami tak slušně zachovali, ale i jiné všecky k tomu skutečně přidrželi. Neb jestližeby se toho od vás nestalo, jest jim poručeno, jak by se k vám pro takovú neposlušnost náležitým a skutečným trestáním zachovati měli. Na tom etc. Dán na hradě Pražském v pondělí po svatým Prokopu léta 93.
Přihlásit/registrovat se do ISP