94. Rudolf II. pohání Šebestiána Vřesovce z Vřesovic před soud zemský ke dni 5. října 1593 pro stížný spis, jejž ve svému nejvyšším úředníkům zemským neoprávněným spůsobem na místě pánů a rytířů na sněmu shromážděných byl podál, kterýms krále, pána svého, při stavích v ošklivost uvésti chtěl, a důstojnost královskou urazil.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1593, 19. srpna. — Opis souč. v rukop. arch. česk. místod.: Majestalien 1576—1594.

Rudolf Druhý, etc. Statečný, věrný náš milý! Jakož o tom dobru vědomost jmáš, že sme léta tohoto tisícého pětistého devadesátého třetího z velikých a duoležitých, jakž našich a království našeho českého tak také i zemi k němu příslušejících, potřeb sněm obecni na hrad náš Pražský ke čtvrtku po neděli Reminiscere stavuom tohoto království našeho Českého, poddaným věrným našim milým, položiti a jej mandáty našimi císařskými rozepsati dáti ráčili, kdežto dotčení stavové téhož království českého, věrní naši milí, tak poddaně a poslušně sou se zachovali a při osobě naši císařské etc. zde na hradě našem Pražském ke dni uloženému sou se v nemalým počtu sjeli a najíti dali a naše milostivé předloženi sněmovní ve vší poníženosti poddaně vyslyšeli. Po kderémžto předložení našeho sněmovního přečteni na zejtří, totiž v sobotu po dotčené neděli Reminiscere, dříve nežli jest na jednáni sněmovní nastoupeno, tu jsi ty z rukou svých vlastních spis nejvyšším ouředníkuom zemským svědčící bez datum, kdy a kde psán, jehož jest začátek takový: "Vaši Mti nejvyšší páni ouředníci zemští! Z duoležité, zvláštní a nevyhnutedlné potřeby naší a tohoto království českého nemuožeme pominouti nížepsané artikule VMtem, jakožto ouřednikuom země, přednésti etc." s podepsáním v něm těmito slovy: "Páni a rytířstvo z obce království Českého při tomto nynějším sněmu na hradě Pražském shromáždění všickni společně," nemalýmu počtu panského i rytířského stavu v soudné světnici spolu shromážděným podal, kderýžto v témž sněmu při stolici naší královské u přítomnosti všech tří stavův království českého i jiných lidí přítomných v soudné světnici na katedře k zjevnému přečtení jest přišel. A v něm v nejprvnějším artikuli tato slova položena jsou: "že jest JMCská ráčil nám připověditi všeckna privilegia, obdarování, svobody, práva a zřízení zemská, starobylé dobré pořádky a zvyklosti tohoto království, jakž osobní tak také i obecní, potvrditi a to ode dne smrti JMti císaře etc. Maximiliana, pana otce svého nejmilejšího, ve čtyřech nedělích pořád zběhlých v těch punktích a klausulích slovo od slova, tak jakž JMCská císař Maximilian jest to učiniti ráčil, povinně vykonati a k rukám nejvyššího purkrabí Pražského konečně odeslati jmíti ráčil. A tehdáž při korunování JMti revers svuoj jest nám stavuom tohoto království na to dáti jmíti ráčil.

A něco málo níže, kde se o dosazení ouřadu nejvyššího purkrabství Pražského píše, tato slova zejména postavena stojí: "A poněvadž privilejemi, právy a zřízením zemským jest jisté a hojné vyměření o ouřadech zemských tohoto království, kdeříkolivěk a jací ouřadové zemští býti a kderak od JMti, jakožto krále Českého, dosazováni býti mají a mezi jinými ouřad nejvyššího purkrabství Pražského jeden a nejpřednější jest, na kderémžto ouřadu nám a tomuto království velice mnoho záleží, tak že nám a tomuto království bez toho ouřadu dosazeni tak dlouho trvati není bezpečné: teď pak nyní od smrti předešlého nejvyššího purkrabí Pražského již dobře přes puoi léta JMCská etc. dosazením téhož ouřadu prodlévati ráčí, města Velvary a Hradčany od starodávna k témuž ouřadu nejvyššího purkrabství Pražského náležející hned po jeho smrti od téhož ouřadu odňata jsou, JMCská oe mistodržicího a správce téhož ouřadu jest naříditi ráčil. A to vše proti zřízení zemskému, světlému a patrnému, právuom a svobodám našim a tohoto království, kderéž ne JMCské oc, jakožto králi Českému, anebo nařízenému od JMCské etc. správci toho ouřadu, ale vlastní osobě purkrabí Pražskému a na díle jeho mistodržícimu, vyměřuje zámku a hradu Pražského králi volenému postupování, moc dopomáhání práva, soudu nejvyššího purkrabství Pražského osazování a řízení, ten soud jeho soud jmenujíc a od toho soudu že pod pečetí jeho nebo místodržícího, totiž purkrabí hradu Pražského, puohonové vycházeti mají, exekucí všech práv i jiné mnohé zvláštnosti, což nyní při témž soudu a ouřadě vše jinak bez podstaty se děje. A dále "poněvadž se tu věci velikých a znamenitých dotýče, za to žádáme, že to JMCské poníženě a poddaně přednésti a prositi ráčíte, aby takové protržení nám milostivě k opatření zase přivésti, ouřad nejvyššího purkrabství Pražského osobou hodnou ihned podle dobrého, starobylého pořádku a zvyklosti, kderýž by od nás stavuov potřebu naši přednášel, dosaditi, a to, což jest tak koliv dosazením mistodržicího, správce toho ouřadu, a odnětím statku toho ouřadu i jinak se stalo, pro uvarování budoucích příkladuov nepříjemných, a tak všeckno to řízení a zvláště soudy a nálezy, což jest v tom čase od smrti nejvyššího purkrabí Pražského na tom soudu proti zřetedlnému právu a zřízení zemskému, starobylým pořádkuom a zvyklostem se dalo, zmařiti a v nic obrátiti ráčil, nebo my těm nálezuom a řízení tak nepořádnému v ničemž dostiučiniti a v tom státi nemuožeme."

Item, níže, kde se o pokutě pro partydy a nepořádné půjčky sněm obecní léta etc 1575 v outerý po sv. Matouši, evangelistu Páně, zavřenej připomíná, taková závěrka toho artikule dostavena jest: "A protož sme se na tom jednomyslně snesli, abychom se z toho artikule propustili, jakž týž spis z počátku dotčený to v sobě šíře obsahuje a zavírá." V kderýmžto spisu tak od tebe podaným a před začátkem sněmovního jednání sepsaným páni a rytířstvo z obce království českého při témž sněme na hradě Pražském shromáždění všickni společně podepsáni jsou. Ješto jest vuobec vědomý, že jsou o něm všickni páni a rytířstvo z vobce království českého, věrní poddaní naši, nevěděli: za kteroužto příčinou neměli jsou tak proti a mimo vědomí jich všickni páni a rytířstvo království českého v témž spisu podpisováni ani takový spis od tebe s tím podpisem podáván býti proti těžké zřízením zemským zapovědí.

Nad to pak tou dotázkou v tom spisu doloženou strany potvrzení privilegií zemských nás jako krále a pána svého v to domnění u lidí uvésti si chtěl, jako bychom tomu, co jsme stavuom tohoto království Českého, věrným poddaným našim, milostivě zamluviti ráčili, dosti neučinili a privilejí a svobod jich nepotvrdili; ješto takové potvrzení netoliko od nás vykonáno, ale také i to, kteréž v latinským jazyku psáno, na Karlštejn k jiným privilejím zemským již doneseno, české pak ke dskám zemským složeno jest, a tak jsi i toho učiniti a nás na zvošklivení naše v takové zlé domnění u stavuov království tohoto nikoliv dávati neměl.

Dále pak v témž spisu i těchto slov o osazení ouřadu nejvyššího purkrabství Pražského doloženo jest, že jsme přej dobře přes puol léta dosazením ouřadu nejvyššího purkrabství Pražského prodleti ráčili: souc to v moci naší královské, tím nás stíhajíc, nám jsi v mocnost naši královskou, vyměřujíce nám, pánu a králi svému, proti zjevnému právu a zřízení zemskému, těch věcí jisté cíle, vkročil a sáhl. Nicméně duostojenství naše královské, pravíce a to jistíce, že města Velvary a Hradčany od téhož ouřadu odňata jsou, místodržícího a správci téhož ouřadu že jsme naříditi ráčili, a to vše proti zřízení zemskému, právuom a svobodám tohoto království, kteréž že ne nám, jakožto králi českému, anebo nařízenému od nás správci toho ouřadu, ale vlastní osobě purkrabí Pražskému a na díle jeho místodržícímu vyměřuje zámku a hradu Pražského králi volenému postupování, moc dopomáhání práva, soudu nejvyššího purkrabství Pražského osazování a řízení exekucí všech práv, což nyní při témž soudu a ouřadu vše jinak bez podstaty se děje, jsi urazil, též i protržením obdarování, svobod, práv a zřízení zemského, starobylých dobrých pořádkuov a zvyklostí tohoto království proti naší královské stavuom učiněné povinnosti, nás nenáležitě všetečně jsi dotekl. Ano ouřad také náš nejvyšší purkrabství Pražské, více moci a podstaty v dopomáhání práva, též opatrování ouřadu a soudu nejvyššího purkrabství Pražského témuž purkrabí Pražskému, nežli nám připisujíc, nám a naši královské mocnosti a vyvýšenosti jsi představil, toho vyhledávaje, aby to, což jest tak koliv dosazením místodržícího správce toho ouřadu i jinak se stalo, a tak všeckno to řízení, soudy a nálezy, což jest se od smrti téhož nejvyššího purkrabí Pražského na tom soudu dalo, pravíc to býti proti zřetedlnému právu a zřízení zemskému, starobylým pořádkuom a zvyklostem, na zlehčení nařízení našeho královského a jisté milostivé vuole naší zmařeno a v nic obráceno, dokládajíc, že by těm nálezuom a zřízení, kteréž nepořádné jmenuješ, v ničemž dosti činiti a v tom státi nemohli. Ješto my, jakožto král Český, majíce moc a vrchnost, tak jakož jsou to předešlí králové Čeští mívali, nad tím nade vším, což k dobrému užitečnému našemu, našich dědicuov a všech obyvateluov království tohoto obecnému dobrému jest, to říditi, puosobiti a spravovati, takovým nařízením místodržícího nejvyššího purkrabství Pražského a soudu purkrabského držení, ne pro ňákej užitek aneb kořist naši než toliko pro obecní dobré, a aby lidé k spravedlivostem svým přicházeti mohli, nic nejméně právuom, svobodám, privilejím a zřízení zemskému ani žádnému jsme neublížili. Protož jsme takovým spisem od tebe podanejm v tom artikuli, že bychom něco proti právu, řádu a privilejím tohoto království učiniti, je protrhnouti a v tom se radou některých všetečných a bouřlivých lidí spravovati míti ráčili, tak neslušně na ourážku duostojenstvi našeho královského za naši otcovskou a milostivou a upřímnou péči a starost dotejkáni býti neměli. A naposledy, proti dokonalému a jistému JMCské, slavné a svaté paměti, císaře Maximiliana Druhého toho jména, pána a otce našeho nejmilejšího, s stavy tohoto království Českého snesení a již jednou za právo a zřízení zemské ustanovení, ten artikul strany partyd a nepořádných puojček, pravíce, že jsou se na tom osoby v témž spisu podepsané jednomyslně snesly, aby se z toho artikule propustily, jsi všetečně zrušiti a bez vuole a vědomí našeho královského předně a potom hlasu panského a rytířského a obecního jich spolu s námi snesení nenáležitě proměniti chtěl: ješto o tom, abychom k jakému postrannímu sněmu, sjezdu, jednání a snášení, též i spisuov takových spisování mimo tejž od nás na hrad Pražský položený sněm tobě neb komu jinému povoliti ráčili, žádné vědomosti nemáme. A ačkoliv nikda jsme tobě toho a nižádnému z obyvateluov tohoto království zbraňovati neráčili a neřáčíme, aby jeden každý potřeby své aneb toho, cožby k obecnému dobrému sloužilo, volně na sněmu obecném přednésti a oznámiti neměl: však takových spisuov proti předešlým obecným snesením a zřízením zemským těžké zápovědi na ouraz duostojenstvl našeho císařského a královského, zvláště poněvadž se nám týmž spisem nevinně svrchu dotčené věci přičítají a abychom snad u jiných obyvateluov tohoto království českého, věrných našich milých, v tom domnění, jakoby se něco toho od nás stalo, býti a zuostávati neráčili, mlčením pomíjeti a takového velikého proti nám od tebe předsevzetí a těžkého přečiněnl, i také po straně a pokoutně mimo obecný sněm spisu toho nedůvodného složení i do sněmu podání, tobě přehlédnouti nikoliv moci neřáčíme. A protož tobě poroučeti ráčíme přísně přikazujíc, aby před osobou naší císařskou, jakožto králem Českým, a nejvyššími ouřednlky a soudci zemskými, též radami našimi na hradě Pražském v outerý po zasednouti soudu zemského léta tohoto tisícého pětistého devadesátého třetího, to jest pátého dne měsíce října nejprve příštího, se všemi potřebami, ničimž se dále nezastírajíc a nevymlouvajíc, (nebo jsme o tom k ouřadu soudu našeho komorního skrze jistou relací, chtělliby jaké svědky k odvodu svému vésti a puohony, duohony pro svědky neb kladeni potřebovati, aby je proti statečnému Jindřichovi z Písnice, radě a prokurátoru našemu v království Českém, též i on zase proti tobě na místě a jménem naším bráti a vésti a k tomu se zhotoviti mohl, nařízení učiniti ráčili), osobně stál a dostál, a z toho, což se v tom našem obeslání obsahuje, práv byl. A my s dotčenými nejvyššími ouředníky a soudci zemskými a radami našimi tebe vyslyšeti a v tom se k tobě spravedlivě zachovati ráčíme, čehož jsme tebe, aby se věděl čím spraviti, tejna učiniti chtíti neráčili. Dán na hradě našem Pražském ve čtvrtek po Nanebevzetí panny Marie léta 1593 etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP