97. Biskup, hejtman, nejvyšší úředníci a soudcové zemští i některé osoby z stavův markrabství Moravského při soudu zemském v Brně shromáždění vysílají do Prahy k stavům království Českého některé své vyslané, aby vyjednávali o poskytnutí přátelské jim pomoci proti Turku.

V BRNĚ. 1593, 14. září. — Desky zemské kvatern brunátný listův posílacích od 1583—1606.

Od pánův Moravanův o defensí.

Pozdravení a služby naše VMtem a vám, urození páni, páni, urození a stateční páni rytíři, páni přátelé, strejcové, ujcové a švagrové naši zvláště milí a páni nám laskavě přízniví, vzkazujem, a VMtem a vám od pána Boha všemohoucího dlouhého a š[ť]astného zdraví a v něm jiné všecko dobré věrně přejem. Uznávajíc toho některé pilné, důležité, spěšné nás stavův markrabství tohoto i vlasti naší nenadále nastalé potřeby bejti, k VMtem a vám my nejvyšší ouředníci a soudcové zemští a některé osoby z stavů, kteří sme se do města Brna k nyní nastávajícímu soudu zemskému svatokunhutskému sjeli, urozené pány, pana Hynka staršího Bruntálského z Vrbna a na Bruntáli a Helfenštejně, hejtmana, pana Tasa Mezeřického z Lomnice na Jemnici a hradě Veveří, nejvyššího sudího markrabství tohoto, z prelátů kněze Ekharta z Švoben, opata Velehradského, z rytířstva pana Vilíma Dubského z Třebomyslic a na Ratibořicích, pana Jana Bukůvku z Bukůvky a na Třemešku, z měst Jana Menceliusa z Kolsdorfu z Brna etc. vypravujeme, kterýmž sme takovou pilnou a důležitou potřebu a nebezpečenství vlasti naší VMtem a vám přednésti a předložiti poručili. VMti a vás žádáme, že týž vyslané naše, což nejdřív bejti můž, vyslyšeti a což tak VMtem a vám jménem a na místě nás nejvyšších ouředníků a soudci zemských a osob z stavů přednesou a u VMtí a vás žádati budou, že jim toho nicméně než jako vlastním osobám našim věřiti a k nám se v tom v této nenadálé, pilné a důležité naší potřebě přátelsky a laskavě ukázati a žádost naši, což nejdřivěji bejti můž, vykonati ráčíte a vykonáte, a my se toho VMtem a vám touž věrou i všelijakým dobrým přátelstvím z-ase odměniti i odsloužiti rádi chceme. Za přátelskou a laskavou odpověď s vykonáním žádostí našich Vmtí a vás žádáme. A s tím se VMtem a vám od pána Boha všemobúciho na všem dobře a šťastně jíniti vinšujeme. Dat. v městě Brně v outerej den památný Povejšení svatébo Kříže léta etc 93.

Biskup, hejtman, nejvyšší ouředníci a soudcové zemští a osoby z stava markrábství Moravského, kteří sme se k nyní nastávajícímu soudu svatokunhutskému do města Brna sjeli.
Přihlásit/registrovat se do ISP