99. Mandát Rudolfa II., jímž obesílá stavy, aby dne 22. října do Prahy se sjeli a 23. t. m. na hradě Pražském najíti se dali, tak aby sněm předešlý k obecnému vyhlášení přijíti a skrze relací stvrzen býti mohl.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1593, 16. září. — Opis souč. v MS. arch. města Prahy S. 1080.

Rudolf Druhý etc. Milost naši císařskou etc. a všecko dobré vzkazujem. Věrní milí! Jakož jsou všickni tři stavové království našeho českého, věrní poddaní naši, při sněmu obecním, kterýž se po stu jminulého na hradě našem Pražském držel, předkem nám z poddané lásky jisté svolení do dvou let pořád zběhlých berně domovní pro obhájení a osazení hranic proti Turku, krve křesťanské žíznivému nepříteli, též posudni na pomoc vychování dvoru našeho a k zaplacení ourokův i tolikéž sum hlavních obyvateluom království tohoto povinnovatých, nicméněji sbírku, aneboližto kontribucí, z ji stých a rozdílných věcí pro vochranu a všelijakou jinou potřebu království tohoto, tudíž také, jaké by se nařízení aneboližto snesení o budoucí defensi království tohoto a zemí k němu příslušejících státi mělo, učinili, však poněvadž jest se týž sněm z příčin některých tak daleko protahoval, že jsou \% v to dnové kající a slavnosti velikonoční vkračovali, tak že to, což nám od jmenovaných stavův poví| tónině povoleno jest, v spis a relací pořádnou uvedeno a podle starobylého obyčeje publikováno býti nemohlo. Avšak aby skrze nějaké další pruotahy a obmeškání těch všech povolených věcí království toto a země k němu příslušející v nějaké nebezpečenství a potom snad (čehož pán Buoh uchovati rač) v nenabyté škody uvedeny nebyly, tak jakž vuobec, že nepřítel všeho křesťanstva Turek až posavad, u velikém počtu lidí v rozdílných místech vytáhši, všelijaké vpády do zemí našich činiti a krve křesťanské vylívati nepřestává, všem dobře vědomé jest: i vidělo se nám za potřebné býti, vás všech tří stavův království tohoto, věrných poddaných našich, z již oznámených velikých všeho křesťanstva se dotejkajících potřeb zase skrze tyto mandáty na hrad Pražský obeslati. A protož vás všech i jednoho každého obzvláštně milostivě napomínati a žádati ráčíme, abyste se v pátek po sv. Lukáši, evangelistu Páně, jinak dvacátého druhého dne měsíce října nejprve příštího do Prahy sjeli a potom na zejtří tím ranněji na hradě našem Pražském najíti se dali, tak aby sněm předešlý k svému dokonalému vyřízení a vůbecnému vyhlášení podle starobylého řádu a obyčeje přiveden a skrze relací obecní stvrzen býti mohl. V čemž milostivou vuoli naši císařskou a královskou naplníte. Dán na hradě našem Pražském ve čtvrtek den památky svaté Lidmily léta etc. devadesátého třetího.
Přihlásit/registrovat se do ISP