100. Rudolf II. obesílá Ladislava staršího z Lobkovic na Zbiroze etc. před soud zemský he dni 5. října 1593 pro stížný spis, kterýž návodem jeho Šebestian Vřesovec z Vřesovic jménem pánův a rytířův na sněmu shromážděných úředníkům zemským byl podal, jímž král při stavích českých v ošklivost uveden býti měl a důstojnost královská uražena byla.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1593, 16. září. — Opis souč. v státn. arch. Vídeňském sub Bohemica.

Rudolf etc. Urozený věrný náš milý! Vědětiť dávati ráčíme, že jest nás statečný Šebestian Vřesovec z Vřesovic na Touchovicích, věrný náš milý, poníženě prosil, abychom tebe ráčili obeslati z toho: jakož jsme jeho před osobu naši císařskou, jakožto krále českého, nejvyšší ouředníky a soudce zemský, též rady naše na hrad Pražský za tou příčinou obeslati a jemu ku paměti přivésti ráčili, jakož jsme léta tohoto tisícého pětistého devadesátého třetího z velikých, duoležitých jakž našich a království našeho českého, tak také i zemí k němu příslušejících potřeb sněm obecní na hrad Pražský ke čtvrtku po neděli Reminiscere stavuom tohoto království našeho českého, poddaným věrným našim milým, položiti a jej mandáty našimi císařskými rozepsati dáti ráčili, kdežto dotčení stavové téhož království českého, věrní naši milí, tak poddaně a poslušně jsou se zachovali a při osobě naší císařské zde na hradě našem Pražském ke dni uloženému v nemalém počtu se sjeli a najíti dali a naše císařské předložení sněmovní ve vší poníženosti poddaně vyslyšeli; po kterémžto předložení našeho císařského sněmovního přečtení na zejtří, totiž v sobotu po dotčené neděli Reminiscere, dříve nežli jest na jednání sněmovní nastoupeno, že by on z rukou svých vlastních spis nejvyšším ouřednikuom zemským svědčící bez datum, kdy a kde jest psán, jehožto začátek jest takový: "VMti nej vyšší páni ouředníci zemští! Z duoležité zvláštní a nevyhnutedlnó potřeby naší a tohoto království českého nemuožeme pominouti, nížepsané aitikule VMtem, jakožto ouředníkuom země, přednésti," s podepsáním v něm těmito slovy: "Páni a rytířstvo z obce království českého při tomto nynějším sněmu na hradě Pražském shromáždění všickni společně," nemalýmu počtu panskýho a rytířského stavu v soudné světnici spolu shromážděným podal, kterýž v témž sněmu při stolici naší královské a v přítomností všech tří stavuov království českého i jiných lidí přítomných v soudné světnici na katedře k zjevnému přečtení že jest přišel a tak dále. (Všechno slovo za slovem jako v obeslání Šebestiána Vřesovce z Vřesovic napsáno etc.)

V známost nám uvozujíce, dotčený Sebestian Vřesovec z Vřesovic, jakým spuosobem ten a takovej spis jemu jest se k rukám jeho dostal a potom nejvyšším ouředníkuom zemským v sněme podán byl: totiž že když bylo po předložení našem císařském od stavuov tohoto království Českého vyslyšení téhož sněmovního jednání, to jest v sobotu po neděli Reminiscere léta tohoto tisicého pětistého devadesátého třetího, prvé" nežli jest na jednání sněmovní nastoupeno bylo, byvše on na hradě Pražském v soudné světnici mezi jinými osobami z stavuov tohoto království Českého, ten a takovej spis rukou vlastní Jana Redhoštského, písaře služebníka a člověka poddaného tvého, napsanej, na kterýž se obeslání naše a obzvláštně artikule v něm položené vztahují, puovodem tvým k rukám jeho že jest se dostal. Kterýžto spis maje on v rukou svejch, zase že jest jeho podal urozenému Heřmanovi z Říčan na Kosové Hoře, radě naší, a on takovej spis od něho přijavše nadepsanejm nejvyšším ouředníkuom zemským z rukou svých vlastních že jest podal. Ten pak spis že jest vlastní rukou předepsaného Jana Radhoštského, písaře tvého, s povolením a puovodem tvým psanej a ty že si toho všeho nápomocen byl, jej podle libosti a vuole své předešle, než jest na čisto přepsán a ten na čisto přepsaný jemu k rukám jeho přinesen a podán byl, korrigoval a co se tobě v něm vidělo opravovati dal. V tom ve všem nám, jakž předešle v své suplikací, tak i nyní v tomto svém obeslání v zastoupení podle práva a zřízení zemského tebe za soukupa jmenuje a vystavuje, a kdo jest k témuž spisu hned nejprve při začátku spisování jeho radil, k němu se přimlouval, od koho a jakým spuosobem jest, kde a v kderých místech spisován byl, že bohdá ta naděje jest, že se to vše z pruovoduov najde a vyhledá. A protož na takovou poníženou prosbu jeho Šebestiána Vřesovce z Vřesovic tebe obsýlati a při tom poroučeti ráčíme, aby v outerej po zasednutí soudu zemského léta tohoto devadesátého třetího, to jest pátého dne měsíce října nejprve příštího, před námi nejvyššími ouředníky a soudci zemskými a radami našimi osobně stál a dostál a jeho Šebestiána Vřesovce z Vřesovic v tom obeslání zastoupil a to podle zřízení zemského opatřil, jinače nečiníc. Dán na hradě našem Pražském ve čtvrtek den památky svaté Lidmily léta 93.
Přihlásit/registrovat se do ISP