101. Kancelář česká nařizuje jménem císařským soudu komornímu, aby před soud na hrad Pražský obeslaným Šebestianovi Vřesovcovi z Vřesovic a Ladislavovi staršímu z Lobkovic půhony, důhony vydávány a svědkové zapisováni byli.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1593, 20. září. — Opis souč. v rukop. arch. místod. král. Českého "Majestalien 1576-1594."

JMt Římský císař etc, Uherský a Český etc král etc, pán náš nejmilostivější, ráčil milostivě poručiti ouřadu svému soudu komorního království českého v známost uvésti, že jest na poníženu žádost statečného Šebestiána Vřesovce z Vřesovic na Touchovicích urozeného Ladislava staršího z Lobkovic na Zbiroze, Mostském hradě, Hořejší Lindvě a Dobré, radu svou a koruny České téhož království německých lehen hejtmana, před osobu svou císařskou oc, jakožto krále Českého, a nejvyšší ouředníky a soudce zemské, též rady své na hrad Pražský k jistému času a dni obeslati ráčil. I po-kudž by dotčený Šebestian Vřesovec proti nadepsanému Ladislavovi staršímu z Lobkovic a on Ladislav starší z Lobkovic zase proti němu Šebestianovi z Vřesovic jaké svědky k odvodu svému vésti a puohony, duohony pro svědky aneb kladení potřebovati chtěl, JMCská nadepsanému ouřadu svému soudu komorního milostivě poroučeti ráčí, když by toho, jakž on Šebestian Vřesovec tak i Ladislav z Lobkovic hledali, aby jim puohony a duohony od téhož ouřadu vydávány, i také tu svědkové zapisováni byli. Actum na hradě Pražském v kanceláři České 20. Septembris anno 93.
Přihlásit/registrovat se do ISP