103. Jindřich z Písnice, císařský prokurátor, pohání celou řadu pánův a rytířův českých, purkmistra a konšely Velvarské ku svědomí proti Šebestianovi Vřesovcovi v příčině spisu jménem panstva a rytířstva na sněmu 20. března roku 1593 podaného, i Šebestiána Vřesovce z Vřesovic, aby předložil jeden i druhý přepis téhož spisu.

1593, 27. září. — Opis souč. v státn. archivu Vídeňském sub Bohemica.

Statečný Jindřich z Písnice, JMCské rada a prokurátor v království Českém, na místě a jménem JMCské jakožto krále Českého pohání:

Daniele Švika z Lukonos na Roztejlích, radu a písaře vrchního úřadu nejvyššího purkrabství Pražského, Lorence Weispergera z Bílé hory, písaře úřadu nejvyššího purkrabství Pražského, Jana Bambergera z Bambergu, depositora úřadu nejvyššího purkrabství Pražského, Jana Herkulesa, písaře úřadu nejvyššího purkrabství Pražského,proti statečnému Šebestianovi Vřesovcovi z Vřesovic na Touchovicích ku při od JMCské před osobu JMCské, jakožto krále českého, a nejvyšší úředníky a soudce zemské, též rady JMCské obeslané, při úřadu soudu komorního království českého vedle jisté relaci k témuž úřadu soudu komorníhok braní půhonů, důhonů pro svědky neb kladení učiněné, k svědomí. Pokuty nesvědčení padesátetisíc kop grošů česk. Stání ve středu po povýšení sv. Kříže léta 93.

Cedule k svědomí svrchu psaným osobám:

Urozený pane! Tohoto svědomí od vás etc ut supra etc. Toho že dobře povědomí jste a v své paměti máte, kterak po smrti někdy dobré paměti vysoce urozeného pána pana Viléma z Rožmberka, vladaře domu Rožmberského a nejvyššího purkrabí Pražského, a po smrti pana Jiříka Mošoura z Valďova, purkrabě hradu Pražského, kterýž velmi brzo po témž nejvyšším panu purkrabí Pražském život svůj dokonal, úřad téhož nejvyššího purkrabství Pražského k zavření jest přišel a tak zavřený za některý čas zůstával, až když sou lidé mnozí, kteříž při témž úřadu soudu nejvyššího purkrabství Pražského činiti jměli, sobě to, že při tom úřadu pořad práva nejde a k spravedlivostem svým přicházeti nemohou, vysoce a často stěžovali, tu JMCská, jakožto král Český, z mocnosti své že jest při témž úřadu nejvyššího purkrabství Pražského správce a místodržíclho téhož úřadu pana Daniele Benedu z Nečtin a na Přemyšlení, též i rady předešlé, nicméně i písaře naříditi ráčil, aby při témž lířadu jako i předešle za živobytí pana purkrabě soudové se drželi a pod pečetí téhož pana Daniele Benedy, správce a místodržícího, půhonové, obeslání, zatykačové i také relací na práva vedení, kdožby toho potřeboval, ke deskám vycházeli, na ty půhony i na předešlé, za živobytí pana purkrabí Pražského zašlé, nálezy a rozsudky činili. Že jest podlé takového nařízení při jmenovaném úřadě nejvyššího purkrabství Pražského to všecko, což jest koliv podlé vyměření zřízení zemského za právo, a jak předešle od starodávna až do smrti nadepsaného nejvyššího purkrabí Pražského při témž úřadu a soudu řízeno bývalo, tak také podobně vše se jest působilo a konalo, z předešlých dobrých způsobů se nic nevykračovalo, a JMCská že jest žádných důchodův, kořistí ani zisku od téhož úřadu a soudu jmíti neráčil, a dále což vám více o té věci vědomé jest, nic nevypouštějíc, že mně to vše tu, kdež náleží, seznáte.

Statečný Jindřich z Písnice etc. ut supra etc. pohání:

Matesa Prekle z Proksdorfu, JMCské nad počty radu a hofrychtéře království Českého, Benjamina Petřka z Polkovic, písaře úřadu podkomořského království Českého, Jana Stefana z Donína, hejtmana úřadu nejvyššího purkrabství Pražského, proti statečnému Šebestianovi Vřesovcovi z Vřesovic na Touchovicích etc. ut supra etc.

Urozený pane! Tohoto etc. ut supra etc. Toho že dobře povědomí jste a v své paměti máte, že léta pominulého devadesátého druhého po smrti někdy dobré paměti vysoce urozeného pána pana Viléma z Rožmberka, vladaře domu Rožmberského a nejvyššího purkrabí Pražského, též po smrti menšího pana purkrabě pana Jiříka Mošoura z Valdova JMCská ráčil jest urozenému a statečnému rytíři panu Humprechtovi Černínovi z Chuděnic, podkomořímu království Českého, i také měst JíMti císařové, jakožto králové České, a hejtmanu hradu Pražského, poručiti v městě Velvařích úřad konšelský obnoviti, tak aby lidé a úřad žádné v tom stížnosti nenesli. A teď, když jest JMt urozený pán pan z Hradce za nejvyššího pana purkrabí Pražského volen a vyhlášen, dotčené město Velvary že jest pánu odstoupeno a pán téhož města v drženi a užívání vešel a již dáleji pan podkomoří s Velvarskými nic činiti nemá a JMCské z nich že jest žádný užitek nešel. A což etc ut supra etc.

V táž slova Benjaminovi Petřkovi.

Cedule hejtmanu úřadu purkrabského:

Urozený pane! etc ut supra etc Tohoto etc toho že ste dobře povědomí, že léta pominulého devadesátého druhého, když jest pán Bůh všemohoucí dobré paměti pana Viléma z Rožmberka, vladaře domu Rožmberského a nejvyššího purkrabí Pražského, prostředkem smrti z tohoto světa pojíti a povolati ráčil, tu že jest vám, jakožto hejtmanu statkův k úřadu nejvyššího purkrabství Pražského náležejících, na místě a jménem JMCské, jakožto krále českého, z komory české poručeno bylo, abyste vy ty všecky statky, jakž za živobytí někdy pana purkrabí nejvyššího, až do nařízení jiného pana purkrabí nejvyššího opatrovali. Kteréžto statky vy ste tak vedle takového poručení opatrovali, a lidé poddaní k témuž úřadu purkrabství Pražského, mezi nimiž i měšťané Velvarští byli, k vám své útočiště jměli, vy od nich důchody přijímali, z kterýchžto důchodův JMCské žádný užitek nešel, nýbrž, když jest JMCská ráčil úřad nejvyššího purkrabství Pražského JMtí pánem panem Adamem z Hradce obnoviti a za purkrabí nejvyššího dosaditi, zase z poručení JMCské týž statek k úřadu nejvyššího purkrabství Pražského náležející i s městem Velvary nadepsanému panu Adamovi z Hradce jest postoupen, a tak toho statku i s městem Velvary JMt pán nejvyšší pan purkrabě Pražský užívati, a vy to jako kdy prvé k ruce JMti pánu, nejvyššímu purkrabí pražskému, opatrujete. A čehož etc.

Statečný Jindřich z Písnice, JMCské rada etc. pohání:

Vysoce urozeného Petra Voka z Rožmberka na českém Krumlově, vladaře domu Rožmberského, pana Heřmana z Říčan a na Kosově hoře, JMCské radu, Vaclava z Šternberka na Zelené hoře, Planici a Krátících, Jaroslava Sezimu z Sezimova Ústí na Rochově, dědičného kráječe království českého, Jana Sezimu z Sezimova Ústí a na Ústí, Karla Mracského z Dubé na Pyšelích, Jiříka Herstejnského z Herstejna a z Velhartic, Jana z Šternberka a na Ústí, Štěpána Jiřího z Šternberka a na Voticích, Jana Křineckého z Ronova, Fridricha z Lobkovic a na Peruci, Ladislava Berku z Dubé a z Lippého, Jmti Římského císaře komorníka, Adama mladšího z Valdsteina na Hrádku nad Sázavou a Lovosicích, Adama staršího z Valdsteina a na Sedčicích, Teowalda Švihovského z Ryzmberka a z Švihova, Ferdinanda Švihovského z Ryzmberka a z Švihová a na Klášteře sv. Prokopa, a prokurátor v království Českém, etc. ut supra pana Beneše Libštejnského z Kolovrat a na Letově, Albrechta Slavatu z Chlumu a z Košmberku na Chrasti a Klášteře Podlažském, Bohuslava Křineckého z Ronova na Dětenicích a Vlčicích, Vácslava Zárubu z Hustiřan na Žumburku, Jana mladšího z Valdsteina, Jana Bezdružického z Kolovrat na Bystrým a Záběhlicích, JMCské radu, Vácslava Ludvíkovskóho Bezdružického z Kolovrat a na Buštěhradě, Jana mladšího z Roupova a na Roupově, Fridricha Mašťovského z Kolovrat na Senci, Viléma Zajíce z Hazmburka, nejvyššího a dědičného truksasa a kuchmistra království Českého, Jana Zbyňka Zajíce z Hazmburka na Budyni, Ferdinanda Šlika hrabě z Pasounu a z Lokte, JMCské radu nad apellacími, Bohuslava Havla z Lobkovic na Točníku, Matouše Děpolta z Lobkovic na Strakonicích, nejvyššího mistra převorství království českého,Jana Vácslava z Lobkovic na Běroničkách, JMCské radu a hejtmana Starého města Pražského, pana Jana Novohradského z Kolovrat a na Košatkách, Ottu Stoše z Kounic, statečného Jana z Vřesovic a z Doubravské hory,na Podsedicích a Libčevsi, JMCské radu a purkrabí kraje Hradeckého, Albrechta Pětipeskýho z Chýš a z Egerberku na Byšicích, Václava Pětipeskýho z Chýš a z Egerberku na Blahoticích, Václava Věžníka z Věžník na Věznicích, Jana z Klenového a z Janovic na Žinkovech, Jeronýma Čejku z Volbramovic a na Chválách, " Vácslava Robmhapa z Suché, " Kryštofa Želinského z Sebuzína a na Břežanech, JMCské radu a místokancléře království českého, Kristofa Vratislava z Mitrovic a na Lochovicích, JMCské radu, Vácslava Bechyně z Lažan a na Lhotě, JMCské radu, Radslava Vchynského ze Vchynic na Doubravské hoře a Teplici, JMCské radu, Vácslava Plesa Heřmanského z Sloupna a na Stolanech, purkrabí Karlštejnského, Jaroslava Vchynského ze Vchynic na Krakovci, místokomornika království českého, statečného Jakuba Menšíka z Menštejna na Mokropsi, místosudiho království Českého, Bohuslava z Michalovic, místopísaře království Českého, Pavla Kůrku z Korkyně a v Suchém dole na Vostrově, Bohuslava Kalenice z Kalenic a na Chřešťoviclch, JMCské, jakožto králové české, úředníka při deskách zemských, Benjamina Kutovce z Úrazu a na Hlubočepich, písaře menších desk zemských, Jana Hoška z Proseče, úředníka podkomořího při deskách zemských, Jaroslava Kyšperského Vřesovce z Vřesovic, starostu komorničího při deskách zemských, Albrechta Zdeňka Kaplíře z Sulevic a na Brodcích, Adama Hrzáně z Harasova na Skalce, Adama Ryzmberského z Janovic, úřadu soudu nejvyššího purkrabství Pražského radu, Zachariáše Kabu z Rybňan, úřadu soudu nejvyššího purkrabství Pražského radu, Jiřího Kapouna z Smiřic, úřadu soudu nejvyššího purkrabství Pražského radu, Diviše z Michalovic na Rvenicích, Daniele Benedu z Nečtin na Přemyšlení, Jindřicha Předenici z Předenic, Adama Kořenskýho z Terešova, proti statečnému Šebestianovi Vřesovcovi z Vřesovic na Touchovicích, etc ut supra etc.

Vysoce urozený pane pane Vok z Rožmberka etc.! Tohoto svědomí od VMti vedle práva a zřízení zemského, že je mně Jindřichovi z Písnice oc, JMCské radě a prokurátoru v království Českém, na místě a jménem JMCské, jakožto krále Českého, proti urozenému a statečnému rytíři panu Šebestianovi Vřesovskému z Vřesovic na Touchovicích ku při od JMCské před osobu JMCské, jakožto krále Českého, a JJMti nejvyšší pány úředníky a soudce zemský, též rady JMCské obeslané, rejstry úřadu soudu komorního království Českého vedle jisté relací k úřadu téhož soudu komorního k vedení svědkův učiněné dáti ráčíte, žádám. Toho že dobře povědomí býti a v paměti snášeti ráčíte, kdež JMCská, jakožto král Český, pán náš nejmilostivější, léta tohoto etc. devadesátého třetího ke čtvrtku po neděli Reminiscere stavům království Českého sněm obecný rozepsati a položiti jest ráčil, tak že k témuž dni nemalý počet osob z stavův panského a rytířského i městského se jest sjelo, však na týž den předložení sněmovní se nestalo, až teprve v pátek po též neděli Reminiscere takové sněmovní předložení vedle dobrého starobylého spůsobu při přítomnosti JMCské jest předneseno a vůbec přečteno bylo. Tu že po témž předložení sněmovního přečtení v sobotu po dotčené neděli Reminiscere, dříve nežli na jednání sněmovní nastoupeno bylo, nadepsaný pan Šebestian z Vřesovic, majíce spis shotovený JMtem nejvyšším pánům úředníkům zemským svědčící, téhož spisu nemalému počtu panského a rytířského stavu v soudné světnici jest podal. V kterémžto spisu jest podpis tento napsán: "Páni a rytířstvo z vobce království Českého při tom nynějším sněmu na hradě Pražském shromáždění všickni společně." Ale při takového spisu skládáni a spisování, kdy a kde koliv jest se to dalo, že jste VMt přítomni bejti, k žádnému jednání, spisování, snášení, sněmování postrannímu, nepomáhali, o tom spisu dřív a prvé, nežli jest tu do sněmu přinesen, vědomosti míti neráčili, k tomu podpisu pánův a rytířstva z obce království českého při témž sněme na hradě Pražském shromážděných všechněch společně nesvolovali; i také co se artikule v témž spisu o partytách doloženého dotýče, s žádným se na tom jednomyslně, abyste se z téhož artikule sněmovního léta etc. sedmdesátého pátého ode všech tří stavův království českého s JMCskou zavřenýho propustili, snésti neráčili, nýbrž jakž ten a takový spis kromě sněmu obecního pořádného a od JMCské dovoleného shotovenej na čisto přepsaný a od něho pana Šebestiána z Vřesovic do sněmu donešenej se dostal, tak zhotovený na čisto přepsaný nejvyšším pánům úředníkům zemským přednešenej a zjevně v témž sněme v přítomnosti všech tři stavův království českého i jiných lidí přítomných v soudné světnici na katedře ku přečtení svému že jest přišel. Jestliže pak jste prvé před sněmem od JMCské položeným napřed dotčeným jakou o tom vědomost jměli, tehdy že to kdy a kde, v kterým místě a při kterejch osob přítomnosti i z čího ponuknutí a původu to postranní jednání, snášení i těch artikulův s tím podpisem všech pánův a rytířstva z obce království Českého spisování se jest dalo, že to světle a zejména vysvědčiti a čehož v tom v pravdě povědomí jste, nic nevypouštějíc, bez umenšení seznati ráčíte. Dáno etc.

V táž slova osobám stavu rytířského, mutatis mutandis.

Statečný Jindřich z Pisnice etc. ut supra etc. pohání: pana Ladislava staršího z Lobkovic na Zbiroze a Mostském Hradě, JMCské radu a německých lehen hejtmana, aby postavil Jana Ředhoštskýho ze vsi Ředhoště, písaře a služebníka svého, proti Šebestianovi Vřesovcovi z Vřesovic a na Touchovicích etc. ut supra etc. Po důhonu, když jest pan Ladislav dva své poddaný a písaře jednoho dostavil, totižto Jana Pavlovskýho a Jana Tomana, oba ze vsi Ředhoště, jest jim dána tato cedule k svědomí: "Jene ze vsi Ředhoště. Tohoto etc. ut supra oc: že ten spis od napřed dotčeného pana Šebestiána Vřesovce z Vřesovic do sněmu od JMCské, pána našeho nejmilostivějšího, stavům království tohoto ke čtvrtku po neděli postní Reminiscere již jminulé léta tohoto 93. na hrad Pražský položeného v sobotu po jmenované neděli Reminiscere přinešenej a JJMtem nejvyšším pánům úředníkům zemským svědčící, jehožto začátek jest takový: "VMti nejvyšší páni úředníci zemští! Z důležité zvláštní a nevyhnutedlnó potřeby naší a tohoto království Českého nemůžeme pominouti níže psané artikule VMtem jakožto úředníkům země přednésti" a podpis tento: "Páni a rytířstvo z vobce království Českého při tomto nynějším sněmu na hradě Pražském shromáždění všickni společně", na kterejž sobě, poněvadž jest v deposicí úřadu soudu komorního složenej, pohleděti a dobře do něho nahlídnouti můžeš, jest tvou vlastní rukou psanej: protož kdy, kde z čího rozkazu, aneb na čí žádost, v čí přítomnosti, v kterým místě jest psanej, kolikrát si jej psal aneb přepisoval, kdo jestiť ho první připiš dal aneb tobě do píra diktoval, kdo korrigoval a opravoval, to všeckno a čehož dále povědom si, nic nikde nevypouštějíc, zúplna bez umenšení světle, zejména jeden každý artikul aby vysvědčil, a pokudž by jaký téhož spisu připiš, makulář aneb koncept buď tvou neb či koliv rukou psanej za tebou zůstával, ten aby při tvém svědomí složil, aneb věděl-li by že by kde jinde a u koho zůstával, to též světle neukrytě vedle téhož práva a zřízení zemského seznal a vysvědčil.

Statečný Jindřich z Písnice etc. ut supra etc. pohání k svědomí: Jana z Klenového a z Janovic na Ženkovech, Albrechta Zdeňka Kaplíře z Sulevic a na Brodcích proti statečnému Šebestianovi Vřesovcovi z Vřesovic na Touchovicích etc ut supra etc.

Urozený pane Jene z Klenového a z Janovic etc. tohoto etc ut supra etc. Co se toho spisu od pana Šebestiána Vřesovce do sněmu podaného dotýče, poněvadž jste pro položení přípisu jeho ode mně pohnaný, kterak jste k témuž přípisu přišli, kdy a od koho jste ho dostali, o tom že tolikéž vysvědčíte, a což vám vejše v pravdě vědomé jest, že mně to vše podlé téhož práva a zřízení zemského seznáte.

V táž slova panu Albrechtovi Zdeňkovi Kapllři z Sulevic etc.

Statečný Jindřich z Písnice, JMCské rada a prokurátor v království českém, na místě a jménem JMCské, jakožto krále českého, pohání:

Šebestiána Vřesovce z Vřesovic na Touchovicích, aby položil připiš spisu nejvyšším úřed níkům zemským svědčícího toho a ne jiného, kterýž jest on Šebestian Vřesovec z Vřesovic v sobotu po neděli postní Reminiscere léta tohoto devadesátého třetího nemalýmu počtu panského a rytířského stavu, kteříž sou se na mandát JMCské k sněmu obecnímu ke čtvrtku po též neděli postní Reminis cere od JMCské položenému na hradě Pražském najíti dali a shromážděni byli, z rukou svých podal a tejž spis v přítomnosti všech tří stavův království českého v soudné světnici na katedře k zjev nému přečtení přišel, kterejžto spis prvé a před tím, nežli jest se jaké sněmovní jednání při dotčeném sněmu začalo a nežli na sněmování nastoupeno bylo, on Šebestian Vřesovec z Vřesovic složenej | i také na čisto přepsanej shotovenej jest jměl; a ten spis, bez datum kde a kdy psán jest, počátek | svůj má takový: "VMti nejvyšší páni úředníci zemští! Z důležité zvláštní a nevyhnutedlné potřeby | naší a tohoto království Českého nemůžem pominouti níže psané artikule VMtem jakožto úředníkům země přednésti." Podepsání pak v témž spisu jest těmito slovy: "Páni a rytířstvo vobce království í Českého při tomto nynějším sněmu na hradě Pražském shromáždění všickni společně", a jakž tejž Jť spis to vše v sobě šíře obsahuje a zavírá. Proti sobě tejž spis slovo od slova zúplna ku při od Ť, JMCské etc ut supra etc. I Druhý půhon pro položení na pana Šebestiána Vřesovce. ?" Statečný Jindřich z Písnice, JMCské rada a prokurátor v království českém, na místě a jménem? JMCské, jakožto krále Českého, pohání: t, Šebestiána Vřesovce z Vřesovic na Touchovicích, aby položil druhý připiš spisu nejvyšším *; pánům úředníkům zemským svědčícího toho a ne jiného, kterýž jest on Šebestian Vřesovec z Vřesovic do sněmu v sobotu po neděli postní Reminiscere léta tohoto devadesátého třetího nemalýmu počtu panskýho a rytířského stavu, kteříž sou se na mandát JMCské k sněmu obecnímu ke čtvrtku po též neděli postní Reminiscere od JMCské položenému na hradě Pražském najiti dali a shromážděni byli, z rukou svých podal a tejž spis v přítomnosti všech tří stavův království Českého v soudné světnici na katedře k zjevnému přečtení přišel etc Ten připiš, kterýž jest rukou Viléma Vřesovce z Vřesovic a na Nových Hradech, syna téhož Šebestiána Vřesovce, vlastní opravován a makulován, jakž týž připiš makulovaný to vše v sobě obsahuje a zavírá, etc Proti sobě ku při od JMCské etc utji. supra etc.

Půhony pro položení na pana: Jana z Klenového a z Janovic na Ženkovech, Jana Myšku ze Zlunic na Zaječicích, Albrechta Zdeňka Kaplíře z Sulevic na Brodcích.

Statečný Jindřich z Písnice, JMCské rada a prokurátor v království českém, etc ut supra etc, pohání Jana z Klenového a z Janovic a na Ženkovech, aby položil připiš spisu nejvyšším úředníkům zemským svědčícího toho a ne jiného, kterýž jest statečný Šebestian Vřesovec z Vřesovie v sobotu po neděli postní Eeminiscere léta tohoto devadesátého třetího nemalýmu počtu panského a rytířského stavu, kteříž jsou se na mandát JMCské k sněmu obecnímu ke čtvrtku po též neděli postní Remini-scere od JMCské položenému na hradě Pražském najíti dali a shromážděni byli, z rukou svých podal, a tejž spis u přítomnosti všech tří stavův království Českého v soudné světnici na katedře k zjevnému přečtení přišel, kterejžto spis prvé a před tím, nežli jest se jaké sněmovní jednáni při dotčeném sněmu začalo a nežli na sněmování nastoupeno bylo, on Šebestian Vřesovec z Vřesovie složenej i také na čisto přepsanej shotovenej jest jměl, a ten spis bez datum, kdy a kde jest psán, počátek svůj má takový: "VMti nejvyšší páni úředníci zemští! Z důležité zvláštní a nevyhnutedlné potřeby naší a tohoto království Českého, nemůžem pominouti níže psané artikule VMtem jakožto úředníkům země přednésti ac". Podepsání pak v témž spisu jest těmito slovy: "Páni a rytířstvo z vobce království Českého při tomto nynějším sněmu na hradě Pražském shromážděni všickni společně", jakž tejž spis to vše v sobě šíře obsahuje a zavírá. Proti statečnému Šebestianovi Vřesovci z Vřesovie na Toucho-vicích tejž připiš slovo od slova zúplna ku při od JMCské etc ut supra etc.

Statečný Jindřich z Písnice, JMCské rada a prokurátor v království českém, na místě a jménem JMCské, jakožto krále českého, pohání:

Pana

Jaroslava Smiřického z Smiřic,

"

Hertvíka Zejdlice z Šenfeldu,

"

Bernarta Hodějovského z Hodějova,

pana

Petra Boubínského z Újezda,

"

Joachyma Novohradského z Kolovrat,

"

Jana Myllnera z Milhausu,proti statečnému Šebestianovi Vřesovcovi z Vřesovie na Touchovicích ku při od JMCské etc. ut supra etc. Že toho v pravdě povědomí býti můžete, když jest bylo po slavném a šťastném korunování JMCské císaře na království České, že jest JMCská po témž korunování a po smrti JMCské císaře Maxi-miliana Druhého, pana otce svého nejmilejšího, slavné paměti, vedle svého milostivého, sněmem obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta sedmdesátého pátého v pondělí po Nanebevzetí panny Marie učiněného, zakázání všecka privilegia, obdarování, svobody, práva, zřízení zemská, starobylé dobré pořádky a zvyklosti tohoto království, jakž osobní tak také i obecní, listem svým císařským jedním v latinské řeči a druhým v české řeči psaným milostivě potvrditi, a tyž listy a majestáty své, a tak ta potvrzení od sebe, komuž tímž sněmem vyměřeno, dáti a odvésti jest ráčil; kteřížto majestá-tové mnohá již léta v moci a opatrování nejvyšších pánův úředníkův a soudcův zemských jsou, a ten latinskej majestát od JMti vedle jiných z poručeni sněmovního na zámek Karlštejn jest donesen a k jiným klenotům a privilejim tohoto království českého přiložen, český pak majestát a též potvrzení až posavad u desk zemských v správě týchž nejvyšších pánův úředníkův zemských že zůstává. A což etc. ut supra etc. .

Urozený pane, pane Joachyme Novohradský z Kolovrat etc. tohoto etc. ut supra etc.

Že toho v pravdě povědomí býti ráčíte, když jest bylo po slavném a šťastném korunování JMCské císaře Rudolfa Druhého, pána pana našeho nejmilostivějšího, na království české, že jest JMCská po témž korunování a po smrti JMCské císaře Maximiliana etc., pana otce svého nejmilejšího, slavné paměti, vedle svého milostivého sněmem obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta etc. sedmdesátého pátého v pondělí po Nanebevzetí panny Marie, učiněného zakázání všecka privilegia, obdarování, svobody, práva, zřízení zemská, starobylé dobré pořádky a zvyklosti tohoto království, jakž osobní tak také i obecní, listem svým císařským jedním v latinské řeči a druhým v české řeči psaným milostivě potvrditi, a tyž listy a majestáty své a tak ta potvrzení od sebe, komuž týmž sněmem vyměřeno, dáti a odvésti jest ráčil; kteřížto majestátové že jsou na onen čas od VMti vedle někdy urozeného pána pana Bohuslava Felixa Hasnstejnského z Lobkovic oc, dobré paměti, a vedle urozeného a statečného rytíře pana Buriana Trčky z Lippy, etc. též dobré paměti, z poručení sněmovního ke dekám zemským doneseni a složeni, a ten latinský majestát též z nařízení sněmovního že jest potom skrze jisté osoby na zámek Karlštejn donesen a k jiným klenotům a privilejim tohoto království přiložen, český pak majestát a též potvrzení až dosavad u desk zemských v správě týchž nejvyšších pánův úředníkův zemských že zůstává. A což etc. ut supra etc.

Urozený etc. Tohoto etc. ut supra etc. Že toho v pravdě povědomí jste, když jest bylo po slavném a šťastném korunování JMCské císaře Rudolfa Druhého, pána pana našeho nejmilostivějšího, na království české, že jest JMCská po témž korunování a po smrti JMCské císaře Maximiliana etc., pana otce svého nejmilejšího, slavné paměti, vedle svého milostivého sněmem obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta sedmdesátého pátého v pondělí po Nanebevzetí panny Marie učiněného zakázání všecka privilegia, obdarování, svobody, práva, zřízení zemská, starobylé dobré pořádky a zvyklosti tohoto království, jakž osobní tak také i obecní, listem svým císařským jedním v latinské řeči a druhým v české řeči psaným milostivě potvrditi ráčil, a ty listy a majestáty JMCské že jsou z kanceláře JMCské české, tu kdež ste vy tehdáž služebníkem JMCské byli, doložíc toho, čí jsou rukou aneb od které přísežné osoby psány byly a pod jakým datum vyšly, vysvědčíte. A což vám etc. ut supra etc.

Titul na svědky.

Mezi statečným Jindřichem z Písnice, JMCské radou a prokurátorem v království Českém, na místě a jménem JMCské, jakožto krále Českého, s jedné a statečným Šebestianem Vřesovcem z Vřesovic na Touchovicích z strany druhé, ku při od JMCské před osobu JMCské, jakožto krále českého, a JJMti nejvyšší pány úředníky a soudce zemské, též rady JMCské obeslané, vedle jisté relace k úřadu soudu komorního království českého k vedení svědkův učiněné.

Titul deposici věcí z kanceláře JMCské ku při složených.

Pan Jan Myllner z Milhauzu, JMCské sekretář v království Českém, z kanceláře JMCské české položil tyto věci v svazku tomto složené ku potřebě statečnému Jindřichovi z Písnice etc., JMCské radě a prokurátoru v království českém, na místě a jménem JMCské, jakožto krále českého, proti statečnému Šebestianovi Vřesovcovi z Vřesovic a na Touchovicích, ku při od JMCské, před osobu JMCské, jakožto krále českého, a nejvyšší úřadníky a soudce zemské a rady JMCské, obeslané vedle jisté relaci k úřadu soudu komorního k braní půhonův, důhonův pro svědky neb kladení učiněné.

Statečný Jindřich z Písnice, JMCské rada a prokurátor v království Českém, na místě a jménem JMCské, jakožto krále Českého, pohání:

Václava Beránka, primasa, Šimona Koláře, Jana Bártu, Vácslava Novoměstského, Jiříka Netolického, Jiříka Píseckýho, Jiříka Březinu, Jana Hořavku, Krištofa Šefelína, Jiříka Zámořskýho, Jana Thomaidesa, Vácslava Klímova, konšely Velvarské, léta 1592 na úřad konšelský v městě Velvařích skrze pana hofrychtéře království Českého dosazené, proti statečnému Šebestianovi Vřesovci z Vřesovic na Touchovicích etc. ut supra etc.

Pokuty nesvědčení deset tisíc kop grošů českých. Stání ve čtvrtek po sv. Václavu léta 1593.

Cedule k svědomí.

Slovutný pane Vácslave Beránku, páni Jiříku Netolický, Krištofe Šefelíne, Šimone Koláři, Jiříku Písecký, Jiříku Zámořský, Jene Bártů, Jiříku Březino, Jene Thomaidese, Vácslave Novoměstský, Jene Hořávku, Vácslave Klímův, konšelé města Velvar, kteříž ste léta pominulého devadesátého druhého na úřad konšelský posazeni a až posavad na témž úřadě posazeni zůstáváte, tohoto svědomí od vás vedle práva a zřízení zemského, že je mně Jindřichovi z Písnice, JMCské radě a prokurátoru v království Českém, na místě a jménem JMCské, jakožto krále Českého, proti urozenému a statečnému rytíři panu Šebestianovi Vřesovcovi z Vřesovic na Touchovicích ku při od JMCské, jakožto krále Českého, a před JJMti nejvyšší pány úředníky a soudce zemské, též rady JMCské obeslané rejstry úřadu soudu komorního království českého vedle jisté relací k úřadu téhož soudu komorního k vedení svědkův učiněné dáte, žádám. A to takové, kterak léta pominulého devadesátého druhého po smrti někdy dobré paměti pana Viléma z Rožmberka, vladaře domu Rožmberského a nejvyššího purkrabí Pražského, jest se vám purkmistru a konšelům Velvarským poručení od JMCské stalo, poněvadž jest nejvyšší pan purkrabě Pražský prostředkem smrti s tohoto světa sešel, abyste se na ten čas vy a všeckna obec města Velvar, dokavadž by jinej pan purkrabě dosazen nebyl, panem podkomořím království českého, panem Humprechtem Černínem z Chudenic, spravovali a k němu zření své jměli; což se i tak stalo, že i úřad v témž městě Velvařích pan hofrychtéř království Českého jest obnovil a vás na radu posadil. A když jest nejvyšší pan purkrabě Pražský pan Adam z Hradce na úřad nejvyššího purkrabství Pražského dosazen byl, vám že se jest znovu poručeni od JMCské stalo, abyste se zase nadepsaným panem Adamem z Hradce, nejvyšším panem purkrabí Pražským, jakožto vrchností vám od JMCské vystavenou, tím vším spůsobem jako předešlými pány purkrabími spravovali, a vy že ste se tak a ne jinak chovali; však vtom čase, jakž jest předešlý nejvyšší pan purkrabě pan Vilém z Rožmberka umřel, až do dosazení nejvyššího pana purkrabě pana Adama z Hradce, JMCská z důchodů těch, kteréž od vás z města Velvar nejvyššímu panu purkrabí Pražskému vycházejí, žádného užitku bráti a sobě osobovati neráčil, vy také že jste jak do komory tak také nikam jinam ničehéhož toho k ruce a k užitku JMCské neodvozovali.

Datum cedule v pondělí po sv. Matouši evangeliste Páně léta 1593.
Přihlásit/registrovat se do ISP