104. Odložení pře Ladislava staršího z Lobkovic s Šebestianem Vřesovcem z Vřesovic do 15. října 1593.

1593. 5. října. — Opis souč. v rukop. arch. místodrž. král. českého. Majestalien 1576—1594.

JMt Římský císař etc., Uherský a Český etc. král etc., pán náš nejmilostivější, s nejvyššími ouředníky, soudci zemskými a radami svými ráčil jest milostivě vyrozuměti, když jest na to obeslání, kterýmž Šebestian Vřesovec z Vřesovic od JMCské před vlastní osobu JMti a též nejvyšší ouředníky, soudce zemské a rady JMti obeslán jest, zavoláno bylo, co jest Ladislav starší z Lobkovic na Zbiroze a Mostským hradě, JMCské rada a koruny České německých lehen hejtman, na JMCskú vznesl, oznamujíc, poněvadž od téhož Šebestiána z Vřesovic v zastoupení v té při vejš dotčený obeslán jest, že jest pro krátkost času se svědky a jinými průvody svými do konce k tomu zhotoviti nemohl, prosíce JMCskú, aby JMt téhož obesláni do dalšího času, tak aby v průvodich svých zkrácení nenesl, milostivě odložiti ráčil. Na kderoužto žádost a vznešení jeho Ladislava staršího z Lobkovic JMCská s týmiž nejvyššími ouředníky, soudci zemskými a radami JMti tak činiti a této pře mezi ním Ladislavem starším z Lobkovic a Šebestianem Vřesovcem z Vřesovic o též zastoupení až do pátku po sv. Kalixtu, totiž 15. dne měsíce října, z obzvláštní milosti odkládati ráčí, tak a na ten spuosob, aby se on Ladislav starší z Lobkovic, se všemi průvody a potřebami svými zhotovíc, na týž den zase před JMCsků a týmiž nejvyššími ouředníky, soudci zemskými a radami JMti, ničíniž se dále nezastírajíc, v světnici veliké nad kanceláří českou na hradě Pražském se postavil. A jestliže by kderý z svědkuov jeho po puohonu a duohonu svědomí dáti prodlíval, bude to moci on Ladislav starší z Lobkovic časně na JMCsků vznésti, ráčí JMCská to nařízení učiniti, aby ten ihned k tomu obeslán byl a takové svědomí bez odtahuov vydal. Nicméně bude-li také chtíti Jindřich z Písnice, rada a prokurátor JMCské v království Českém, na místě a k ruce JMCské k tomu proti němu Ladislavovi staršímu z Lobkovic jaké svědky při ouřadu soudu komorního království Českého vésti, toho bude míti vuoli; a JMCská vyslyšíc strany ráčí se v tom spravedlivě zachovati. Actum feria tertia post sancti Hiero-nymi anno 1593.

Relatores: Pan Adam z Šternberka, pan Hertvik Zejdlic z pánův;

Jan Malovec, Kryštof Vratislav z vladyk.


Přihlásit/registrovat se do ISP