105. Doložení k odkladu soudní pře Ladislava staršího z Lobkovic s Šebestianem Vřesovcem z Vřesovic, poněvadž prokurátoru císařskému jest dovoleno vésti svědky proti Ladislavovi z Lobkovic, že toho týž tolikéž vůli míti má.

1593, 7. října. — Opis souč. v rukop. archivu místodrž. král. Českého: Majestalien 1576—1594.

JMt Římský císař, Uherský a Český etc. král etc., pán náš nejmilostivější, s nejvyššími ouředníky a soudci zemskými a radami svými z bedlivého uvážení ráčil jest k tomuto odkladu naproti psanému poručiti tohoto doložiti: poněvadž jest Jindřichovi z Písnice, radě a prokurátoru JMCské v království českém, na místě a jménem JMCské toho dovoleno, bude-li chtíti proti Ladislavovi staršímu z Lobkovic jaké svědky při ouřadě soudu komorního království Českého vésti, že toho bude míti vuoli; protož bude-li zase chtíti on Ladislav starší z Lobkovic na Zbiroze a Mostském hradě, JMCské rada a koruny české německých lehen hejtman, proti nadepsanému Jindřichovi z Písnice, radě a prokurátoru JMCské v království Českém, na místě a jménem JMCské, jakožto krále Českého, v této při svědky i jiné průvody při ouřadě soudu komorního království českého vésti, že tolikéž toho vuoli má. Relatorové od JMCské pan Adam z Šternberka, pan Hertvik Zejdlic, pan Kryštof Vratislav a Jan Malovec. Actum f. o. post s. Francisci 1593.
Přihlásit/registrovat se do ISP