108. Císař Rudolf nařizuje Petru Vokovi z Rožmberka, aby Jindřichovi z Písnice, královskému prokurátoru, ve při proti Ladislavovi staršímu z Lobkovic svědectví obnovil, kteréž byl vydal proti Vřesovcovi.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1593, 9. října. — Orig. v arch. Třeboňském.

Rudolf Druhý, z boží milosti volený Římský císař, Uherský, český král etc. Vysoce urozený věrný náš milý. Vznesl jest na nás statečný Jindřich z Písnice, rada a prokurátor náš v království Českém, věrný milý, kterak na místě a jménem naším tebe proti urozenému Ladislavovi staršímu z Lobkovic na Zbiroze a Mostském Hradě, radě naší a koruny České německých lehen hejtmanu, věrnému našemu milému, před osobu naši a nejvyšší ouředniky a soudce zemské a rady naše, vedle odkladu od nás s nejvyššími ouředniky, soudci zemskými a radami našimi učiněného a při ouřadu soudu komorního království Českého poznamenaného, potřebuje k svědomí, aby jemu to svědomí, kteréž jsi jemu na místě a jménem naším, jakožto krále Českého, proti statečnému rytíři Šebestianovi Vřesovcovi z Vřesovic na Touchoviclch ku při od nás, jakožto krále českého, před osobu naši císařskou a nejvyšší ouředniky a soudce zemské, též rady naše obeslané, registry ouřadu soudu komorního království českého vedle jisté relací k ouřadu téhož soudu komorního k vedení svědkuov učiněné vydal, to aby jemu tolikéž proti zpočátku psanému Ladislavovi staršímu z Lobkovic obnovil a k právnímu svědomí svému se přiznal. Však poněvadž před námi a nejvyššími ouředniky, soudci zemskými a radami našimi v té při stání býti má v pátek po svatém Kalixtu nejprv příštím: aby tebe vedle zřízení zemského k témuž svědomí pohnati a dohnati jměl, k tomu že se času nedostává, nás poddaně za opatření žádaje, protož té milostivé jsme k tobě naděje, vidouc dotčeného prokurátora našeho na místě a jménem naším tak pilnou potřebu býti, že se tak zachováš a, jakž tě psaní toto naše dojde, ihned na cestu se vydáš a takové svědomí své registry téhož ouřadu soudu našeho komorního království českého obnovíš a v tom, jakž v pravdě povědom jsi, spravedlivě se zachováš. Na tom jistou vuoli naši císařskou a královskou naplníš. Dán na hradě Pražském v sobotu po sv. Františku 1. P. etc. 93.
Přihlásit/registrovat se do ISP