109. Císař Rudolf nařizuje Petru Vokovi z Rožmberka, aby královskému prokurátoru vydal svědectví při soudu komorním proti Ladislavovi staršímu z Lobkovic.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1593, 9. října. — Orig. v arch. Třeboňském.

Vysoce urozený věrný náš milý! Vědětiť milostivě dávati ráčíme, že jest nás prosil statečný Jindřich z Písnice, rada naše a prokurátor v království Českém, na místě a jménem naším, jakožto krále Českého, věrný náš milý, abychom tobě listem naším oznámiti ráčili, že tebe, jakož od něho spraven budeš, potřebuje proti urozenému Ladislavovi staršímu z Lobkovic na Zbiroze a Mostském Hradě, radě naší a koruny České německých lehen hejtmanu, před osobu naši a nejvyšší ouředniky, soudce zemské a rady naše vedle odkladu od nás s nejvyššími ouředniky, soudci zemskými a radami našimi učiněného a při úřadu soudu našeho komorního království Českého poznamenaného k svědomí. Protož tobě toho den pokládati ráčíme v pondělí po datum listu tohoto nejprve příští, aby svrchu-psanému Jindřichovi z Písnice svědomí při úřadu soudu našeho komorního na hradě Pražském podle práva dal a to pod pokutou padesáti tisíc kop grošů českých od něho vedle zřízení zemského položenu. Dán na hradě Pražském v sobotu den památky sv. Diviše 1. etc. 93.

Stejným listem ze dne 12. října t. r. v téže příčině učiněno nařízení Janovi Jiřímu z Svamberka.
Přihlásit/registrovat se do ISP