110. Ladislav starší z Lobkovic žádá Petra Voka s Rožmberka, aby mu ve při s královským prokurátorem Jindřichem z Písnice při soudu komorním na hradě Pražském vydal svědectví ve příčině podání spisu stížneho do sněmu.

1593, 11. října. — Orig. v arch. Třeboňském.

Vysoce urozený pane, pane Petře Voku z Kožmberka na Českém Krumlově, Bechyni a Třeboni, vladaři domu Rožmberského! Tohoto svědomí od VMti podle práva a zřízení zemského, že mi je registiy při ouřadu soudu komorního království Českého před osobu JMCské, jakožto krále Českého, a JJMti nejvyšší pány ouředníky a soudce zemské, též JMCské rady proti urozenému a statečnému rytíři panu Šebestianovi Vřesovcovi z Vřesovic a na Touchovicích k tomu obeslání o zastoupení, kdež on pan Šebestian Vřesovec jest mne Ladislava staršího z Lobkovic, abych jeho v té při a obeslání, kterýmž od JMCské před vlastní osobu JMCské, jakožto krále Českého, a nejvyšší pány ouředníky a soudce zemské, též rady JMCské, týž Šebestian z Vřesovic obeslán jest, zastoupil, obeslal, vydati ráčíte, žádám. Toho že dobře povědomí býti a v své paměti snášeti ráčíte, kdež jest JMCská, jakožto král Český, pán náš nejmilostivější, léta tohoto etc. 93 ke čtvrtku po neděli Reminiscere stavům království českého sněm obecní rozepsati a položiti ráčil, tak že k témuž dni nemalý počet osob stavu panského a rytířského i městského se jest sjelo, však na týž den předložení sněmovní že jest se nestalo, až teprva v pátek po též neděli Reminiscere takové předložení sněmovní v přítomnosti JMCské jest předneseno a vůbec přečteno bylo, tu že po témž předložení sněmovním a přečtení, když JJMti nejvyšší páni ouředníci zemští toho sněmování až do zejtří, totiž do soboty po též neděli Reminiscere, odložiti ráčili a na zejtří téhož dne sobotního, dříve nežli jest na jaké jednání a rozvažování artikulův v sněmovním předloženi obsažených nastoupeno bylo, tu sou jistí artikulové v spisu stavu panskému a rytířskému od téhož pana Šebestiána Vřesovce z Vřesovic do sněmu přineseni a urozenému panu Heřmanovi z Říčan do rukou dáni a odvedeni, vůbec čteni a předloženi byli že sou, a po přečtení jich páni a rytířstvo z obce všickni, kteří tu koli shromážděni v nemalém počtu byli, je sobě že sou oblíbili i schválili, za slušné a potřebné býti uznali, knini přistoupili a, aby JMti nejvyšším pánům ouředníkům zemským podáni byli, jednomyslně se snesli a za to žádali. Což se stalo, čehož všeho i VMt přítomni jsouc spolu s jinými stavy ste nápomocni býti ráčili. Kterýžto spis, když od dotčeného pana Heřmana z Říčan JJMtem nejvyšším pánům ouředníkům zemským přednesen a podán byl, vůbec na katedře k svému přečtení jest přišel a ten od nejvyšších pánův ouředníkův zemských i v potazu uvažován byl. Proti kterémužto spisu a artikulům v něm položeným po přečtení jich žádný že jest se, ani VMt, na odpor v ničemž nestavěl a neohlašoval, jemu neodpíral a, aby k jakému ublížení JMCské, pánu našemu nejmilostivějšímu, býti měl, neoznamoval, nýbrž jednomyslně tu v obecním sněme ode všech ujat, schválen a k němu přistoupeno bylo. A to vše, což koli tak v témž spisu napsáno a jaké artikule poznamenány byly, že sou se v soudní světnici, kdež se soudové zemští a sněmové obecní držívají, při témž sněmu obecně zřetedlně, zjevně vůbec daly, konaly a ode všech tří stavův tu přítomných na ně nastoupeno, sněmováno a o nich rozmlouváno bylo, a VMt, podle jiných tu přítomných, také přímluvy své k týmž artikulům podle potřeby že jste činiti a podle jiných, jak jste ráčili rozuměti, jednomyslně se snášeti ráčili. Na kterýžto spis nám pánům a rytířstvu z obce od JJMtí nejvyšších pánův ouřednikův zemských odpověď dána byla, že jej schvalují, vděčně přijímají, za slušný a spravedlivý býti poznávají s tím doložením, že toho vděční býti ráčí, že se o obecné dobro tohoto království staráme, z čehož se poznává, že sme milovníci vlasti své, pročež že jej JMCské přednésti chtíti ráčí. A tak téhož dne jest sněmu do dne pondělního odloženo bylo. Potom pak v pondělí po neděli Oculi, když sme se stavové zase do sněmu sešli a od JJMtí nejvyšších pánův ouředníkův zemských žádost na nás stavy vzložena byla, abychom nejprve na ty artikule JMCské v sněmovním předložení obsažené nastoupili: po kteréžto žádosti skrze nejvyššího pana hofmistra na nás stavy vzložené že sme se do zeleného pokoje sešli, v témž pokoji oba stavové byvše, tu když sme se díl nás na tom snesli, aby na takové předložení a oznámení nejvyššího pana hofmistra předně na artikule JMCské nastoupeno bylo, že sou někteří předce na svém stáli a toho žádali, aby předně obecní artikulové na místě postaveni byli; tu že sme my jich vždy napomínali a žádali, aby se s námi snesli. Ale oni předce na svém stáli, až sme jim potom oznámili a se ohlásili, kdyby tak předce na svém státi chtěli, že bychom se rozděliti musili, neb že tu nemáme s naší rovní než se pánem naším činiti, kteréhož slušně ušetřiti od nás náleží. A tak že sme se potomně jednomyslně snesli, aby předně JMCské žádost a předložení fedrováno bylo, a potomně hned aby na naše artikule nastoupeno bylo a jedno s druhým JMCské předneseno bylo, s tím při tom od nás stavův zakázáním a prohlašováním, když se to tak všecko vykoná, že sme hotovi podle JMCské hrdel, statkův našich zanechati a podle milostivé vůle JMCské všeckno, jakž na věrné poddané náleží, podle naší nejvyšší možnosti od sebe učiniti. Kteréžto naše takové snesení a zůstání že sem já od vás všechněch stavův z obce JJMtem nejvyšším pánům ouředníkuom zemským přednášel a oznámil.

Dáleji též i toho že povědomi býti ráčíte, že sem já jakž před sněmem, tak při začátku sněmu, prostředku a skonání VMti ani jiného žádného nežádal, neporoučel ani rozkazoval, od sněmu se rozjížděti, za žádné škody VMti ani žádnému jinému nesliboval a nepřipovídal a na ničemž jiném nikdež v žádných pokoutních místech, buď v domě svém aneb kdekoliv jinde, o nic proti JMCské, pánu svému nejmilostivějšímu, nepuntoval, sněmův postranných nedržel, a toho nic že jest se nestalo, a VMt o tom také žádné vědomosti že míti neráčíte.

Také i toho že povědomi býti ráčíte, kterak on pan Šebestian zVřesovic, ne na jednom místě několikráte rozdílnými časy, před VMti i jinými mnohými dobrými lidmi, o tom jest se pronášel a slyšeti dal, prvé nežli co o sněmu, kdyby držán a rozepsán býti měl, slyšeti bylo, když koliv k sněmovnímu jednání přijde, že on bude věděti co v sněme mluviti, přednášeti a jaké artikule předkládati, což každý že slyšeti má; nad to výš takové artikule v témž spisu poznamenané, že jest týž Šebestian Vřesovec z Vřesovic i pan Vilím, syn jeho, v některých místech a domlch, mezi jinými na Hradčanech u Kozlův též i v zámku u Milerův, prvé nežli jest jich do sněmu obecního podal, mnohým dobrým poctivým lidem ukazoval, je četl a s nimi, že je v sněmu přednášeti bude, se pochloubal. A čeho tak dále více a výše o těch věcech, co jest se tak při témž sněmu obecním dalo a jaké rozmlouvání o těch artikulích obecních bylo, povědomi býti ráčíte, to vše, nic ovšem nevypouštějíc, žádám, že mi to podle téhož práva a zřízení zemského seznati a vysvědčiti ráčíte. Daná cedule ode mne Ladislava staršího z Lobkovic na Zbiroze, Mostském Hradě, Hořejší Lindvě a Dobré, JMCské rady a koruny české téhož království německých lehen hejtmana, v pondělí po sv. Diviši 1. etc. 93.
Přihlásit/registrovat se do ISP