116. Rudolf II. dal Sebestianovi Vřesovcovi z Vřesovic proti Ladislavovi staršímu 0 Lobkovic, poněvadž Tt obeslání před soudem nestál, za právo stáné.

1593, 19. října. — Opis souě. v MS. arch. místodrž. král. Českého. Majestalien 1574-94.

Vedle toho obeslání, kdež jest Šebestian Vřesovec z Vřesovic a na Touchovicích, jsouce obeslán od nejjasnějšího a nejnepřemoženějšího knížete a pána, pana Rudolfa Druhého, z buoží milosti Římského císaře etc. Uherského a českého etc. krále etc., pána našeho nejmilostivějšího, z toho, kderak by spisu neslušného a nenáležitého, davše v něm společně všeckny pány a rytířstvo z obce království českého při tom sněmu shromážděné podepsati, na ourážku duostojenství a mocnosti JMCské oc, jakožto krále Českého, při jminulém sněmu, kderýž se v pátek po neděli Reminiscere léta tohoto etc. 93. držeti začal, z rukou svejch ku přečtení podal, zase Ladislava staršího z Lobkovic na Zbiroze, Mostském hradě, JMCské radu a koruny České německých lehen hejtmana, o zastoupení v té při obeslal, pravíce, že jest se tejž spis puovodem jeho Ladislava staršího z Lobkovic k rukám jeho Šebestiána z Vřesovic dostal, aby ho v sněmu obecním ku přečtení podal, jakž též obeslání to v sobě šíř obsahuje a zavírá: na kderéžto obeslání a při když jest přišlo a též obesláni o zastoupení přečteno bylo, a maje na sebe průvod slyšeti i také podle uvolení svého to, že jeho Šebestiána z Vřesovic v tom obeslání zastupovati povinen není, odvozovati, k té při jest nestál, nýbrž do konce od toho soudu odjel. Tu nejjasnější kníže a pán pan Rudolf Druhý, z buoží milosti volený Římský císař oc, Uherský a Český etc. král etc., jakožto král český etc., s nejvyššími ouředníky a soudci zemskými též radami JMti soudíce stání i nestání: poněvadž jest on Ladislav starší z Lobkovic, jsouce po třikrát volán k své při a k tomu obeslání o zastoupení, nestál, ráčí JMCská jemu Šebestianovi Vřesovcovi z Vřesovic proti němu Ladislavovi staršímu z Lobkovic za právo stáné dávati. Dal památné. Stalo se v outerej po svatém Luokáši evangelistu buožím léta etc. 1593.
Přihlásit/registrovat se do ISP