119. Papež Kliment Vlil. přijímá Fabiana Rezka z Jelpachu, administrátora konsistoře pod obojí, i s duchovenstvem pod obojí v Praze a na venkově po odpřisáhnutí učení Husova a obřadů, pod obojí i po slavném vyznání víry katolické opět do lůna církve.

V listině papežské jsou zahrnuty: 1.vyjádření podepsané Fabiánem Rezkem, administrátorem, a 49 kněžíni pod obojí ze dne 29. srpna 1592, kterým slibují, že chtějí víru katolickou vyznávati a učiti, papeže a arcibiskupa poslušní býti, Jana Husa za kacíře míti a zasvěcený den jeho na vždy zrušiti, dítkám nikdy více nepodávati, dospělým pak jenom vedle ustanovení církve, v chrámě a ve škole k tomu se přičiňovati, aby lid opět k víře katolické se navrátil; 2. listina notářská o tom, kterak dne 5. března 1593 v budově koleje Karlovy v shromáMění konsistoře pod obojí veřejně čteno bylo osvědčení duchovenstva pod obojí v příčině jeho podrobení; 3. prohlášení faráře u sv. Vojtěcha v Podskalí ze dne 8. března 1593 a faráře u sv. Klimenta na Novém Městě Pražském ze dne 9. března 1593, že k osvědčení tomu přistupují; 4. listina notářská o slavném odvolání bludů, které posavadní administrátor Fabian Rezek jménem konsistoře a veškerého duchovenstva pod obojí v Čechách dne 1. září 1593 v Římě v kongregaci inkvisiční při otevřených dveřích kleče byl vykonal.

V ŘÍMĚ, 21. října 1593. — Orig. v arcibiskupském archivu v Praze.

Clemens episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis, congregationis consistorii nuncupatae Pragensis sacerdotibus et assessoribus nec non ceteris civitatum et oppidorum regni Bohemiae decanis et sacerdotibus olim Hussitis, salutem et apostolicam benedictionem. Sanctae sedis apostolicae piae matris clementia lapsis post excessum veniam petentibus, ecclesiasticis praesertim personis, se benignam exhibet et ad eam recurrentes a pietatis suae gremio non excludit. Cum itaque, sicut dilectus filius Fabianus Resekius a Gelpach, canonicus Pragensis et administrátor vestrae congregationis consistorii appellatae Pragensis olim Hussitarum, ac procurator vester ad id specialiter constitutus ad nos et dietám sedem per vos ad hoc expresse missus nobis nuper exposuit, vos vestros ac Hussitarum errores agnos-centes atque ad sanctae romanae ecclessiae grémium redire volentes infraseriptos articulos, vestram reductionem ad ejusdem ecclesiae grémium et unionem vestramque in nos et illam ac in venerabilem fratrem archiepiscopum Pragensem pro tempore existentem respective obedientiam et subjeetionem atque sanctae catholicae fidei observantiam continentes et in infrascripto instrumento publico expressos solenniter in manibus venerabilis fratris Caesaris episcopi Cremonensis, apud charissimum in Christo filium nostrum Rodulphum Romanorum et Bohemiae regem, in imperatorem electum, nostri et eiusdem sedis nuntii, nuper professi fueritis, ac eos observare jurejurando sancte promiseritis, subseripseritis et approbaveritis, ac propterea obtenta ab eodem Caesare episcopo et nuntio absolutione, nihilominus pro potiori cautela eidem Fabiano, vestro procuratori, dederitis in mandatis, ut quatenus opus esset, ipse de novo vestro nomine in manibus nostris vel alterius personae seu personarum a nobis deputandae seu deputandarum promitteret et juraret omnia et singula in praedictis articulis contenta atque etiam eiusdem fidei catholicae professionem juxta articulos alios per felicis recordationis Pium papam IV., praedecessorem nostrum, et sedem apostolicam propositos emitteret seu faceret, prout in instrumento publico praesentibus nostris literis infra inserendo plenius continetur. Cumque nos negotium hujus-modi vestrae reduetionis, professionis ac promissionis et jurisjurandi venerabilibus fratribus nostris, sanctae romanae ecclessia cardinalibus, adversus haereticam pravitatem generalibus inquisitoribus etiam ad id a nobis specialiter deputatis, commiserimus et postmodum etiam coram nobis mature examinari et discuti fecerimus, ac insuper dictus Fabianus suo proprio et vestro nomine vehementer institerit, ut nos hujusmodi professionem et promissionem suseiperemus et vos et ipsum in nostram et hujus sanctae sedis gratiam, grémium et unitatem reeiperemus, ac successive dictorum articulorum professionem et promissionem praedicto nomine in manibus eorundem cardinalium solenniter iteraverit atque uramento, etiam tactis sacrosanetis evangeliis, praestito confirmaverit et praeterea schisma, haereses et errores Hussitarum, de quibus ipse et vos hactenus infamati fuistis, detestatus fuerit, anathematizaverit et abjuraverit, ac etiam professionem fidei catholicae juxta praedictos articulos a praefato Pio praedecessore et sede apostolica dudum propositos in manibus eorundem cardinalium publice sponte emiserit et fecerit, nec non ab eisdem cardinalibus absolutionem auetoritate nostra a quibusvis cen-suris ecclesiasticis et poenis tarn spiritualibus quam temporabilus, etiam bonorum temporaliuin et bene-fleiorum ecclesiasticorum privativis et corporis afflictivis et capitalibus, a jure vel ab homine latis et promulgatis, in quas quomo lolibet propterea ineurrisset ac a se omnem inhabilitatis, incapacitatis aut cuiusvis notae infamiam, in quam tarn in spiritualibus quam in temporalibus ineurrisset, tolli et aboleri ipsumque in pristinum statum restituì et reponi ac reintegrari, secumque super quavis irregularitate praemissorum occasione aut alias quomodolibet contraeta, tam quoad clericalis characteris ac quorumvis etiam sacrorum, etiam presbyteratus ordinum, etiam in altaris ministerio executionem, quam quoad quorumvis beneficiorum ecclesiasticorum eujuseunque qualitatis existerent, reeeptionem et retentionem dispensari in utroque foro obtinuerit, prout in alio instrumento professionis et promissionis articulorum primo dictorum nec non abjurationis ac alterius professionis fidei catholicae supradictorum, per eundem Fabiánům in manibus eorundem cardinalium faetae, et ipsius absolutionem, dispensationem ab eisdem cardinalibus obtentas et alia predicta continente, ac etiam inferius describendo pariter habetur: Nos vestris et ejus instantiae et petitionibus clementer annuentes ac paterna charitate obedientiam, reverentiam, devotionem atque humilem subjectionem erga nos et sanctam sedem apostolicam per vos praestitam benigne recipientes, ipsasque primo dictorum articulorum professionem et promissionem tam a vobis omnibus factas, quam suo et vestro nomine a praedicto Fabiano iteratas ne e non schismatis, haeresum et eirorum Hussitarum abjurationem et fidei catholicae professionem juxta memoratam formám, a dicto Pio, praedecessore nostro, et ab hac sancta sede traditam, ab eodem Fabiano similiter suo et vestro nomine factas acceptantes ne e non vestrae animarum saluti et conscientiarum tranquil-litati amplius consulere volentes, vos singulos et quemlibet vestrum in primo dicto instrumento descriptos et nominatos, qui promissioni et professioni praedictae subscripsistis et eam ratificastis, in gratiam, unitatem et grémium nostrum et sanctae matris ecclesiae authoritate apostolica tenore praesentium suscipimus et admittimus nec non benignius vobiscum agentes vos singulos et vestrum quemlibet ab omni crimine et reatu sebismatis, heresum et errorum hujusmodi et quibusvis sententiis, censuris ecclesiasticis et poenis, tam spiritualibus quam etiam temporalibus, etiam beneficiorum ecclesiasticorum et bonorum etiam temporalium privativis, corporis afflictivis, etiam capitalibus a jure vel ab homine quomodolibet latis aut promulgatis, etiam si in censuris hujusmodi per longissimum temporis spatium insordueritis, de novo, quatenus opus sit, et pro potiori cautela in utroque foro penitus et omnino ab-solvimus et liberamus, nec non vobiscum et cum vestrum singulis super irregularitate per vos praemis-sorum scliismatis, haeresum et errorum, in quos et vosmet ipsi aut etiam parentes vel avi aut alii pro-genitores et majores vestri forsan incurristis vel incurrerunt, occasione vel causa, ac etiam, quia sic ligati missas et alia divina officia etiam forsan in contemptum clavium celebrastis aut alias illis vos immiscuistis, sive alio quovis modo contracta, ut eadem irregularitate et aliis praemissis non obstan-tibus clericali charactere, dummodo ilio alias rite insigniti fueritis, illiusque privilegiis uti ac in omnibus etiam sacris et presbyteratus ordinibus, per vos alias tarnen rite suseeptis, etiam in altaris ministerio ministrare, ac beneficia ecclesiastica quaecuuque et qualiacunque, etiam si canonicatus et praebendae, administrationes, officia, personatus et dignitates, etiam majores post pontificales et principales, etiam curata et electiva in cathedralibus etiam metropolitanis et collegiatis ecclesiis, vel si parochiales ecclesiae earumve perpetuae vicariae vel alias quomodolibet qualificata existant, si vobis alias canonice con-ferantur aut eligamini, postulemini, praesentemini vel assumamini ad illa aut instituamini in eis, reci-pere, illaque et alia quaecunque per vos etiam hactenus obtenta, dum tarnen plura simul non sint, quam quae ex decretis sacri generalis concilii Tridentini permittuntur, retinere ac ad quoscunque gradus, honores et officia assumi eaque gerere et exercere libere et licite valeatis, de specialis dono gratiae dispensamus et praeterea omnem inhabilitatis, incapacitatis et infamiae maculam sive notam contra vos praemissorum occasione tam ex propriis quam ex parentum vel avorum aut aliorum proge-nitorum seu majorům vestrorum personis quomodolibet insurgentem abstergimus et abolemus, vosque in pristinum ac eum statum, in quo, si in schisma, haereses et errores hujusmodi nunquam incurrissetis, aut parentes, avi aut alii progenitores et majores vestri nunquam incurrissent, quilibet vestrum foret, plenarie restituimus, reponimus et reintegramus.

Ac insuper fruetus, redditus et proventus ac distributiones quotidianas et emolumenta quaecunque ad quameumque et quantameunque summam ascendentia per vos ex praedictis beneficiis quomodolibet indebite perceptos et percepta vobis gratiose remittimus et condonamus, non obstantibus praemissis ac quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis nec non ecclesiarum, in quibus forsan hujusmodi beneficia fuerint, juramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis et literis apostolicis quomodolibet concessis, ap-probatis et innovatis.

Quibus omnibus illorum tenores praesentibus pro expressis habentes illis alias in suo robore per-mansuris hac vice duntaxat specialiter et expresse deroganius, ceterisque contrariis quibuscunque. Decernimus autem, ut poenitentiam salutarem vobis et cuilibet vestrum per confessarium idoneum, ab ordinario loci approbatum, per vos eligendum, ratione praemissorum injungendam adimplere omnino teneamini et debeatis.

Ac volumus, ut praesentium literarum exemplis, etiam impressis, notarii publici manu sub-scriptis ac sigillo nuntii nostri aut archiepiscopi Pragensis praedictorum obsignatis eandeni fidem ubi-que locorum prorsus haberi in judicio et extra, quae haberetur eisdem praesentibus, si exhibitae forent vel ostensae.

Tenor supradicti primo nominati instrumenti sequitur:

In nomine domini Amen. Cum sit, quod reverendissimus in Christo pater et dominus domiuus Caesar, episcopus Cremonensis et ad Caesaream Majestátem apostolicuš nuntius, in vinea Domini sedulo laborans, suis studio et diligentia multos ex presbyteris sub utraque communicantibus regni Bohemiae juvante Deo ad fidem catholicam et sanctae romanae et catholicae ecclesiae grémium et communionem reduci atque nonnulla in folio die vigesima nona mensis Augusti anni millesimi quingentesimi nona-gesimi secundi [29. Aug. 1592] conscripto, cujus copia inferius describetur, contenta per multos ex eis ad numerům quadraginta novem ascendentes diversis temporibus et diebus, prout advenerunt, promitti et subscribi curaverit, ipsi quoque praesbyteri, ut praeclarum hoc eorum facinus niagis elcesceret, aliquem ex eis ad sanctissimum in Christo patrem et dominům nostrum dominům Clementem divina providentia papam Vili, et ad sauctam sedem apostolicam destinare proposuissent: ideo noverint universi hoc praesens publicum instrumentum inspecturi, quod anno a nativitate Domini millesimo quingentesinio nonagesimo tertio indictione sexta, die vero quinta mensis Martii [5. Mart. 1593] ponti-ficatus praelibati sanctissimi domini nostri papae anno secundo, Pragae in aedibus collegii Caroli IV., im-peratoris et Bohemiae regis, et quodam ejusdem collegii cubiculo superiori congregato et convocato consistono dictorum praesbyteroruin sub utraque communicantium Pragensium more et loco solitis et de mandato admodum reverendi, venerabilis et providi viri domini Fabiani Resek, administratoris dicti consistorii, per Joannem Percellium, famulum et mandatarium ipsiusmet consistorii, quod quidem duodecim in totum praesbyteris seu assessoribus praeter administrátorem compositum est, quarum novem in civitate Pragensi ad praesens reperiuntur, ex quibus sex una cum administrátore praedicto ad infrascripta peragenda convenerunt, et sunt infrascripti: videlicet admodum reverendi domini Paulus Paminondas, abbas Slovanensis, Thomas Sobieslavinus, sancii Michaelis Antiquae, Gallus Hege-renus, sancii Martini etiam Antiquae, Thomas Niger Gevissenus, šancti Henrici Novae, Nicolaus Haut-marus, sancti Galli Antiquae, et Job Neponsenus, sancti Michaelis etiam Nouae parochialium ecclesiarum civitatum Pragensium moderni rectores, facientes et repraesentantes non solum praedictum consistorium, sed etiam totum et integrum clerum sub utraque communicantium hujusmodi civitatis et dioecesis Pragensis totiusque Bohemiae regni nomineque et vice ejusdem cleri, citra tarnen quorumcunque pro-curatorum suorum, per eos antea quomodolibet constitutorum, revocationem omnibus melioribus modo, via, jure, causa et forma, quibus inelius et efficacius de jure potuerunt et debuerunt, fecerunt, con-stituerunt et sollenniter ordinarunt suum verum, certum, legitimum et indubitatum procuratorem, actorem, factorem et negotiorum suorum infrascriptorum gestorem et nunciům speciálem et generálem, ita tarnen, quod specialitas generalitati non deroget nec e contra, videlicet praedictum dominům Fabiánům, dicti consistorii administrátorem praesentem et onus hujusmodi in se suscipientem, ad ipsorum dominorum constituentium totum clerum praedictum representantium nomine et pro eis cum omni humilitate, devotione et submissione in praelibati sanetisimi domini nostri papae vel alterius per Sanctitatem suam deputandae vel deputandarum personae seu personarum praesentia et manibus recitandum formulam promissionis in folio supradicto contenta et per eos jam, ut praemittitur, facta et subscripta, nec non de novo jurandum et promittendum, prout in ea, quae publice corani omnibus dictis consistorialibus ibi asstantibus per me notarium infrascriptum de verbo ad verbum alta et intelligibili voce lecta et perlecta fuit, nec non etiam professionem fidei juxta articulos per felicis recordationis Pium papam IV. et dictam sanctam sedem propositos et ab eis emanatas emittendum et generaliter omnia alia et singula faciendum, dicendum et procurandum, quae in praemissis necessaria fuerint, et quae ipsimet domini constituentes facerent et facere possent, si praemissis omnibus praesentes et personaliter interessent, etiam si talia forent, quae mandátům exigerent magis speciale, promittentes insuper iidem domini constituentes mihi notario publico infrascripto, tanquam publicae et authenticae personae solenniter stipulanti et recipienti, se ratum, gratum atque úrmum perpetuo habituros, quicquid per dictum eorum procuratorem actum et gestům fuerit in praemissis, relevantes nihilominus et relevare volentes eundem procuratorem ab omni onere satisdandi ac judicio sisti et judicatum solvi cum clausulis necessariis et opportunis sub poenis et renunciationibus in praedicta formula latius contentis. Super quibus omnibus et singulis praemissis iidem domini constituentes sibi a me notario infrascripto unum vel plura publicum seu publica fieri petierunt atque confici instrumenta. Acta fuerunt haec in loco, aedibus, die, mense, indictione et pontificata, quibus supra, praesentibus ibidem admodum reverendo domino Alexandro Guazzono, presbytero Cremonensi dictique reverendissimi domini nuncii auditore, et domino Christophoro Fodor, laico Pragensi, testibus ad praemissa vocatis specialiter atque rogatis.

Sequitur formula promissionis pei dictos presbyteros factae et subscriptae: Actum Pragae in aedibus residentiae reverendissimi domini Caesaris, episcopi Cremonensis, nuncii apostolici vigesima nona die Augusti anno domini millesimo quingentesimo nonagesimo secundo [29. Aug. 1592.]: Nos infrascripti coram omnipotente Deo, Deipara semper Virgine Maria, coram angelis Dei sanctisque ejus omnibus tibi reverendissime domine domine Caesar Speciane, episcope Cremonensis, sanctae sedis apostolice et sanctissimi domini nostri Clementis Vili., veri et legitimi in terris Christi vicarii summique ecclesiae catholicae pastoris et capitis ad Sacram Caesaream Majestátem Rudolphum II., dominům nostrum clementissimum, nuncii cum potestate legati de latere, sancte et sincere absque omni simulatione, fictione, fraude et dolo promittimus, sanctam catholicarn apostoli-cam et romanam fidem nos integre amplecti et palam profiteri, in hac fide victuros semper et mori-turos, hanc ipsam fidem omnes, quorum cura nobis unquam incumbet, docere, sanctissimi romani pontificis optimi maximi et archiepiscopi Pragensis pro tempore existentium obedientiae per omnia subesse, in sacris administrandis ac ritibus quibuscunque ad divinum cultum pertinentibus ab iisdem prorsus pendere velie. Nominatim autem pollicemur et ad haec sancta evangelia propriis manibus tacta juramus, habere nos in praesenti et deinceps semper habituros Joannem Huss eo loco, quo illum sancta mater ecclesia in concilio Constantiensi habuit et habendum esse decrevit, populoque ad ipsum paulatim pro posse nos omni via et ratione persvasuros, tum vero ejus hominis festům diem cura-bimus, solitis denunciationibus et quibuscunque aliis supressis, penitus abrogari et sepeliri.

Praeterea nulli infanti quocunque modo, ratione vel causa venerabile sacramentimi eucharistiae unquam porrecturos, adulto etiam nulli, nisi sacramentaliter catholico prorsus more confesso et abso-luto, nec non conditionibus certis a reverendissima dominatione vestra vel saactissimo domino prae-scriptis praebituros, et quantum in nobis erit, nostris concionibus, cohortationibus, institutionibus et privatis quibuscunque colloquiis ac per scholarum rectores et magistros quoscunque id serio curaturos, ut populus nobis creditus potius ad unain quam utramque speciem sensim propendeat; ideoque nec in publicis supplicationibus aut aliis processionibus unquam vini speciem seu calicem circumferemus aut ad circumferendum adigi nos ab ultro patiemur. Rogamus etiam et obsecramus reverendissimum dominům dominům Alphonsum Vicecomitem, episcopum Cerniensem, ut noster nostraeque causae patronus esse dignetur, apud sanctissimum dominům nostrum eique nostro nomine obedientiam prae-stet, ad quem etiam certos aliquos, dummodo viaticum ipsis, attenta praesente nostra paupertate, suppeditetur, destinare, quocunque tempore Sua Sanctitas jusserit, parati sumus.

Quod si contra hoc scriptum quicquam a nobis quocunque tandem modo admissum aut attentatimi fuerit, volumus omnes et singuli sine ulla exceptione iis poenis subjacere, quae a sacris cano-nibus decreta, ab archiepiscopo Pragensi et sede vacante a nunciis apostolicis et venerabili capitulo Pragensi secundum canones nobis imponentur, nolentes ullum vel regni vel patriae jus, ullam consue-tudinem, ullius hominis tutelam quocunque nomine, colore vel specie nobis in hoc genere ullo modo patrocinari. Sic nos Deus adjuvet et haec sancta Dei evangelia. Fiat fiat.

Sacerdos Fabianus Regcek [sic] Straconicenus a Keldapacho [sic], sanctae metropolitanae ec-clesiae Pragensis canonicus et consistorii inferioris Pragae administrátor, manu propria. Sacerdos Stanislaus Peduli Pragenus, parochus sanctae Mariae Virginis Latinae Antiquae urbis Pragensis, propria manu. Sacerdos Joannes Bohdanecenus, artium et philosophiae academiae Pragensis baccalaureus, affirmo, juro, promitto ut supra manu propria. Sacerdos Paulus Paminondas Montanus, non uxoratus parochus Edeseziensis [sic], propria. Sacerdos Blasius Plzenus, parochus sancii Adalberti in Nova urbe Pragensi, promitto obedientiam et juro manu propria. Sacerdos Andreas, parochus sancti Gastuli, promitto et juro ut supra propria. Sacerdos Silvester Storenus, promitto et iuro ut supra. Sacerdos Thomas Sobieslavinus, parochus sancti Michaelis in Antiqua Praga, promitto et juro ut supra. Sacerdos Ezechiel Zacheus, sacellanus P. Paminondae, promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Joannes Lomniczenus, promitto et iuro manu propria. Sacerdos Joannes Runcandus [sic] Pragensis et decanus in civitate Slana, promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Mathaeus parochus sancti Clementis promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Procopius, parochus divi Adalberti sub rupibus, promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Gallus, sancti Martini parochus in antiqua urbe, promitto et juro manu propria. Sacerdos Georgius Glatovinus, viceparochus Raudnicensis, promitto et juro ut supra manu propria. Adamus diaconus Pragensis ad beatam Virginem Mariam in antiquo foro, promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Mathias Bohumilienus, parochus ad beatam Virginem Mariam in foro ad calicem, promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Mathias Cladrubinus, parochus n Kawarz [sic], promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Joannes Piscenus, futurus parochus iClumecensis, promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Hieronymus Litomericenus, parochus Heltniars [sic], promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Jacobus Termenus, parochus in Ger-sian [sic], promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Joannes Graff Adorfensis promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Nicolaus Pragenus promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Joseph, parochus, promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Sebastianus, parochus, promitto et juro ut supra [sic] manu propria. Sacerdos Stephanus Budinensis, parochus Czizioscinensis promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Petrus, Maglicensis [sic] decanus, promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Joannes Henomener [sic] Eausinovius, promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Georgius Chocenus decanus, promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Joannes Nysselus Truth, decanus Novominus [sic], promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Joannes Adelphus, decanus Jaromeriensis civitatis, promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Joannes Wärten-bergensis, decanus in monte Thabor, promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Procopius Benizbrachzius [sic], curatus in Zelesna, promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Turnovinus, promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Joannes Zischonides Straconicenus, promitto et juro ut supra mauu propria. Sacerdos Adalbertus Schrzimesis [sic], parochus in Lydietz [sic], promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Michael Coci Veterosoliensis in Hungaria, promitto et juro manu propria. Sacerdos Mathias Guttembergenus promitto et juro ut supra manu propria. Ego subdiaconus Andreas Claudius Straconicensis promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Bartholomaeus Helldorff, parochus et decanus in Grebrea [sic], promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Joannes Muso-philus Sobieslavinus, parochus Kaudnicensis ad Albim, promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Venceslaus Neocolinensis, decanus Gisovicensis [sic], promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Joannes Trensiniensis, praepositus Zudinez [sic], promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Frathimus Petronellus, promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Jacobus Miles a Chradek promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Clemens Eiezco Straconicenus, promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Franciscus Johanneta, parochus sancti Gusete [sic], promitto ut supra manu propria. Sacerdos Petrus Bavorovinus promitto et juro ut supra manu propria. Sacerdos Joannes Korynthinus promitto et juro manu propria.[ Některá jména osob a mist českých jsou v listině této jakož i v mnohých jiných z kanceláře papežské vyšlých listech tak zkomolena, že není někdy možné pravé jméno na jisto postaviti.]

Postea anno, indictione et pontificata, quibus supra, die vero octava dicti mensis Marta [8. Mart. 1593] in mei notarii et testium infrascriptorum praesentia personaliter constitutus reverendus dominus Procopius Orrisenus, parochus ecclesiae sancti Adalberti sub rupibus Novae civitatis Pragensis, unus ex assessoribus consistorii praedicti sub utraque communicantium pragensis, qui per me nota-rium praedictum, narratis omnibus per alios dicti consistorii assessores ut supra factis et transactis, sponte et libere ea omnia sic gesta et facta ratificavit et approbavit, promittens idem dominus rati-ficans mihi notario praedicto recipienti et stipulanti, praemissa acta et gesta hujusniodi ac omnia et singula inde secutura velie rata et grata atque firma perpetuo habere et teneie, nee contra ea ullo unquam tempore de iure vel de facto contrafacere vel contravenire sub poenis superius descriptis. Acta fuerunt haec Pragae in aedibus parochialibus dictae ecclesiae sancti Adalberti anno, die, mense et pontificatu, quibus supra, praesentibus ibidem dominis Christophoro Fodor, laico Pragensi, et Nicolao Piemont, clerico Treuerensis diocesis, testibus ad praemissa vocatis et rogatis.

Successive vero ac die nona ejusdem mensis Martii [9. Mart. 1593] similiter in mei notarii praedicti, dictorum testium praesentia et in aedibus parochialibus ecclesiae sancti Clementis Nouae civitatis Pragensis constitutus reverendus dominus Mathaeus Litomyslenus, parochus dictae ecclesiae sancti Clementis, alius ex assessoribus dicti consistorii, qui etiam per me notarium praedictum narratis omnibus antedictis sponte pariter ea omnia ratificavit promisitque mihi notario infrascripto stipulanti et recipienti, rata et grata perpetuo se habiturum, nee contra ea ullo unquam tempore contrafacturum vel venturum sub praedictis poenis, praesentibus dictis Christophoro et Nicolao testibus etiam ad id specialiter vocatis atque rogatis. Loco f signi.

Et ego Michael Cotonetus, perpetuus commendatarius prioratus loci de Monterete Cluniacensis ordinis, Bisuntinensis diocesis ac publicus apostolica authoritate notarius dictique reverendissimi domini nuntii apostolici cancellarius, quia dicti procuratoris constitutioni ac ratificationibus omnibusque aliis, dum sic, ut praemittitur, fierent, una cum praenominatis testibus praesens interfui eaque sic fieri vidi et audivi, ac in notam sumpsi. Ideo hoc praesens publicum instrumentum seu instrumenta scripsi, subscripsi, publicavi et in hanc publicam formám redegi, signoque, nomine et cognomine meis solitis, comunivi in fidem et testimonium rogatus et requisitus. Ita est. Michael Cotonetus manu propria, Caesar Specianus, Dei et sanctae sedis apostolicae gratia episcopus Cremonensis et comes ac sanctissimi domini nostri papae Clementis Vili et dictae sedis ad Caesaream Majestátem cum facul-tate legati a latere nuntius. Universis patentes inspecturis attestamur, suprascriptum Michaelem esse notarium publicum fidelem et legalem ac cancellarium nostrum, suisque instrumentis et publicis scrip-turis in judicio et extra fidem adhiberi indubiam. Datum Pragae in aedibus nostrae solitae residentiae die tertia mensis Aprilis millesimi quingentesimi nonagesimi tertii [3. April 1593]. C. episcopus Cre-monensis, nuntius apostolicus.

Alterius vero secundo nominati instrumenti tenor talis est:

In nomine Domini nostri Jesu Christi Amen. Per hoc praesens publicum instrumentum cunctis pateat evidenter et sit notum, quod anno a nativitate ejusdem domini nostri Jesu Christi millesimo quingentesimo nonagesimo tertio, die vero prima mensis Septembris [1. Sept. 1593.], pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Clementis, divina providentia papae Vili., anno secundo in generali congregatione officii sanctae romanae et universalis inquisitionis habita in palatio illustrissimi et reverendissimi in Christo patris et domini domini Julii Antonii Sanctorii, tituli sancti Bartholomaei in Insula, presbyteři cardinalis sanctae Severinae nuncupati, coram illustrissimis et reverendissimis in Christo patři bus et dominis dominis Julio Antonio cardinale sanctae Seuerinae, praedicto Petro sancti Hieronymi Uliricorum, Deza Dominico sancti Grisogoni, Pinello fratre Hieronymo Bernerio sanctae Mariae supra Minervám Asculanensem et fratre Constantio sancti Petři in Monte Aureo Sarnano nuncupatis titulorum presbyteris, sanctae romanae ecclesiae cardinalibus, in universa republica christania adversus haereticarn pravitatem generalibus inquisitoribus, assistentibus iis-dem reverendis patribus dominis praelatis et consultoribus dicti sancti officii, videlicet Anselmo Dau-dino, prothonotario apostolico et utriusque signaturae sanctissimi domini nostri papae referendario, fratre Bartholomeo de Miranda ordinis fratrum praedicatorum, sacri palatii apostolici magistro, Angelo Papio, ejusdem sanctissimi domini nostri papae secretano et utriusque signaturae referendario, Diony-sio Piatta, etiain utriusque signaturae referendario, Petro Mellino et Hieronymo Maffeo, etiam utriusque signaturae referendariis, magistro Joanne Vincentio Astoricensi, procuratore et vicario generali praedicti ordinis praedicatorum, magistro Alberto de Fiorendola, ejusdem etiam ordinis ac commissario generali dicti sancti officii, Cosmo Angelio a Barga, utriusque juris doctore, assessore ejusdem sancti officii, magistro Alexandro Romano, saepe dicti ordinis fratrum praedicatorum ac praelibati sanctissimi domini Papae theologo domestico, Julio Monterentio, utriusque juris doctore Bononiensi, Marcelo Philonardo, juris utriusque doctore, procuratore fiscali dicti sancti officii, meque Flamminio Adriano, ejusdem sancti officii notario publico infrascripto, coram eisdem illustrissimis et reverendissimis dominis cardinalibus generalibus inquisitoribus, in camera dictae congregationis, foribus apertis et velis levatis constitutus, genibus flexis reverendus dominus Fabianus Resecius a Gelpacho, cano-nicus Pragensis et administrátor congregationis seu consistorii inferioris olim Hussitarum Pragensis ac procurator dicti consistorii et totius cleri sub utraque specie communicantium civitatis et diocesis Pragensis olim Hussitarum praedicatorum, tam ejus proprio et principali nomine, quam etiam procuratorio nomine et vice praedictorum consistorii et cleri ejus principalium professionem et promis-sionem infra scriptorum articulorum ipsorum reductionem ad grémium et unitatem sanctae romanae ecclesiae et sanctissimi domini nostri papae ac erga eam et eum atque etiam erga reverendissimum dominům archiepiscopum Pragensem obedientiam ac subjectionem respective et praeterea sanctam fidem catholicam concernentium, alias coram reverendissimo in Christo patre domino Caesare Speciano, episcopo Cremonensi, apud serenissimum Rudolphum, regem Bohemiae et Romanorum in imperatorem electum, sanctae sedis apostolice nuntio, tam per ipsummet Fabiánům administrátorem, quam per alios ejusdem congregationis seu asserti consistorii assessores, ceterosque civitatum et oppidorum regni Bohemiae sacerdotes et clericos in publico instrumento mandati procurae, per eundem Fabiánům in actis mei notarii publici infrascripti exhibito et recognito, nominatos et descriptos factam juxta tenorem et formani infrascriptam publice et latino sermone fecit, reiteravit et confirmavit, nec non dete status est, anathematizavit et abjuravit schisma, haereses et errores Hussitarum, atque etiam sanctae fidei catholicae professionem juxta articulos per felicis recordationis Pium papam IV. et sanctam sedem apostolicam olim propositos praedicto suo proprio et suorum principalium nomine ut supra vigore dicti mandati procurae similiter fecit et emisit in manibus praedictorum illustrissimorum et reverendissimorum dominorum cardinalium, generalium inquisitorum, ac super praemissis omnibus juramentum et juramenta tactis sacrosanctis evangeliis corporaliter praestitit more et forma, prout in quadam papyri schedula ipsius Fabiani praesentis et respective procuratoris propria manu subscripta conti-netur tenoris sequentis videlicet:

Ego Fabianus Kesecius a Gelpacho, canonicus Pragensis et administrátor consistorii inferioris olim Hussitarum Pragensis ac procurator dicti consistorii et totius cleri sub utraque specie communi-cantium civitatis et diocesis Pragensis olim Hussitarum praedictorum, tam meo proprio quani praedictorum consistorii et cleri nomine ac vigore mei mandati procurae in actis officii hujus sanctae Romanae et universalis inquisitionis a me recogniti et non recedendo a promissione facta per me et principales meos praedictos, sed illi et omnibus in ea contentis firmiter inhaerendo omnibus melioribus modis et formis, quibus possum et debeo, coram omni po tenti Deo, deipara semper virgine Maria, coram angelis Dei sanctisque ejus omnibus vobis illustrissimis et reverendissimi^ dominis Julio Antonio Sanctorio, sancti Bartholomaei in insula sanctae Severinae. Petro, sancti Hieronymi Illiricorum, Deza Dominico sancti Ohrisogoni, Pinello Hieronymo Bernerio sanctae Mariae supra Minervám Ascula-nensem et Constantio sancti Petri in Monte Aureo Sarnano nuncupatis titulorum presbyteris sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus, in universa republica Christiana adversus hereticain pravitatem generalibus inquisitoribus ad id a sancissimo domino nostro domino Clemente divina providentia papa Vili, specialiter et expresse deputatis, sancte et sincere absque omni simulatione, fictione, fraude et dolo promitto, sanctam catholicam apostolicam et Eomanam fidem me quo supra nomine integre et palam profiteri et in hac fide me meosque principales victuros semper et morituros, hanc ipsam fidem omnes, quorum cura nobis unquam incumbet, docere ac praelibato sanctissimo domino nostro papae, vero et legitimo in terris Christi vicario summoque ecclesiae catholicae pastori et capiti, ejusque successoribus canonice intrantibus perpetuo et per omnia subjacere et obedire, necnon et domino archiepiscopo Pragensi pro tempore existenti ac communionem sanctae sedis apostolicae habenti similiter perpetuo subesse in sacris administrandis ac ritibus quibuscunque ad divinum cultura pertinentibus ab iisdem prorsus pendere velie; nominatim autem iisdem quibus supra nominibus polliceor et ad haec sancta Dei evangelia propriis manibus tacta juro, habere nos in praesenti et deinceps semper habituros Joannem Huss eo loco, quo illum sancta mater ecclesia in concilio Constantiensi habuit et habendum esse decrevit, populoque id ipsum paulatim pro posse nos omni via et ratione persuasuros, tum vero ejus hominis festům diem curabimus, solitis denunciationibus et quibuscunque aliis suppressis, penitus abrogari et aboleri; praeterea nulli infanti quocunque modo, ratione vel causa venerabile sacramentum eucharistiae unquam porrecturoS, adulto etiam nulli, nisi sacramentaliter catholico prorsus more confesso et absoluto, necnon conditionibus certis a praedicto sanctissimo domino nostro papa praescriptis praebituros, et quantum in nobis erit, nostris concionibus, exhortationibus, institutio-nibus et privatis quibuscunque colloquiis ac per scholarum rectores et magistros quoscunque id serio curaturos, ut populus nobis creditus potius ad unam quam utramque speciem sensim propendeat. Ideoque nec in publicis supplicationibus aut aliis processionibus unquam vini speciem seu calicem circuin-feremus aut ad circumferendum adigi nos ab ullo patiemur. Quod si contra haec quicquam a nobis quocunque tandem modo admissum aut attentatum fuerit, volumus omnes et singuli sine dia excep-tione iis poenis subjacere, quae a sacris canonibus decretae, ab archiepiscopo Pragensi et sede archiepiscopali vacante a nuntiis apostolicis et venerabili capitalo Pragensi secundum canones nobis nentur, nollentes ullum vel regni vel patriae jus, ullam consuetudinem, ullius hominis tutelam seu protectionem quocunque nomine, colore vel specie nobis in hoc genere ullo modo patrocinari. Sic nos Deus adjuvet et haec sancta Dei evangelia.

Et insuper ad majorem declarationem et expressionem fidei orthodoxae, quam ego et prae-dicti sacerdotes et clerici mei principales profitentur et tenent, detestor, anathematizo et abjuro schisma, haereses et errores Hussitarum, de quibus ego et ipsi principales mei hactenus infamati fuimus, atque etiam professionem fidei catholicae juxta articulos per felicis recordationis Piům papám IV. et hanc sanctam sedem apostolicam olim propositos meo et ipsorum nomine juxta facultatem mihi in eodem mandato procurae concessam coram vobis illustrissimis et reverendissimis dominis cardinalibus, generalibus inquisitoribus praedictis, a praefato sancissimo domino nostro papa specialiter ut supra deputatis, expresse facio et emitto in hunc, qui sequitur, modum videlicet:

Ego Fabianus Resecius quibus supra nominibus firma fide credo et profiteor omnia et sin-gula, quae continentur in symbolo fidei, quo sancta Romana ecclesia utitur, videlicet: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominům Jesum Christum, Filium Dei unigenituni et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum veruni de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis et incarnatus est de Spirita sancto ex Maria virgine et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est et resuiTexit tertia die secundum scripturas et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cujus regni non erit finis, et in Spiritum sanctum, Dominům et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Fili o simul adoratur et conglorificatur, qui loquutus est per prophetas et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Confiteor unum baptizma in remissionem peccatorum et exspecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi. Amen.

Apostolicas et ecclesiasticas traditiones reliquasque ejusdem ecclesiae observationes et con-stitutiones firmissime admitto et ampie ctor.

Item sacram scripturam juxta eum sensum, quem tenuit et tenet sancta mater ecclesia, cujus est judicare de vero sensu et interpretatione sacrarum scripturarum, admitto, nec earn unquam nisi juxta unanimem consensum patrům accipiam et interpretabor.

Profiteor quoque septem esse vere et proprie sacramenta novae legis a Jesu Christo, Domino nostro, instituta atque ad salutem humani generis, licet non omnia singulis necessaria, scilicet baptiz-mum, confirmationem, eucharistiam, poenitentiam, extremam unctionein, ordinem et matrimonium, illaque gratiam conferre, et ex his baptizmum, confirmationem et ordinem sine sacrilegio reiterari non posse. Receptos quoque et approbatos ecclesiae catholicae ritus in supradictorum omnium sacramen-torum solenni administratione recipio et admitto, omnia et singula, quae de peccato originali et de justificatione in sacrosancta Tridentina synodo definita et declarata fuerunt, amplector et recipio.

Profiteor pariter, in missa offerri Deo veruna, proprium et propitiatorium sacrificium pro vivis et defunctis, atque in sanctissimo eucharistiae sacramento esse vere, realiter et substantialiter corpus et sanguinerà una cum anima et divinitate Domini nostri Jesu Christi, fierique conversionem totius substantiae panis in corpus et totius substantiae vini in sanguinem, quam conversionem cattolica ecclesia transsubstantiationem appellat.

Fateor etiam sub altera tantum specie totum atque integrum Christum verumque sacramen-tum sumi.

Constanter teneo, purgatorium esse animasque ibi detentas fidelium suffragiis juvari, similiter et sanctos una cum Christo regnantes venerandos atque invocandos esse eosque orationes Deo pronobis offerre atque eorum reliquias esse venerandas. Firmissime assero, imagines Christi ac Deiparae semper virginis necnon aliorum sanctorum habendas et retinendas esse atque eis debitum honorem ac venerationem impertiendam.

Indulgentiarum etiam potestatem a Christo in ecclesia relictam fuisse illarumque usům chri-stiano populo maxime salutarem esse affirmo.

Sanctam catholicam et apostolicam Romanam ecclesiam omnium ecclesiarum matrem et magistrám agnosco, Romanoque pontina, beati Petři, apostolorum principia, successori ac Jesu Christi vicario, veram obedientiam spondeo ac juro.

Caetera item omnia a sacris canonibus et oecumenicis conciliis, ac precipue a sacrosancta Tridentina synodo tradita, definita et declarata indubitanter reci pio atque profiteor, simulque contraria omnia atque haereses quascunque ab ecclesia damnatas et rejectas et anathematizatas ego pariter damno, rejicio et anathematizo. Hanc veram catholicam fidem, extra quam nemo salvus esse potest, quam in praesenti sponte profiteor et veraciter teneo, eandem integram et inviolatam usque ad ex-tremum vitae spiritum constantissime Deo adjuvante retinere et confiteri atque a meis subditis vel illis, quorum cura ad me in munere meo spectabit, teneri, doceri et praedicari, quantum in me erit, curaturum.

Ego idem Fabianus a Gelpacho, canonicus et administrátor supradictus, meo et nominibus, quibus supra, spondeo, voveo ac juro. Sic me Deus adjuvet et haec sancta Dei evangelia.

Qua quidem articulorum promissione et abjuratione ac fidei catholicae professione per dictum reverendům Fabiánům quo supra nomine, sic, ut praefertur, facta et emissa illustrissimus et reverendissimus dominus Julius Antonius, cardinalis [sancti Bartholomaei in insula] sanctae Seuerinae, generalis inquisitor praedictus, suo et aliorum illustrissimorum et reverendissimorum dominorum cardinalium, gene-ralium inquisitorum, ejus collegarum, ibidem praesentium nomine ac de mandato praelibati sanctissimi domini nostri papae vigore specialis decreti desuper facti, indutus rocheto et almutia et desuper stola, eundem Fabiánům praesentem et adhuc ibidem genuflexum et humiliter id petentem ab excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis tam spiritualibus quam etiam temporalibus, etiam beneficiorum ecclesiasticorum bonorumque temporalium privativis, corporis afflictivis et capitalibus, a jure vel ab hornině quomodolibet latis et promulgate, in quas propter hujusmodi schisma, haereses et errores Hussitarum, seu quid alias forsan eorundem Hussitarum schismati, haeresibus et érroribus adhaeserit ac alias praemissorum causa et occasione quomodolibet forsan incurrit, seu iis innodatus existit, ac ab omni hujusmodi crimine et reatu in forma ecclesiae consueta, adhibitis praecibus et ceremoniis in similibus adhiberi solitis ac injuncta poenitentia salutari, in utroque foro absolvit et liberavit ac Christi fidelium participationi et unitati ac sacramentorum communioni restituii atque ab eo omnem inhabilitatis et incapacitatis notam et infamiae maculam substulit et abolevit ipsumque Fabiánům in pristinum statum et gradům, in quo antea erat, plenarie restituii, reposuit et reintegravit, necnon cum eodem Fabiano super irregularitate per eum praemissorum schismatis, hae-resum et errorum occasione vel causa, ac etiam, quia sic ligatus missas et alia divina officia etiam forsan in contemptum clavium celebravit ac alias se divinis immiscuerit, vel quovis alio modo con-tracta, ut illa et aliis praemissis non obstantibus clericali charactere, dummodo ilio alias rite insignitus fuerit, illiusque privilegiis uti, necnon in omnibus etiam sacris et presbyteratus ordinibus, per eum alias tarnen rite susceptis, si aliud canonicum non obsistat, etiam in altaris ministerio ministrare, necnon quaecunque, quotcunque et qualiacunque beneficia ecclesiastica, etiamsi canonicatus et praebendae, dignitates etiam majores post pontificales aut principales, personatus, administrationes et officia etiam curata et electiva tam in cathedralibus et metropolitanis, quam collegiatis ecclesiis, aut si parrochiales ecclesiae vel earum perpetuae vicariae fuerint, si sibi alias canonice conferantur aut ipse eligatur, stuletur, praesentetur vel assumatur ad illa vel instituatur, in eis recipere illaque, dummodo plura insimul non sint, quam quae a sacro generali concilio Tridentino permittuntur, nec non canonicatum et praebendam ecclesiae metropolitanae Pragensis sibi etiam alias, canonice tarnen, collatos aliaque omnia et singula, etiam, ut praefertur, vel alias qualificata per eum hactenus seu ad praesens obstenta beneficia, quoad vixerit, retinere et obtinere libere et licite possit et valeat, etiam in utroque foro gloriose dispensavit. Ac ita praedictus dominus Julius Antonius cardinalis absolvit, restituii, repo-suit, reintegravit, subtulit et abolevit ac dispensavit omni meliori modo et forma, quibus potuit et debuit ac potest et debet.

Super quibus omnibus et singulis praemissis idem Fabianus et supradictus dominus Marcellus fiscalis petierunt a me notario publico infrascripto, ut sibi unum vel plura publicum seu publica fa-cerem atque conficerem instrumentum et instrumenta.

Acta fuerunt omnia supradicta Komae, ubi supra, sub anno, die, mense et pontificato supra-dictis, praesentibus ibidem reverendis dominis Cosmo Adamo presbytero Maxanensi, decretorum doc-tore, condatario, Ascanio Formosa, presbytero Casertanensi, juris utriusque doctore, capellano; Tullio Geraldino, juris utriusque doctore, presbytero Amerino, Hieronymo Fusco, clerico Anglonensis diocesis, secretario, et Victorio etiam Geraldino, clerico Amerino, omnibus familiaribus ejusdem illustrissimi et reverendissimi domini Julii Antonii, cardinalis sanctae Severinae, testibus ad praemissa omnia et singula vocatis specialiter atque rogatis et ibidem praesentibus aliis quam plurimis personis in numero copioso.

Loco f signi.

Et ego Flamminius Adrianus de Monte Sacro, clericus Firmanensis diocesis, publicus apostolica auctoritate in archivio Komanae curiae scriptorum descriptus officiique sanctae Romanae et uni-versalis inquisitionis notarius a sancta sede apostolica specialiter deputatus, quia praedictis omnibus et singulis interfui eaque in notam sumpsi: ideo praesens publicum instrumentum aliena manu, mihi tarnen fida, scriptum subscripsi et publicavi, signumque, quo in talibus utor, apposui in fidem praemis-sorum rogatus et requisitus.

Nulli ergo omnino hominum liceat haue paginam nostrae susceptionis, admissionis, absolutio-nis, liberationis, dispensationis, abstersionis, abolitionis, restitutionis, repositionis, reintegrationis, re-missionis, condonationis, derogationis, decreti et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Eomae apud Sanctum Marcum anno incarnationis dominicae millesimo quingentisimo nonagesimo tertio. duodecimo Kal. Novembris pontificatus nostri anno secundo.

 

M. Vestrius Barbianus. A. de Alexis.


Přihlásit/registrovat se do ISP