121. Císař Rudolf žádá stavy české za svolení, aby panství a zámele Přindecký, kterýs byl od bratří Švamberků se zástavy vyplatil, prodati aneb za jiné panství směniti směl, a tomu, kdožby jej koupil do desk zemských vepsati dáti mohl.

1593, 25. října. — Koncept v arch. místodrž. král. českého. L. 34.

JMt Římský císař a Uherský, Český etc. král, pán náš nejmilostivější, uvozuje stavům království českého v známost, že zámek a panství Přindecké králům českým náležející a na pomezí Falckrabském ležící, kderéhož sou bratří a strejcové z Švanberka zástavou v držení byli, ano i od dotčených stavův na sněme obecním, kderýž byl držán léta 85, což by sobě dále při JMCské na témž panství buď dědičně neb jinak objednati mohli, dovolení dostali, od JMCské zase vyplaceno a k rukám JMti připojeno jest. Však poněvadž se týchž stavův povolení toliko na ně bratří a strejce z Švanberka samotné vztahuje, nad to také týž zámek a panství s jeho příslušenstvím od jiných panství JMti daleko a k tomu v místě hornatým a neužitečným leží, a tak pro tuž dalekost JMCské k žádné platnosti ani zvuoli není, ráčí JMCská dotčených stavův za to milostivě žádati, aby při tomto nynějším sněmu k tomu své povolení dali tak, budeli JMCská takové panství komukoliv z obyvatelův tohoto království podle příležitosti a vuole své buď dědičně prodati aneb za jinej příhodnější statek jakejm-koli spuosobem směniti a odbýti chtíti, aby to učiniti a jej tomu, komužby se prodalo neb směnilo, do desk zemských vložiti motci ráčil.

Actum v pondělí den svatého Kryšpína léta devadesátého třetího.
Přihlásit/registrovat se do ISP