124. Stavové na sněmu království Českého shromáždění oznamují stavům markrabství Moravského, že vedle usnesení sněmovního k žádosti jich poskytnuta jim bude pomoc válečná proti Turku.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1593, 3. listopadu. — Kvat. brunátný listův pos. od 1583—1606 č. 95. v Desk. zemsk.

Odpověď pánům Moravanům na též psaní.

Služby naše VMtem a vám vzkazujem, osvícený a vysoce důstojný kníže a pane pane biskupe, urození páni páni, urození a stateční páni rytíři a vladyky, páni strejcové a švagrové a páni přátelé naši milí! Zdraví i jiného všeho dobrého přáli bychom VMtem a vám věrně rádi. Psaní věřící všem třem stavům království Českého od VMtí a vás učiněné jest nám od pánů vyslanejch od VMtí dodáno a podle toho i dále oustně, čeho při nás přátelsky vyhledávati ráčíte, předneseno. Kteréž přečetši a vyslyševši, všemu, nač se vztahuje, sme porozuměli a věda o tom, jak vždycky páni stavové království českého, předkové naši milí, v každé náležité potřebě pánům stavům markrabství Moravského, jakožto k svým zvláště milým pánům přátelům a oudům, sou se podlé možností svých v potřebách a nebezpečenství proti nepřátelům skutečné pomocí prokazovali: protož i my s pomocí pána Boha na jiném nejsme, než touž měrou k VMtem a vám podle nejvyšších možností našich nápomocně a přátelsky se ukazovati, jakž sme pak i na tomto sněmu obecním, kterýž se nyní na hradě Pražském drží, při přítomnosti JMCský, krále a pána našeho nejmilostivějšího, vo učinění pomoci proti ukrutnému nepříteli všeho křesťanstva Turku se snesli, takže s pomocí boží těm nepřátelům VMtem škoditi mínícím podstatně odepříno bude moci bejti. Čehož sme VMtí a vás tejna činiti nechtěli, nebo netoliko v tom, ale ve všem nám možném, znajíce se tím k VMtem a vám, jakžto našim zvláště milejm pánům přátelům a jednomu přednímu oudu tohoto království, povinni bejti, všelijaké dobré přátelství prokazovati sme vždycky hotovi. Dán na hradě Pražském v outerej po památce Všech svatých léta etc. 93.

 

Páni, rytířstvo a vladyky, nejvyšší ouředníci a soudcové zemští, JMU Římského císaře rady, jakoèto krále Českého, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého nyní na hradě Pražském při sněmu obecním pospolu shromážďění


Přihlásit/registrovat se do ISP