126. Stavové na sněmu shromáždění přijali Eneáše Gongagu knížete Mantuansltého sa obyvatele království Českého.

1593, 3. listopadu. Krát. relací zelený od 1589—94, č. 48, fol. K. 14. p. v. v král. česk. arch. zemsk.

V sobotu po svatém Šimoniši a Judovi. Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království českého, na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta tisícého pětistého devadesátého třetího v sobotu po památce svatého Lukáše a zavřín téhož léta v středu po památce Všech svatých, Eneáše Gonzaga, knížete Mantuanského, při dvoře JMCské orátora, na milostivou přímluvu JMCskó, jakožto krále českého, a snažnou žádost a přímluvy mnohé za obyvatele do království tohoto českého přijíti jsou ráčili na takový spůsob, aby on s dědici svými povinnost všecknu, kteráž JMCské, jakožto králi českému, náleží, ä jako jiní obyvatelé podle zřízení zemského o cizozemcích, když se do země přijímají, ukazuje, učinil, a to konečně v šesti nedělích pořád sběhlých; listy přiznavací ke dskám zemským složil, též i zápis dskami zemskými vykonal, a jakž pořádek království tohoto českého a desk jest, v tom se ve všem zachoval, řád a právo podnikl, ničímž se nevymlouvajíc ani nezastírajíc. S takovouto při tom další vejminkou, že on svrchu psaný Eneáš Gonzago s dědici svými má a povinen jest, tak jakž v tomto království od starodávna bejvalo i také zřízením zemským zapsáno a předešlými sněmy vyměřeno jest, u víře pod jednou aneb pod oboji spůsobou přijímajících se srovnati, i také kněžstvem pořádným, bud kapitolou kostela hradu Pražského aneb konsistoře Pražské se spravovati.

Rektorové na to byli jsou z plného sněmu při přítomnosti úředníkův zemských Jana nejstaršího z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyššího komorníka království Českého, Jiřího Bořity z Martinic a na Smečně, nejvyššího sudího království českého, Michala Španovského z Lysova na Pacově a Vožici, nejvyššího písaře království Českého, též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Bohuslava z Michalovic, místopísaře království Českého, Jana Hoška z Proseče a na Hovorčovicích, úředníka podkomořího království Českého, Benjamina Kutovce z Ourazu a na Hlubočerpích, písaře menších desk zemských a JíMti císařové, jakožto králové České, měst hofrychtýře: Adam z Hradce na Hradci, Hluboké a Telči, JMCské rada, komorník a nejvyšší purkrabie Pražský, Václav z Říčan na Hořovicích, nejvyšší sudí dvorský království českého, Joachym Novohradský z Kolovrat na Kosátkách a Buštěhradě, purkrabie Karlštejnský a zřízené komory v království českém president, Jaroslav Smiřický z Smiřic a na Kostelci nad černými lesy, JMčské dvoru v království Českém hofmistr, Václav nejstarší Berka z Dube z Lipého a na Rychmburce, JMčské, jakožto krále Českého, dvoru maršálek, Jan z Šelnberka a z Kosti na Mrači a Toužetíně, Volf Novohradský z Kolovrat a na Lnářích, z pánův; Humprecht Černín z Chudenic a na Chudenicích, podkomoří království českého a hejtman hradu Pražského, Václav Ples Heřmanský z Sloupna a na Stolanech, purkrabie Karlštejnský, Jan Vřesovec z Vřesovic a na Podsedicích, purkrabie kraje Hradeckého, Jan Malovec z Malovic na Kamenici a Chejnově, Krištof Vratislav z Mitrovic a na Lochovicích, Štěpán Střela z Eokyc a na Křisoudově [sic], JMCské rada, Václav Budovec z Budova, JMCské rada nad apellacími, z vladyk.
Přihlásit/registrovat se do ISP