127. Stavové na sněmu shromáždění přijali Gabriele Štreyna svobodného pána na Švarcenavě, Hyršpachu a Hogsdorfu za obyvatele království Českého.

1593, 3. listopadu. — Kvat. relac. zelený od 1589—94, č. 48, fol. N. 16. p. v., v král. oesk. arch. zemsk.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého, na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta tisícého pětistého devadesátého třetího v sobotu po památce svatého Lukáše a zavřín téhož léta v středu po památce Všech svatých Gabriele Streina svobodnýho pána na Svarcenavě, Hyřšpochu a Hogstorfu, Římského císaře JMti říšskou dvorskou radu, na milostivou přímluvu JMCské, jakožto krále českého, a snažnou žádost a přímluvy mnohé, za obyvatele do království tohoto českého přijíti jsou ráčili. Na takový spůsob etc. [jako v předešlém].

Relatorové na to byli jsou z plného sněmu při přítomnosti nejvyšších úředníkův zemských Jana nejstaršího z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyššího komorníka království Českého, Jiřího Bořity z Martinic a na Smečně, nejvyššího sudího království českého, Michala Španovského z Lysova na Pacově a Vožici, nejvyššího písaře království českého, též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Bohuslava z Michalovic, místopísaře království českého, Jana Hoška z Proseče a na Hovorčovicích, úředníka podkomořího království českého při dskách zemských, Benjamina Kutovce z Ourazu a na Hlubočerpích, písaře menších desk zemských a JíMti císařové, jakožto králové České, měst hofrychtýře: Adam z Hradce na Hradci, Hluboké a Telči, JMCské komorník a nejvyšší purkrabie Pražský, Václav z Říčan a na Hořovicích, nejvyšší sudí dvorský království českého, Joachym Novohradský z Kolovrat na Buštěhradě a Kosátkách, purkrabie Karlštejnský a zřízené komory v království českém president, Adam z Šternberka a na Sedlci, hejtman Nového města Pražského, Karel z Vartmberka na Skále a Svijanech, Jindřich Slavata z Chlumu a z Košmberka a na Košmberce, Jan Sezima z Sezimova Oustí a na Ouští, z pánův; Humprecht Černín z Chudenic a na Chudenicích, podkomoří království Českého a hejtman hradu Pražského, Václav Ples Heřmanský z Sloupna na Stolanech, purkrabie Karlštejnský, Jan Vřesovec z Vřesovic a z Doubravské Hory na Podsedicích a Libčovsi, purkrabie kraje Hradeckého, Šebestian Vřesovec z Vřesovic a na Touchovicích, Jan Ježovský z Lub a na Starým Kníně, Jiřík Otta z Losu a na Nižburce, Jan Markvart Koc z Dobrše a na Vohrazenici, z vladyk.
Přihlásit/registrovat se do ISP