129. Stavové na sněmu shromáždění dávají své svolení, aby ves Běleč v hájemství Křivoklátském ležící a k úřadu nejvyššího komorníka království Českého náležející postoupena byla směnou císaři.

1593, 3. listopadu. Kvat. relac. zelený od 1589—94, 6. 48, fol. X. 25. p. v. v král. česk. arch. zemsk.

V sobotu po svatých Šimoniši a Judovi. Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království českého, na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta tisícého pětistého devadesátého třetího v sobotu po památce svatého Lukáše a zavřín téhož léta v středu po památce Všech svatých. Jakož jest JMCská na stavy vznésti ráčil, aby stavové k tomu své povolení dali, aby nejvyšší komorník království českého o ves řečenou Běleč k ouřadu jeho náležející, kteráž v forštu panství Hrádku Křivoklátu leží, kteréž dosti málem užívá, s JMCskou proti jiným ven z forštu ležícím gruntům směnu učiniti moci ráčil: kkteréžto milostivé žádosti JMCské stavové povolují. Však tak, aby táž směna bez škody úřadu nejvyššího komornictví království Českého se stala a když by se taková směna stala, aby se soudu zemskému v známost, uvedlo, tak aby soud zemský JMCské touž ves ve dsky zemské vložiti a proti tomu, což by tak k ouřadu nejvyššímu komornictví od JMCské oddáno bylo, zase od relatorův JMti ve dsky zemské přijíti mohli.

Relatorové na to byli jsou z plného sněmu v přítomnosti úředník[úv] zemských Jiřího Bořity z Martinic a na Smečně, nejvyššího sudího království Českého, Michala Španovského z Lysova na Pacově a Vožici, nejvyššího písaře království Českého, též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Bohuslava z Michalovic, místoplsaře království Českého, Benjamina Kutovce z Ourazu a na Hlubočerpích, písaře menších desk zemských a JíMti císařové, jakožto králové České, hofrychtýře: Adam z Hradce na Hradci, Hluboké a Telči, JMCskó rada, komorník a nejvyšší purkrabie Pražský, Václav z Říčan na Hořovicích, nejvyšší sudí dvojky království Českého, Joachym Novohradský z Kolovrat na Kosátkách a Buštěhradě, purkrabie Karlštejnský a zřízené komory v království Českém president, Jaroslav Smiřický z Smiřic na Kostelci nad Černými lesy, JMCské jakožto krále Českého dvoru hofmistr, Václav nejstarší Berka z Dube z Lipého a na Rychmburce, JMCské jakožto krále Českého dvoru maršálek, Jaroslav Libštejnský z Kolovrat na Petršpurce a Rabštejně, Dolních Lužic landfojt, Jan z Šelnberka a z Kosti na Mrači a Toužetíně, z pánův; Humprecht Černín z Chudenic a na Chudenicích, podkomoří království českého a hejtman hradu Pražského, Václav Ples Heřmanský z Sloupna a na Stolanech, purkrabie Karlštejnský, Jan Vřesovec z Vřesovie a z Doubravské Hory na Podsediclch, purkrabie kraje Hradeckého, Hendrych Kapoun z Svojkova na Bartoušově a Borovnici, Štěpán Střela z Rokyc a na Křisoudově [sic], Václav Budovec z Budova, JMCské rada nad apellacími, Linhart Štampach z Štampachu na Hogensdorfé a Libouši.
Přihlásit/registrovat se do ISP