130. Stavové na sněme shromáždění schvalují směnu, kterou císař učinil s Jiřím Bořitou z Martinic, da mu za statek Lány něco peněz, rybník Žehrovský s příslušenstvím, plat ve vsi Žilině a jako náhradu za škodu vedením vody do zámku Lánského na gruntech jeho mu učiněnou kus lesa.

1593, 3. listopadu. — Kvat. relací zelený od 1589—94, č. 48, fol. N. 26. p. y. v arch. zemském král. Českého.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království českého, na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta tisícého pětistého devadesátého třetího v sobotu po památce svatého Lukáše a zavřín téhož léta v středu po památce Všech svatých. Jakož jest také JMCská stavům království tohoto milostivě v známost uvésti ráčil, že jest JMt jistou smlouvu a směnu s Jiřím Bořitou z Martinic, nejvyšším sudím království Českého, o statek Lány s jeho příslušenstvím učiniti a vedle některé summy peněz také rybník, kterýž slově Žehrovský, s násadou a s vokrajky okolo téhož rybníka, z kterýchž se plat na Hrádek Křivoklát platil, též s vrchností na mlejnu pod hrází téhož rybníka Žehrovského ležícím, k tomu také jednoho člověka ve vsi Nenačovicich prelátům kostela Pražského za poddaného jich ve vsi Vítově směniti, a téhož poddaného tak vyfrejmarčeného s jeho gruntem a platem i povinnostmi, nad to vejš plat na vsi Žilině, kteréhož někdy Vácslav purkrabie z Donína v držení a užívání byl a již zase od JMCské vyplacen jest, jemu Jiřímu Bořitovi z Martinic etc. přidati a postoupiti, ano také za škodu, kteráž se jemu vedením vody do zámku Lán na gruntech jeho stala, kus lesu, jakž teu od hejtmana panství Křivoklátského vyměřen a mezníky vysazen bude, vše k panství Křivoklátskému náležející, odměniti poručiti ráčil, jakž to v sobě svrchu dotčená smlouva a směna obsahuje a zavírá, JMCská stavův milostivě žádajíc aby k tomu své povolení dali. I na takovou JMCské milostivou žádost, poněvadž to s dobrým a užitečným téhož panství Křivoklátského zemského jest, všickni tři stavové k takové směně o týž statek Lány, tolikéž rybník Žehrovský se vším jeho příslušenstvím a toho jednoho člověka ve vsi Nenačovicich, též i plat na vsi Žilině, jakž se to vše vejš jmenuje, aby jemu Jiřímu Bořitovi z Martinic, nejvyššímu sudímu království Českého, ve deky zemské k dědictví vloženo a vepsáno býti mohlo, své povolení dávají.

Rektorové na to byli jsou z plného sněmu v přítomnosti úředníků zemských Jana nejstaršího z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyešího komorníka království Českého, Michala Španovského z Lysova na Pacově a Vožici, nejvyššího písaře království Českého, též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Bohuslava z Michalovic, místopísaře království českého, Benjamina Kutovce z Ourazu a na Hlubočerpích, písaře menších desk zemských a JíMti císařové, jakožto králové české, měst hofrychtýře: Adam z Hradce na Hradci, Hluboké a Telči, JMCské rada, komorník a nejvyšší purkrabie Pražský, Václav z Říčan a na Hořovicích, nejvyšší sudí dvorský království Českého, Joachym Novohrad[ský] z Kolovrat na Kosátkách a Buštěhradě, purkrabie Karlštejnský a zřízené komory v království českém president, Volf Novohradský z Kolovrat a na Lnářích, Adam z Šternberka a na Sedlci, hejtman Nového města Pražského, Hertvík Zejdlic z Šenfeldu a na Zvoleněvsi a Chocni, Heřman z Říčan a na Kosově Hoře, z pánův; Humprecht Černín z Chudenic a na Chudenicích, podkomoří království Českého a hejtman hradu Pražského, Václav Ples Heřmanský z Sloupna a na Stolanech, purkrabie Karlštejnský, Jan Vřesovec z Vřesovic a z Doubravské Hory na Podsedicích a Libčovsi, purkrabie kraje Hradeckého, Radslav Vchynský ze Vchynic na Teplici a Zahořanech, Adam Zapský z Zap a na Dubci, Kristof Budovec z Budova a na Hradišti, Zdeslav Kapléř z Sulevic.
Přihlásit/registrovat se do ISP