131. Stavové na sněme shromáždění povolují, aby císař panství Přimdecké komukoli z obyvatelů království Českého dědičně prodati aneb za jiné statky směniti mohl.

1593, ö. listopadu. — Kvat. relací zelený od 1589—94, č. 48, fol. N. 27. p. v. v arch. zemském král. Českého.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého, na sněmu obecném, kterýž držán byl na hradě Pražském léta tisícého pětistého devadesátého třetího v sobotu po památce svatého Lukáše a zavřín téhož léta v středu po památce Všech svatých ráčili k tomu své povolení dáti: kdež jest JMCská Římský císař a Uherský, český etc. král etc., pán náš nejmilostivější, stavům království tohoto milostivě v známost uvésti ráčil, že zámek a panství Přindecké JJMtem králům českým náležející a na pomezí Falckrabském ležící, kteréhož jsou bratří a strejcové z Švanberka zástavou v držení byli, ano i od dotčených stavův na sněmu obecném, kterýž byl držán léta LXXXV, co by sobě dále při JMCské na témž panství bud dědičně aneb jinak objednati mohli, dovolení dostali, od JMCské zase vyplaceno a k rukou[m] JMti připojeno jest; však poněvadž se týchž stavův povolení toliko na ně bratří a strejce z Švanberka samotné vztahuje, nad to také týž zámek a panství s jeho příslušenstvím od JMti panství daleko a k tomu v místě hornatém a neužitečném leží, a tak pro tu dalekost JMCské k žádné platnosti a zvůle není, [bude-li] JMCská takové panství komukoliv z obyvatelův tohoto království podle příležitosti a vuole své buď dědičně prodati aneb za jiný příhodnější statek jakýmkoliv spůsobem směniti a odbyti chtíti, aby to JMt učiniti a jej tomu, komuž by se prodal aneb směnil, do desk zemských vložiti moci ráčil.

Relatorové na to byli jsou z sněmu plného v přítomnosti úředníkův zemských Jana nejstaršího z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyššího komorníka království českého, Jiřího Bořity z Martinic a na Smečně, nejvyššího sudího království českého, Michala Španovského z Lysova na Pacově a Vožici, nejvyššího písaře království českého, též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Bohuslava z Michalovic, místopísaře království Českého, Benjamina Kutovce z Ourazu a na Hlubočerpich, písaře menších desk zemských a JíMti císařové, jakožto králové české, měst hofrychtýře: Adam z Hrad[ce] na Hradci, Hluboké a Telči, JMCské rada, komorník a nejvyšší purkrabie Pražský, Václav z Říčan a na Hořovicích, nejvyšší sudí dvorský království Českého, Joachy[m] Novohradský z Kolovrat na Buštěhradě, purkrabie Karlštejnský a zřízené komory v království českém president, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic a na Mladém Boleslavi, Jan Jiří z Švanberka na Kunšperce, a [ ], Karel z Vartmberka na Skalách a Svijanech, Vilém z Landštejna a na Sosni, z pánův Humprecht Černín z Chudenic a na Chudenicích, podkomoří království Českého a hejtman hradu Pražského, Václav Ples Heřmanský z Sloupna a na Stolanech, purkrabie Karlštejnský, Jan z Vřesovie a z Doubravské Hory na Podsedicích a Libčovsi, purkrabie kraje Hradeckého, Silvestr Mlazovský z Těšnice, Jan nejstarší Ježovský z Lub na Starým Kníně, Ezechiel Malovec z Chejnova a z Vintr-berka, Jan Markvart Koc z Dobrše a na Vohrazenici.
Přihlásit/registrovat se do ISP