133. Stavové na sněme shromáždění schvalují prodej vsi Libodržic od panství Kolínského a svolují, aby táž ves vdově po Mikuláši Střelovi z Rokyc do desk vložena byla.

1593, 3. listopadu. — Kvat. relac. zelený od 1589—94, č. 48, fol. N.:30, v arch. zemsk. král. česk.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta tisícého pětistého devadesátého třetího v sobotu po památce svatého Lukáše a zavřín téhož léta v středu po památce Všech svatých, k tomu trhu, kterýž jest JMCská s někdy Mikulášem Střelou z Rokyc, dědici a budoucími jeho, o ves Libodržice řečenou k panství Kolínskému a statku zemskému JJMtí králův Českých náležející učiniti a k dědictví jemu prodati ráčil, své povoleni dávají, tak aby táž ves Libodržice pozůstalé manželce jeho Mikuláše Střely z Rokyc, jakožto mocné otcovské poručnici oc, pořádně od JMU ve dsky zemské vložena býti mohla.

Relatorové na to byli jsou z plného sněmu v přítomnosti úředníkův zemských Jana nejstaršího z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyššího komorníka království Českého, Jiřího Bořity z Mar-tinic a na Smečně, nejvyššího sudího království Českého, Michala Španovského z Lysova na Pacově a Vožici, nejvyššího písaře království Českého, též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Bohuslava z Michalovic, místopísaře království českého, Benjamina Kutovce z Ourazu a na Hlubočerpích, písaře menších desk zemských a JíMCské, jakožto králové České, měst hofrychtýře: Adam z Hradce na Hradci a Hluboké, JíMCské komorník a nejvyšší purkrabie Pražský, Václav z Říčan a na Hořovicích, nejvyšší sudí dvorský království Českého, Joachym Novohradský z Kolovrat na Kosátkách a Buštěhradě, purkrabie Karlštejna a zřízené komory v království Českém president, Jaroslav Smiřický z Smiřic a na Kostelci nad černými lesy, Římského císaře, jakožto krále českého, dvoru v království českém hofmistr, Václav nejstarší Berka z Dube, z Lipého a na Rychmburce, Římského císaře, jakožto krále českého, dvoru v království Českém maršálek, Jaroslav Libštejnský z Kolovrat na Petršpurce a Rabštejně, markrabství Dolních Lužic landtfojt, Jan z Šelnberka a z Kosti na Mrači a Toužetíně, z pánův; Humprecht Černín z Chudenic a na Chudenicích, podkomoří království Českého a hejtman hradu Pražského, Václav Ples Heřmanský z Sloupna a na Stolanech, purkrabie Karlštejnský, Jan z Vřesovic a z Doubravské Hory na Podsedicích a Libčovsi, purkrabie kraje Hradeckého, Hendrych Kapoun z Svojkova a na Běroničkách, Štěpán Střela z Rokyc a na Křisoudově [sic], Václav Budovec z Budova, JMCské rada při apellacích, Linhart Štampach z Štampachu na Libouši a Hogensdorfé.
Přihlásit/registrovat se do ISP