134. Stavové na sněme shromáždění svolují, aby dva poddaní v Opatovicích a dva hájky nad Solopisky od panství Kolínského Pavlovi Hrabaňovi z Přerubenic prodáni byli.

1593, 3. listopadu. — Kvat. "relací zelený od 1589—94", č. 48, fol. 0, 1., v zemském archivu král. Českého.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta devadesátého třetího v sobotu po památce svatého Lukáše a zavřln téhož léta v středu po památce Všech svatých, k tomu trhu, kdež JMCská Pavlovi Hrabaňovi z Přerubenic, dědicům a budoucím jeho, dva poddané ve vsi Vopatovicích k panství Kolínskému a statku zemskému JJMtem králům Českým náležející, jmenovitě Jana Křesťánka a Bartoloměje Vystrčila, též také dva hájky nade vsí Solopisky ležící podle smlouvy dědičně prodati ráčil, své povolení dávají, tak aby tíž dva poddaní i s týmiž dvěma hájky jemu Pavlovi Hrabaňovi ve deky zemské vloženi byli.

Relatorové na to byli jsou z plného sněmu při přítomnosti úředníkův zemských Jana nejstaršího z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyššího komorníka království českého, Jiřího Bořity z Martinic a na Smečně, nejvyššího sudího království Českého, Michala Španovského z Lysova na Pacově a Vožici, nejvyššího písaře království Českého též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Bohuslava z Michalovic, mistopísaře království Českého, Benjamina Kutovce z Ourazu a na Hlubočerpích, písaře menších desk zemských a JíMCské, jakožto králové České, měst hofrychtýře: Adam z Hradce na Hradci, Hluboké a Telči, JMCské komorník a nejvyšší purkrabie Pražský, Václav z Říčan na Hořovicích, nejvyšší sudí dvorský království Českého, Joach[ym] Novohradský z Kolovrat na Buštěhradě a Kosátkách, purkrabie Karlštejnský a zřízené komory v království Českém president, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic a na Mladém Boleslavi, Jan Jiří z Švanberka na Ronšpeice a Vor-líku, Karel z Vartmberka na Skalách a Svijanech, Albrecht Slavata z Chlumu a z Košmberka, z pánův; Humprecht Černín z Chudenic a na Chudenicích, podkomoří království Českého a hejtman hradu Pražského, Václav Ples Heřmanský z Sloupna a na Stolanech, purkrabie Karlštejnský, Jan z Vřesovic a z Doubravské hory na Podsedicích a Libčovsi, purkrabie kraje Hradeckého, Silvestr Mlazovský z Těšnice, Zikmund Kapoun z Svojkova, Zachariáš Kába z Rybňan, Adam Ryzmberský z Janovic, z vladyk.
Přihlásit/registrovat se do ISP