139. Zbyněk Berka, arcibiskup Pražský, žádá císaře sa nařízení městu Lipému, aby predikanta vyhnalo a kněe jím ustanoveného přijalo.

Bez data [1593], Opis souč. v arch. arcib. Pražského.

Nejjasnější a nejnepřemožitelnější Římský císaři a Uherský, Český etc. králi etc. Pane, pane můj nejmilostivější! VCMti tajiti nemohu, kterak v městě Lipém od tohoto kostela Pražského z vůle arcibiskupa kněží katoličtí vždycky od starodávna dosazováni bejvali, jakož i předešlej ten, kterýž apostatiroval, katolický byl. Kollatorové jsou toho pan Jan z Vartenberka a na Bezdězi, pan Václav Berka z Dubé a z Lipého a na Zákupí, paní Kunigunda Berková z Eberštejna a na Lipém. Nyní pak město a ouřad Lipého sou sobě nějakého predikanta cizozemce nepořádného sami o své ujmě zvolivši na faru tu v městě Lipém dosadili a do kostela uvedli, kterýž netoliko svým falešným učením lid obecný od pravdy boží svozujíc. ale i proti vrchnosti jich postavuje: i na tom sem se snesl s jmenovanými pány kollatory, k čemuž sou i povolili, abych jim do téhož Lipého kněze katolického dobrého, pobožného, kterýž by lid k službám božím a ceremoniím církevním od starodávna nařízeným vedl, dosadil. Srozumívá se tomu, že by oni město Lipé proti tomu všelijak býti chtěli. VCMti ve vší poníženosti žádám, že o tom poručení své milostivé pánům kollatorům učiniti, aby toho predikanta nepořádného, zběhlého a svůdce lidu odtud vyhnali, anebo sem jej dodati poručili a tohoto, kteréhož jim dosaditi chci, přijali; jest-li žeby pak proti tomu kdo býti a na odpor se postaviti chtěl, aby sem postaven byl, poručiti ráčíte. S tím se VCMti v ochranu poručena činím. VCMti ponížený kaplan

 

Zbyněk Berka, volený arcibiskup Pražský.


Přihlásit/registrovat se do ISP