141. Komora česká nařizuje Kutnohorským, aby jmenovali dva výběrčí pro sbírku sněmem povolenou.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, 1593, 10. listopadu. Orig. v arch. města Hory Kutné, č. 4751.

Slovutní a poctiví přátelé milí. Jakož na sněmě nyní jminulém, kterýž zavřen jest v středu po Všech svatých, na tom zůstáno jest, aby k vybírání zbírky z věcí týmž sněmem svolených dvě osoby hodné v každém městě nařízeny byly: protož aby se takovému sněmovnímu zůstání zadost stalo a taková zbírka do tří let pořád zběhlých zcela a zouplna vycházela, jménem a na místě JMCské, pána našeho nejmilostivějšího, poroučíme vám, abyste ihned z spolusousedův vašich dvě hodné a dobře zachovalé osoby, které by se k takovému ouřadu hodily, nemeškajíc vybrali a sem do komory české k učinění náležitého závazku a povinnosti odeslali, vědouc, že na tom JMCské jistu vuoli naplníte. Dán na hradě Pražském v středu den památky přenesení svaté Lidmily léta devadesátého třetího.

JMCské president a rada zřízené komory v království Českém.

Slovutným a poctivým šepmistrům a konšelům na Horách Kutnách, přátelům našim milým.
Přihlásit/registrovat se do ISP