143. Výběrčí sbírky sněmem svolené v Menším městě Pražském žádají komoru českou sa poučení, kterak se zachovati mají k některým dvorským kupcům a klášterům, jakož i k dvořanům, kteří se zpěčují odváděti z cizích vín poplatek.

3593, 26. listopadu praes. — Orig. v arch. místodrž. král. Česk.

Krátký poznamenání některých artikuluov, o kterých od VMtí nařízení žádáme.

1. Strany měřiče ráčíte obzvláštně povinnost jemu v komoře vydati poroučeti, čili k té zbírce jemu věřiti pod povinností, kterou k městu má. [Připsáno jinou rukou]: Na komoře aby povinnost udělal.

[In margine]: Bylo předešle vejběrčímu JMti na povinnost jeho věřeno.

2. VMtem v známost uvozujem, že dvorští handliři a kupci, kteří nejvíce sladkým pitím handl vedou, zpěčují se z nich zbírku dávati, vymlouvajíce se tím, žeby v tom sněmu, aby dvořani jako i obyvatelé království tohoto zbírk[o]u zavázáni bejti měli, vejslovně obsaženo nebylo.

[Připsáno jinou rukou]: Když domácí dávají, nadto oni, užívajíc zde živnosti. Sněm žádného nevymíňuje; aby od nich předse bral.

[In margine]: Předešlej sněm zavazoval v tom i dvořany. Ale v tomto o tom nic doloženo není, bude to při dalším uvážení.

3. Rohland z Holandu, dvorský handliř, dal sobě přivézti sud španělského vína, kterej by mírou držel za 4 láky míně nebo více: vymlouvá se, že by k vlastnímu trunku jeho sobě přivézti dal, a tudy žeby uebyl povinnen zbírku sněmem svolenou dávati, kdyby pak i dvořani tím zavázáni byli. Ale nám se nevidí, aby tak velků nádobu tak drahého vína k trunku vlastnímu spotřebovati měl.

[Připsáno]: Tolikéž aby z toho dal.

[In margine]: To bude též při uváženi, má-li mu se tak mnoho pasírovati..

4. Mnozí dvořané u pana maršálka sobě spůsobí dovolení do měst Pražských (zvláště pak do Menšího města Pražského) přespolních vín uvozovat pod titulem, jakoby k vlastnímu trunku je po třebovali, ale pod tím za peníze je vydávají. Kdyby to tak pasírováno bejti mělo, nemálo by ungeltu a zbírky JMGské ubejvalo, jakž z příležící cedulky od pana maršálka dvorského vyrozuměti ráčíte.

[In margine]: To bude též při uvážení, poněvadž v sněmu o tom nic doloženo není. Mluviti o tom s panem maršálkem, udělati memoriál.

5. Nemálo přespolních vín se na právo duchovní, jakožto k Matce boží a k sv. Tomáši i k sv. Janu v Voboře uvozují, ale aby ta zbírka náležitě vyupomínala se, toho my nevíme.

[In margine]: Sněm vyměřuje, že jak pán a rytířský člověk, tak i duchovní v právích svejch to naříditi mají, aby zbírka náležitě vycházela. Pak má-li se těm duchovním o tom co dále poručiti, to bude při uvážení. Psáti jim, aby kdy užívají městských živností, aby se v tom tak jako jiná města podle sněmu zachovali.

Protož VMtí se vší náležitou uctivostí žádáme, abyste nám ráčili v tom naučení dáti, abychme budoucně věděli, čím se spraviti, VMtí dále nezaneprazdňovati a povinnostem našim bez ublížení zadosti učiniti mohli.

VMtem k službám povolní vejběrčí sbírky v Menším městě Pražském.
Přihlásit/registrovat se do ISP