146. Komora česká nařizuje Kutnohorským, aby uvedli sanytrníkům a prachařům na pamět mandát císařský se dne 10. října 1592, jimi se prodej potřeb válečných do ciziny zapovídá.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1595, 6. prosince. — Orig. v arch. města Hory Kutné č. 4755.

Slovutní a poctiví přátelé naši milí. Jakož o tom dobrou vědomost a v paměti jmáte, že jest JMCská, pán náš nejmilostivější, roku předešlého skrze obzvláštní mandáty své, jichž datum na hradě Pražském v sobotu po svatém Diviši téhož léta přísně zapověditi ráčil, aby žádný prachu a sanýtru z tohoto království českého ven přes pomezí do cizích zemí nevozil a neodbýval pod jistými pokutami v témž mandátu doloženými: ale máme toho jisté zprávy, což se i v skutku nachází, že přes takovů zápověd JMti nejvíce sanejtrníci a ti, kteří v tom handle své vedou, přece prach a sanýtr skrze všelijaké obmysly a praktiky kradmo a nočním časem ven z země voziti dadi a odbývají. I po něvadž JMCská takových prachův a sanýtrův pro obhájení proti ukrutnému a krve křesťanské žíznivému nepříteli Turku království, zemí a věrných poddaných svých, zvláště tohoto času, když se lid válečný s dotčeným nepřítelem téměř každodenně potkává, sám potřebovati ráčí: z těch příčin jménem a na místě JMCské poroučíme vám, abyste ihned, jak vás toto psaní naše dojde, všecky sanejtrníky, prachaře i jiné, kteříž v tom obchody své a kupectví vedou, je obešlíc před sebe, jim takový mandát JMCské přečísti dali a podle toho přístně, majíc na to obzvláštní pozor, aby se tomu zadosti od nich dalo, zapověděli, aby žádný takových válečných potřeb ven z země nevozil, nenosil a neodbejval, nýbrž, jmá-li kdo co toho před rukami, aneb budoucně nadělá a dostane, s tím se při komoře JMCské dvorské ohlásil, má mu to podle slušnosti ihned hotovými penězi zaplaceno býti. Na tom JMCské jistu a konečná vůli naplníte. Dán na hradě Pražském v pondělí den sv. Mikuláše léta devadesátého třetího. Císaře JMti president a rady zřízené komory v království Českém.
Přihlásit/registrovat se do ISP